Laboratorní encyklopedie

A-A     B-C     Č-D     E-E     F-F     G-H     CH-I     J-K     L-L     M-M     N-N     O-P     Q-R     Ř-S     T-T     U-V     W-Z    
M
Methionine
M6P
Mannose 6-phosphate
MAD
multi-wavelength anomalous diffraction
MADD
Protein se smrtící doménou aktivující MAP-kinasu (zadal: REM)
MAE
Motion Aftereffect
mafické nerosty
tmavé nerosty, obsahující hlavně prvky Fe, Mg ap.
mafity
tmavé nerosty v hornině
MAG
Myelin Associated Glycoprotein
Magnetic-Sector Mass Spectrometry
Hmotový spektrometr s jednoduchým detektorem detekujícím jen ionty s daným poměrem m/e. K separaci iontů dochází zakřivením dráhy v magnetickém poli. Změnou magnetického či elektrického pole lze nastavovat detekovaný poměr m/e. Viz spektrometrie - hmotová.
MAGUK
Membrane-associated Guanylate Kinase
mainframe
sálový počítač většího výkonu
Makrolon
obchodní název pro Poly-carbonat (označení PC)
MALDI
matrix-assisted laser desorption ionization
MALDI-MS
Matrix-assisted laser desorption ionization Mass Spectroscopy
malpighícké žlázy
vylučovací orgán hmyzu, umístěný v zadní části střeva
MAN
Metropolitan Area Network - pojem označující počítačovou síť většího rozsahu než LAN, ale menší než WAN - jde o síť propojující více lokalit (budov či měst) v jedné zeměpisné oblasti
mandibula
spodní čelist u obratlovců; první pár přívěsků ústního aparátu u některých bezobratlých (korýši).
MAO
Monoamino Oxidase
MAOI
Monoamino Oxidase Inhibitor
MAPI
Messaging Applications Programming Interface - standard rozhraní mezi aplikací a systémem elektronické pošty v prostředí MS Windows
MAST
magnet-assisted subtractive technique
MathML
Mathematical Markup Language - standard pro používání matematických objektů na webu. Slouží jak pro kvalitní formální zápis matematických objektů, tak pro výpočty. MathML je aplikace jazyka XML.
Matrix-assisted laser desorption ionization
metoda tvorby iontů odpařením molekul z povrchu paprskem laseru (obdobně jako LI-MS). V této metodě je vzorek umístěn ve vhodné matrici a používá se pro větší molekuly (biologické vzorky). Užívá se v: spektrometrie - hmotová.
Maxwellův zákon
viz zákon Maxwellův
Mb
Megabase = 1 million nucleotides
MBP
Myelin Basic Protein
MBR
Master Boot Record - malá oblast na pevném disku ze které začíná startování systému. Obsahuje informace o rozdělení disku na jednotlivé oddíly a o tom, na kterém oddíle je nainstalovaný aktivní operační systém (který se bude bootovat).
MBWS
Miami Bio/Technology Winter Symposium
MC
Melanocortin
MCD
1) magnetic circular dichroism
2) Mouse Cytogenetic Database
3) Multiple-Complete-Digest
MCP
1) Viz Microchannel Plate
2) Multicatalytic proteinase
MECS
Maximal Electroconvulsive Schock
meióza
redukční jaderné dělení pohlavních buněk, při kterém se jádro dělí 2x, chromozómy jednou, z jednoho diploidního jádra vznikají 4 jádra haploidní.
MEPP
Miniature Endplate Potential
meristém
dělivé pletivo rostlin s mitotickým dělením buněk.
MES
2-(N-morpholino)ethane sulfonic acid
Met
Methionine
metabolismus
souhrn chemických reakcí v živém organismu, při kterém organismus získává energii a látky potřebné pro růst a rozmnožování.
metalografie
obor zabývající se studiem vlastností kovů.
mezenchym
embryonální pojivová tkáň tvořená buňkami rozptýlenými v rosolovité hmotě
mezní ekologický faktor
každá podmínka, která překračuje mez únosnosti určitého organismu, populace nebo ekosystému nebo se k ní blíží
mezoderm
střední zárodečný list, soubor buněk vmezeřujících se mezi entoderm a ektoderm. Vzniká z něho svalstvo, krev a pojivové tkáně
mezoglea
rosolovitá hmota vyplňující prostor mezi ektodermem a mezodermem u láčkovců
mezony
lehčí elementární částice patřící mezi hadrony - mezon p, mezon K, mezon h
MF
zkratka pro Melamine formaldehyde
MFLOPS
Million Floating Point Operations Per Second - viz FLOPS
MFM
Modified Frequency Modulation - starší typ kódování dat při záznamu na magnetická (a i jiná) média - viz RLL. MFM kóduje dvojice vstupních bitů na sekvence podle tabulky. Výsledkem je úspora místa až 20% oproti kódování FM (bez tabulky).
MGC
1) Mouse Genome Conference
2) Modified Glomerular Complex
MGD
Mouse Genome Database
mGluR
Metabotropic Glutamate Receptor
MGN
Medial Geniculate Nucleus
MHC
Myosin Heavy Chain
MCH
Melanin-concentrating Hormone
micela
koloidní částice vznikající jako shluk molekulárně difilních organických látek (molekulární konce látky, které nemají afinitu k rozpouštědlu se shluknou doprostřed micely, konce, které mají afinitu k rozpouštědlu zůstanou "trčet ven"). V micelách lze např. dispergovat ve vodě nerozpustné organické látky (latexy)
Microchannel Plate
detektor iontů (nebo elektronů) fungující na podobném principu jako channeltron. Je tvořen z kapilár uvnitř potažených citlivou látkou, která po dopadu iontu emituje elektrony a ty dále lavinovým jevem emitují další elektrony. Ke kapiláře jsou připojeny elektrody tak, aby byl vytvořen gradient napětí. Užívá se v: spektrometrie - hmotová.
MIDI
Musical Instrument Digital Interface - počítačové rozhraní k elektronickým hudebním nástrojům
mikrofilamenty
bílkovinná složka cytoskeletu uskutečňující hlavní kinetické funkce buňky (např. pulzaci cytoplazmy, rotaci jádra, pohyb chromozomů při mitóze, rýhováni vajíčka aj.)
mikroskop elektronový
Viz elektronový mikroskop
mikroskopie akustická
Mirkoskopie využívající k zobrazení vzorku odrazu zvukových vln (obvykle ultazvuk).
mikroskopie atomických sil
v principu podobná metoda jako mikroskopie tunelová. K detekci neslouží elektrický proud, ale vzájemná meziatomová přitažlivost. Detekuje se pohyb zkoumacího hrotu při průchodu nad vzorkem. Umí zobrazovat i nevodivé vzorky. Nazývá se někdy také SFM (scanning force microscopy). Viz také poklepový mód.
mikroskopie elektronová
mikroskopická technika využívající paprsku elektronů namísto světelného záření. Výhodou je možnost mnohem většího zvětšení než u optického mikroskopu. Vzorek musí být umístěn ve vakuu aby se elektronový paprsek mohl šířit. Viz TEM, SEM.
mikroskopie NFOM
speciální optická mikroskopie umožňující zobrazit detaily za hranicí danou vlnovou délkou požitého světla. Podstatou je velmi malý světelný zdroj (o velikosti menší než je vlnová délka použitého světla) a vzorek velmi blízko u zdroje - rozlišení je limitováno velikostí zdroje, ne použitým světelným zářením. Výsledný obraz se získává rastrováním po zobrazované ploše vzorku. V praxi se jako zdroj světla používá postříbřená supertenká kapilára.
mikroskopie tunelová
metoda pro zobrazení povrchu zkoumané látky se zvětšením až na atomové úrovni. Pro rekonstrukci obrazu slouží informace o velikosti el.proudu, který prochází mezi zkoumacím hrotem a zobrazovanou látkou. Hrot se postupně pohybuje nad zobrazovanou oblastí aniž by se přímo povrchu dotkl. El.proud prochází díky tzv. tunelovému efektu.
mikrotom
zařízení na vytváření velice tenkých řezů (plátků) ze zkoumané látky. Používá se především k přípravě vzorků pro elektronovou mikoskopii.
mikrotubuli
trubicovité útvary velikosti 25 nm v buňce; mají pohybovou a transportní funkci (vřeténka chromosomů, pohyb bičíků aj.).
MIMBD
Meeting on the Interconnection of Molecular Biology Databases
MIME
Multi-Purpose Internet Mail Extensions - rozšíření původního poštovního protokolu pro zasílání e-mailu po internetu, které umožňuje zasílat i znaky mimo první polovinu ASCII tabulky - tedy české znaky a binární soubory jako přílohy.
mineralizace
proces přeměny organických sloučenin na sloučeniny anorganické činností rozkladačů
MIP
Microwave-Induced Plasma- metoda rozkladu vzorku a excitace atomů pomocí plasmy. Vzorek je vmísen do vhodného plynu (Ar), který je zahříván pomocí mikrovln generovaných magnetronem. Na začátku je zapotřebí např. pomocí jiskry vytvořit počáteční množství iontů aby byl vzorek vodivý a dále se zahříval. Používá se v: spektrometrie - emisní, spektrometrie - hmotová.
MIPS
Million Instructions Per Second - počet instrukcí za sekundu v miliónech, vyjadřuje rychlost počítače
MIS
Management Information System - informační systém poskytující různé souhrnné údaje o firmě pro potřeby managementu (grafy, tabulky apod.)
mitochondrie
oválné buněčné organely, tvořené membránou zřasenou do lamel, ovlivňující aerobní metabolismus (produkce ATP).
mitóza
nepřímé dělení buněk, při kterém dochází k dělení chromozómů a vytvoření jejich kompletní sady. Skládá se z fází: profáze, metafáze, anafáze, telofáze.
MLC
Myosin Light Chain
MLR
Mesencephalic Locomotor Region
MNOS
Metal Nitride Oxide Semiconductor - polovodič typu MOS, na jehož řídící elektrodě je nanesena vrstva nitridu křemíku (Si3N4) a pod ní je umístěna tenká vrstva oxidu křemičitého (SiO2).
MNTB
Medial Nucleus Trapezoid Body
mobilní
pohyblivý
modem
MOdulátor a DEModukátor - moduluje odchozí digitální signál z počítače (či jiného digitálního zařízení) na analogový signál pro přenos na konvenčních telefonních linkách a demoduluje příchozí analogový signál na digitální. Zařízení, které umožňuje dočasně připojit počítač k internetu pomocí telefonní linky. V současné době je maximální možná rychlost přenosu dat 56Kbps.
modul pružnosti Youngův
viz zákon Hookeův
MOI
Multiplicity-of-infection
mol wt
molecular weight
molární hmotnost
je hmotnost 1 molu látky. 1 mol je množství látky, které se skládá z N částic, kde N je Avogadrova konstanta (6,023.1026 mol-1).(Jedná se o stejné množství částic, jako ve ve 12 gramech atomů izotopu uhlíku 12C.) Zjednodušeně lze počítat molární hmotnost tak, že se sečtou hmotnostní čísla všech atomů v molekule - výsledek pak vyjde v gramech na mol.
monochromátor
zařízení separující z bílého (polychromatického) světla jen část s určitou vlnovou délkou (monochromatické světelné záření). K separace obvykle slouží optický hranol, optická mřížka či interferometr.
monomer
jednotlivá molekula, která je stavebním kamenem polymeru
MOPS
morpholino propane sulfonic acid
morfologie
nauka o stavbě a tvaru (např. těla rostlin nebo živočichů)
MOS
Metal Oxide Semiconductor - obecně polovodič, v němž se izolace řídící elektrody dosahuje umístěním oxidu na její povrch. Viz MOSFET
Moseleyův zákon
viz zákon Moseleyův
MOSFET
Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor - tranzistor FET, v němž se izolace řídící elektrody dosahuje umístěním oxidu na její povrch. Viz také FET_.
Mozilla
Pracovní název při vývoji Netscape Navigatoru (také jméno dinosaura v logu). Po uvolnění zdrojových kódů v roce 1998 vznikla pracovní skupina mozilla.org, která se pod původním názvem věnuje vývoji prohlížeče založeném na Netscape 5 pro platformy UNIX, Win32, Mac.
MPEG
Moving Picture Experts Group - expertní skupina, podle níž je pojmenován formát pro kompresi videosouborů. Využívá JPEG komprese jednotlivých klíčových obrázků (keyframe) a ostatní obrázky dopočítává na základě odchylek od sousedních keyframes. Umožňuje snížit objem dat až 10 čí více krát. Existují různé varianty (MPEG 1 - neumožňující variabilní bitrate, MPEG 2 s variabilním bitrate, MPEG 4 s variabilním bitrate optimalizovaný pro nízké datové toky). Komprese je ztrátová.
MPP
Massively Parallel Processing - systém organizace paralelního zpracování dat (pomocí více procesorů), kdy na jednotlivých procesorech běží vlastní operační systémy, mají vlastní paměť a vyměňují si mezi sebou pouze nezbytná data. MPP je vhodná pro propojení většího množství procesorů (stovky a tisíce). Viz také SMP_
mPSC
miniature Postsynaptic Current
MPU
Microprocessor Unit - mikroprocesor
MRR
Molecular Receptive Range
MS
Mass Spectrometry - viz spektrometrie - hmotová
MSB
Most Significant Bit - nejvýznamnější bit (s nejvyšší hodnotou)
msDNA
multiple-copy single-strand DNA
MSIA
mass spectrographic immunoassay
MSIE
Microsoft Internet Explorer - webový prohlížeč od firmy Microsoft
MS-MS
Viz Magnetic-Sector Mass Spectrometry
MSN
Microsoft Network - Internetové servery firmy Microsoft poskytující různé služby
MTA
Message Transfer Agent - server zajišťující přenos (a zpracování) elektronické pošty
MTBF
Mean Time Between Failures - střední čas mezi poruchami (průměrná doba, než se něco pokazí)
mtDNA
mitochondrial-DNA
multimetr
přístroj měřící více elektrických veličin, obvykle napětí, proud, odpor…
Musk
Muscle-Specific Kinase
MVR-PCR
minisatellite variant repeat-specific priming PCR
mycélium
podhoubí, spleť houbových vláken.
mykoplazmata
nejmenší a nejjednodušší volně žijící mikroorganismy (PPL—organismy). Místo buněčné stěny mají trojvrstvou plazmatickou membránu
mykorhíza
soužití kořenů vyšších rostlin s podhoubím hub.
mykorrhiza
soužití některých hub s kořeny vyšších rostlin (smrk, buk aj.)
mylonit
tlakově drcená hornina


A-A     B-C     Č-D     E-E     F-F     G-H     CH-I     J-K     L-L     M-M     N-N     O-P     Q-R     Ř-S     T-T     U-V     W-Z    

© REMION - Laboratorní průvodce