Laboratorní encyklopedie

A-A     B-C     Č-D     E-E     F-F     G-H     CH-I     J-K     L-L     M-M     N-N     O-P     Q-R     Ř-S     T-T     U-V     W-Z    
N
Asparagine
NAA
Neutron-activation analysis
NAC
N-acetyl-L-cysteine
NAD+
Nicotinamide Adenine Dinucleotide
nádor
nová abnormální tkáň v mnohobuněčném organismu; rozlišují se nádory maligní (zhoubné, karcinomy) a benigní (nezhoubné). Nádor vzniká nekontrolovaným množením nádorových buněk.
NADp+
Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate
nahosemenné
vesměs dřeviny tuhými listy, od kapraďorostů se odlišují přítomností semen, od krytosemenných např. jejich jednoduchým uložením v pohlavních orgánech
NANA
Sialic acid
Narp
Neuronal activity-regulated protein
NASA
National Aeronautics and Space Administration - agentura v USA zabývající se výzkumem vesmíru
NASBA
nucleic acid sequence-based amplification
NCS
Noncrystallographic Symmetry
NCX
Sodium Calcium Exchanger
NDIS
Network Device Interface Specification - standard pro rozhraní mezi ovladačem síťové karty (či jiného síťového hardwaru) a protokoly vyšších vrstev
nebulizer
zmlžovač - zařízení pro rozprašování roztoku do plynného média
nefelometrie
analytické stanovení koncentrace disperzních látek v kapalinách na základě měření absorbance světla, disperzí pohlceného a/nebo rozptýleného.
Při průchodu světelných paprsků kapalinou, která obsahuje jemně rozptýlené nerozpuštěné částice (suspenze, koloidní disperze), dochází k rozptylu světla do všech směrů. Intenzita procházejícího světla se zmenšuje v závislosti na koncentraci suspendovaných částic. Koncentraci suspendovaných částic lze zjišťovat dvojím způsobem:
a) měřením světelného toku po průchodu prostředím ve směru dopadajícího světelného toku ze zdroje, a pak hovoříme o turbidimetrii.
b) měřením světelného toku, který je částicemi odrážen kolmo nebo pod určitým úhlem na směr dopadajícího paprsku. Tento způsob měření se označuje jako nefelometrie.
nefridie
nejprimitivnější vylučovací orgány živočichů; vyskytují se u některých bezobratlých
nekton
volně plovoucí vodní organismy.
neoplazma
viz nádor
neoténie
přetrvávání juvenilních znaků do dospělého stádia.
nephelometrie
viz nefelometrie
NetBEUI
NetBIOS Extended User Interface - rozšíření protokolu NetBIOS
NetBIOS
Network Basic Input/Output System - protokol vyvinutý IBM a optimalizovaný pro použití v rámci lokální sítě (LAN). Neumí směrování.
neuroleptika
skupina psychofarmak používaných k léčbě psychóz
neuron
základní stavební jednotka nervové tkáně; tvoří jej tělo buňky a výběžky (axon a dendrity).
neurotoxin
jed paralyzující nervový systém.
neurotransmiter
chemická látka působící jako přenašec nervového vzruchu (např. acetylcholin).
neutronová difrakce
metoda sloužící ke studiu krystalové mřížky krystalických látek podle ohybu (difrakce) procházejícího paprsku neutronů.
Newtonovy pohybové zákony
viz zákony Newtonovy pohybové
Newtonův (gravitační) zákon
viz zákon Newtonův (gravitační)
NFOM
Near-Field Optical Microscopy - viz mikroskopie NFOM
NGF
Nerve-derived Growth Factor
NIC
1) Network Information Center - obvykle případu správce nejvyšší domény (TLD) jednotlivých států. Pro Českou republiku je jím CZ-NIC.
2) Network Interface Card - sítová karta (zařízení, které umožňuje připojit počítač k síti LAN).
nika
životní prostor daného druhu nebo společenstva v, ekosystému vymezené souborem ekologických faktorů
NIMH
Nickel-Metal Hydride - typ nabíjitelné baterie, která má jednu elektrodu na bázi hydridu kovu. Mají větší kapacitu oproti NiCd, neobsahují nebezpečné kadimum, ale obvykle se rychleji vybíjejí při delším nepoužívání.
Ninhydrin
chemický název: 1,2,3-Indantrionhydrát, 2,2-Dihydroxy-1,3-dioxohydrinden, 2,2-Dihydroxy-1,3-indandion Triketohydrinden hydrát, Dihydroxyhydrin-1,3-indandion Sumární vzorec a molekulová hmotnost: C9H6O4, 178,146 g.mol-1 Bílý až bledě žlutý krystalický prášek, rozpustný ve vodě a ethanolu, téměř nerozpustný v diethyletheru a chloroformu. Použití: Hlavně pro analytické účely (stanovení alfa - aminokyselin a alfa - aminokarboxylových vazeb v proteinech.
NIR
Near Infrared - označení pro elektromagnetické záření učitých vlnových délek patřící od oblasti blízkého infračerveného pásma. Jedná se o záření vlnových délek přibližně 800 nm - 2.5 µm.
NIST
National Institute for Standards and Technology - standardizační úřad v USA
niva
rovinné údolní dno vodního toku
NIX.CZ
Neutral Internet eXchange - sdružení českých ISP za účelem propojení jejich internetových sítí. Viz peering.
NLM
NetWare Loadable Module - modul síťového operačního systému od Novellu
NMDA
N-Methyl D-Aspartate
NMI
Non-Maskable Interrupt - přerušení procesoru, které nelze softwarově změnit. Slouží k obsluze význačných situací (chyba parity paměti, výpadek napájení apod.)
NMJ
Neuromuscular Junction
NMOS
Negative Channel Metal-Oxide Semiconductor - polovodič typu MOS s negativním vodivostním kanálem
NMR
Nuclear Magnetic Resonance - viz spektrometrie - NMR
NNTP
Network News Transfer Protocol - protokol pro komunikaci news serveru a klienta na internetu
NO
Nitric Oxide
nodule
menši kulovité těleso uzavřené v sedimentu; liší se od něj svým složením
NOE
Nuclear Overhauser effect
NOESY
nuclear Overhauser and exchange spectroscopy
NOS
Nitric Oxide Synthase
NOT
Nucleus of Optic Tract
NPP
Normal-Pulse Polarography - polarografická metoda eliminující nežádoucí vlivy kapacitance tak, že místo spojitého nárůstu napětí se napětí mění skokově vždy ze základního nulového poteniciálu. Viz polarografie.
NPY
Neuropeptide Y
NSF
National Science Foundation - agentura pro podporu vědy v USA
nslookup
name server lookup - název programu určeného k zjišťování informací z DNS serverů - hledání IP adresy ke jménu a naopak
NT3
Neurotrophin 3
NT4/5
Neurotrophin 4/5
NTFS
New Technology File System - systém organizace souborů na disku od fy Microsoft. Umožňuje pokročilou správu disku (podpora velkých disků, chybová korekce, nastavování úživatelských práv k souborům aj., vhodný pro servery)
NTP
Network Time Protokol - síťový protokol umožňující synchronizaci času na internetových serverech.
NTSC
National Television Standards Committee - standardizační úřad v USA, je podle něj pojmenována norma televizního signálu používaná v USA.
NUI
Network User Identification - identifikátor stanice v sítích X.25
nukleosid
ribosa nebo deoxyribosa s navázanou dusíkatou bází. Spolu s fosfátovou skupinou vytvoří tzv. nukleotid.
nukleotid
nukleosid s fosfátem navázaným na cukernou část - základní stavební jednotka nukleových kyselin
nukleus
buněčné jádro - organela buňky, ve které je soustředěna genetická informace buňky. Hlavní součástí je chromatin, tvořený DNK a bílkovinami.
NUMA
Non-Uniform Memory Access - modifikace metody paralelního processingu SMP_, kdy jednotlivé procesory mají kromě společné paměti také část paměti vlastní o niž se nemusí dělit. Snižuje se tak zátěž na paměťové sběrnici a je možno použít více procesorů (i více než stovky).
NVRAM
Non-Volatile Random Access Memory - paměť RAM, která si uchová data i při výpadku napájení
Nylon
obchodní název pro Polyamide (označení PA)
nymfa
nedospělé stadium hmyzu s proměnou nedokonalou, stavbou těla odpovídá rámcově imagu, není však pohlavně dospělá


A-A     B-C     Č-D     E-E     F-F     G-H     CH-I     J-K     L-L     M-M     N-N     O-P     Q-R     Ř-S     T-T     U-V     W-Z    

© REMION - Laboratorní průvodce