Laboratorní encyklopedie

A-A     B-C     Č-D     E-E     F-F     G-H     CH-I     J-K     L-L     M-M     N-N     O-P     Q-R     Ř-S     T-T     U-V     W-Z    
U
Uracil
UAE
Unrecoverable Application Error - neopravitelná chyba aplikace (aplikace nemůže pokračovat)
UART
Universal Asynchronous Receiver/Transmitter - obvod pro realizaci sériového komunikačního rozhraní (RS232 aj.)
UCP
Uncoupling Protein
UDP
1) Uridine Diphosphate
2) User Datagram Protocol - protokol ("sourozenec" TCP) využívající protokolu IP a slouží k přenosu jednotlivých paketů (nevytváří spojení) - je vhodný na jednoduché přenosy, např. synchronizace času, login apod.
UDT
uridine triphosphate
UF
zkratka pro Urea formaldehyde
UHG
U-RNA Host Gene
uhlohydráty, uhlovodany
starší názvy pro sacharidy
UID
User Identifier - identifikace uživatele
ultrazvuk
zvuk s frekvencí vyšší než horní mez slyšitelnosti lidského ucha (20 kHz)
UML
Unified Modeling Language - modelovací jazyk a souhrn metod pro popis procesů (v podstatě podobný vývojovým diagramům).
UMTS
Universal Mobile Telecommunications System - tzv. mobilní síť třetí generace, očekávaný nástupce GSM
UN číslo
UN - číslo (UN-kód) je čtyřmístné přírůstkové číslo v registru nebezpečných látek OSN pro více než 3000 položek. Samostatný kód mají jednotlivé látky (např. 1061 Methylamin bezvodý), ale též některé definované směsi (např. 1060 pro směsi methylacetylenu a propadienu). Látky s obdobnými vlastnostmi mají souhrnný UN-kód (např 1564 pro různé sloučeniny barya). Samostatné UN-kódy jsou navíc přiděleny různým látkám, patřícím svými vlastnostmi do určité skupiny (např. 1760 - Žíravé kapalné látky, jinde neuvedené). Obvykle dolní číslo oranžové výstražné tabule, např.: 1052 (fluorovodík).
UNC
Universal Naming Convention - standardní formát pro zápis odkazu na soubor umístěný na síťovém serveru. UNC vypadá např. takto: \\SERVER\SHARE\FOLDER\FILEPATH
UP
zkratka pro Unsaturated polyester
UPS
Uninterruptible Power Supply - záložní zdroj napájení
URF
unassigned reading frame
URI
Uniform Resource Identifier - standard popisující umístění objektu na internetu. Popisuje mechanismus přístupu k objektu (např. protokol), určení počítače (např. DNS, IP), kde je objekt umístěn a umístění objektu na počítači (např. cestu a název souboru). Podmnožinou URI je URL. Další druhem URI je URN (Uniform Resource Name), které se však běžně nepoužívá a proto URL a URI bývá často zaměňováno.
URL
Uniform Resource Locator - podmnožina URI popisující umístění objektu na internetu (např. HTTP, FTP, e-mail). Formát URL je: [protokol]://[uživatel]:[heslo]@[počítač]:[port]/[cesta]. Některé části mohou být vynechány.
URN
Uniform Resource Name. Podmnožina URI, která by měla popisovat umístění objektu na internetu bez ohledu na jeho fyzické umístění. Částečně se překrývá s URL.
USART
Universal Synchronous-Asynchronous Reciever/Transmitter - obvod pro realizaci sériového komunikačního rozhraní (RS232 aj.)
USB
Universal Serial Bus - rozhraní pro připojení periferních zařízení k PC. USB 1 má rychlost 12 Mbps, USB 2 má rychlost do 480 Mbps.
UTC
Universal Time Convention - světový čas, odpovídá GMT. Viz GMT_.
UTP
Unshielded Twisted-Pair - nestíněná kroucená dvoulinka (typ kabelu běžně používaný pro strukturovanou kabeláž)
UTR
Untranslated Region
UV
Ultraviolet
UV-VIS
Ultraviolet-Visible - označení pro elektromagnetické záření učitých vlnových délek patřící od oblasti viditelného a blízkého ultrafialového záření
V
Valine
vakcína
uměle oslabené patogenbakterie, které v organizmu vyvolávají mírné onemocnění a tvorbu protilátek; vakcína stimuluje aktivní imunitu
vakuola
cytoplasmatická organela (váček) ohraničená membránou se zásobní, vylučovací, trávicí aj. funkcí
Val
Valine
VBScript
Visual Basic Script - objektově orientovaný skriptovací jazyk vyvinutý firmou Microsoft (Obdoba Java scriptu firmy Netscape). Je podmnožinou programovacího jazyka Visual Basic. Podporuje jej pouze MS Interent Explorer.
VCD
Vibrational circular dichroism
VCN
Ventral Cochlear Nucleus
VCO
Voltage Controlled Oscillator - oscilátor, jehož frekvence závisí na vstupním napětí (lze tak řídit frekvenci oscilátoru)
VDU
Video Display Unit / Visual Display Unit - zobrazovací zařízení
vegetativní
sloužící k životu a růstu rostlinného jedince, tj. nikoli k jeho rozmnožování
VEGF
Vascular Endothelial Growth Factor
vena
žíla - tenkostěnná céva s chlopněmi, vedoucí krev z těla do srdce
ventrální
břišní
VGA
Video Graphics Array - starší norma zobrazovacího režimu, nahradila ji SVGA
VGSC
Voltage-gated sodium channel
VHS
Video Home System - formát videozáznamu na videorekordéru
VIP
Vasoactive Instestine Peptide
virion
proteinový obal viru
viroid
infekční agens menší než virus. Jde jen o samotnou RNA bez bílkovinného obalu charakteristického pro viry. RNA obvykle nekóduje žádný protein, ale pouze způsobuje replikaci sebe sama. Viroidy způsobují onemocnění vyšších rostlin.
virus
Infekční mikroorganizmus, který je původcem mnoha onemocnění u různých živočichů. Viry jsou částice nepatrných rozměrů, viditelné pouze pomocí elektronového mikroskopu, které na rozdíl od bakterií mohou žít a množit se pouze jako parazité živé buňky.
viskozimetrie
metody zabývající se měřením viskozity zkoumaných látek. Měří se mechanický odpor, který kapalná látka klade za pohybu (míchání, průtočnost apod.).
viskozita dynamická
viz dynamická viskozita
viskozita kinematická
viz kinematická viskozita
VLCFA
Very Long Chain Fatty Acid
VLDL
Very Low Density Lipoprotein
vlnočet
převrácená hodhota k vlnové délce - počet vlnových délek na jednotku délky
VMAT
Vesicular Monoamine Transporter
VML
Vector Markup Language - standard pro popis 2D a 3D objektů pro webové využití, její zobrazení a editaci. Jedná se aplikaci XML.
VNTR
variable number tandem repeat
VOA
vibrational optical activity
voltametrie
obecný název pro metody studující vlastnosti látek (obvykle roztoků) měřením závislosti procházejícího proudu na přiloženém napětí.
VPC
Vector Producer Cells
VPN
1) Virtual Private Network - virtuální síť vytvořená v rámci jiné sítě. Často se používá pro spojení dvou intranetových podnikových sítí přes veřejný Internet. Veřejná komunikace je chráněna šifrováním (PPTP protokol - Point to Point Tunelling Protocol). Podpora tohoto protokolu je obyčejně součástí firewallu.
2) Ventral Mediolateral Nucleus
VR1
Vanilloid Receptor
VRML
Virtual Reality Modeling Language - jazyk pro popis 3-D objektů a jejich vztahů. Pomocí tohoto jazyka lze na webu umístit 3-D scenérie, které pak prohlížeč dokáže posouvat, otáčet atd. Zobrazení těchto objektů je možné pomocí speciálních prohlížečů nebo pomocí nainstalovaného plug-inu do běžného www prohlížeče.
VSAT
Very Small Aperture Terminal - koncové zařízení pro přenos dat přes satelit s anténou o malém průměru (běžně se tak označují zařízení s parabolickou anténou menší než 120 cm).
VSCT
Ventral Spinocerebellar Tract
vymrazovací vývěva
viz vývěva vymrazovací
výtrusnice
rozmnožovací orgán rostlin, v němž se tvoří výtrusy
vývěva difúzní
zařízení sloužící k dosažení vyššího vakua. Pracuje na principu strhávání molekul vyčerpávaného plynu proudem molekul oleje. Nemůže pracovat samostatně, musí být zařazena až za vhodnou vývěvou prvního stupně (např. rotační). Umožňuje dosáhnout vakua cca 10-4 Pa.
vývěva rotační
zařízení k odčerpání plynu (k dosažení vakua). Pracuje na principu rotační pumpy s excentricky umístěným rotorem a posuvnými přepážkami. Umožňuje dosáhnout vakua cca 1 Pa.
vývěva turbomolekulární
zařízení sloužící k dosažení vyššího vakua. Pracuje na principu strhávání molekul čerpaného plynu rychle rotujícími lopatkami speciální turbíny. Nemůže pracovat samostatně, musí být zařazena až za vhodnou vakuovým systémem prvního stupně (např. rotační vývěva + difúzní vývěva).
vývěva vymrazovací
zařízení sloužící k dosažení vyššího vakua. Pracuje na principu usazování molekul vyčerpávaného plynu na silně zchlazeném povrchu (chlazeno tekutým dusíkem). Nemůže pracovat samostatně, musí být zařazena až za vhodnou vývěvou prvního stupně (např. rotační).
VZ
Ventricular Zone


A-A     B-C     Č-D     E-E     F-F     G-H     CH-I     J-K     L-L     M-M     N-N     O-P     Q-R     Ř-S     T-T     U-V     W-Z    

© REMION - Laboratorní průvodce