Laboratorní encyklopedie

A-A     B-C     Č-D     E-E     F-F     G-H     CH-I     J-K     L-L     M-M     N-N     O-P     Q-R     Ř-S     T-T     U-V     W-Z    
BAC
Bacterial Artificial Chromosome
bakterie
Jednobuněčné mikroorganizmy, které se množí dělením. Bakterie způsobují četná onemocnění. Na rozdíl od virů schopných přežívat pouze jako paraziti v živých hostitelských buňkách, mohou bakterie žít samostatně.
bakteriofág
virus parazitující na bakteriích.
BAL
British Anti-Lewisite (2,3 dimercaptopropanol)
banka semen
je zásoba semen, která se vytváří v půdě během existence určité populace nebo společenstva na stanovišti. Slouží k uchování či obnově populace (společenstva), dojde-li k hromadnému úhynu jedinců
BAPTA
1,2-bis(2-aminophenoxy)ethane-N,N,N',N'-tetraacetic acid
baryony
težší elementární částice patřící mezi hadrony - proton, neutron, hyperony
baze
sloučenina zásaditého charakteru, ve vodném roztoku vytváří hydroxylové anionty
BBB
Blood-Brain Barrier
BCC
Blind Carbon Copy ("slepá kopie") - adresa příjemce, který zprávu obdrží, ale ostatní příjemci o tom nebudou informováni
BCD
Binary Coded Decimal - kódování, ve kterém se číslo zapisuje jako sled desítkových číslic jednotlivě vyjádřených ve dvojkové soustavě
BDA
boomerang DNA amplification
BDNF
Brain Derived Neurotropic Factor - neurotropní faktor z mozku ­ indukuje vývoj motorických i senzorických neuronů (zadal: REM)
Beilstein Registry Number
registrační číslo látky v systému BEILSTEIN
bentos
společenstvo vodních organismů, žijících na dně vod (přichycené, lezoucí, hrabající, vrtající).
BIA
biomolecular interaction analysis
bílé krvinky
Krevní buňky, jejichž funkce souvisí s obranou organizmu proti infekci.
bílkoviny
organické sloučeniny tvořící základ živých organismů. Jsou tvořeny řetězcem aminokyselin. Viz aminokyseliny.
biocenóza
společenstvo organismů žijících na určitém území nebo abiotickém stanovišti
biogenní prvky
jsou prvky, které musí nutně mít organismus ve svém těle. Při jejich nedostatku se projeví onemocnění vedoucí až k úhynu organismu
biogeocenóza
ekosystém
bioluminiscence
světélkování (produkce světla) některých organismů.
BIOS
Basic Input/Output System - základní software počítače uložené v ROM či EPROM slouží k nastartování systému a předání kontroly operačnímu systému. BIOS také může vystupovat jako prostředník mezi operečním systémem a hardwarem počítače (BIOS je specifický pro daný hardware).
biota
souhrn živých organismů
biotický
živý
biotop
abiotické podmínky společenstva
biotop synantropní
biotop související s přítomností člověka (např. smetiště)
Biotovy zákony
viz zákony Biotovy
Biotův-Savartův-Laplaceův zákon
viz zákon Biotův-Savartův-Laplaceův
bitumen
živice - směs pevných a kapalných uhlovodíků, např. asfalt
BMR
Basal Metabolic Rate
BNC
Bayonet Neill-Concelman - konektor pro koaxiální kabely
bolometr
detektor záření pracující na termálním principu. V podstatě jde o termistor (odpor závislý na teplotě) - po dopadu záření se ohřeje a změní se jeho odpor. Výhodou je, že může detekovat jakékoliv záření, které se v něm absorbuje (světlo, UV, rentgen apod.), nevýhodou je nízká citlivost a pomalá odezva.
Boltzmannův zákon
viz zákon Boltzmannův
BOOTP
Bootstrap Protocol - starší protokol umožňující přidělení IP adresy klientskému počítači. V současné době se používá spíše DHCP.
bosony
elementární částice s celočíselným spinem
box laminární
viz laminární box
Boylův-Mariottův zákon
viz zákon Boylův-Mariottův
bp
base pair
BPS
branch-point sequence
Braggova difrakce
klasická difrakce rentgenova záření nebo elektronů pozorovaná u krystalických látek
brakické sedimenty
uloženiny usazené v poloslaných vodách při ústí řek do moří, v lagunách ap.
BrdU
Bromodeoxyuridine
brekcie
zpevněná úlomkovitá hornina
briliant
tvar výbrusu bezbarvých nebo průhledných barevných drahých kamenů, zvl. diamantu
BRN číslo
viz Beilstein Registry Number
bronchus
průduška - dýchací trubice, která se větví z průdušnice, součást dýchacího ústrojí savců.
Brownův pohyb
chaotický pohyb volných částic (atomů, molekul aj.) způsobený tepelným pohybem. S klesající telotou klesá i rychlost Brownova pohybu.
břidlice
horniny odlučné podle rovnoběžných plošek
BS/SCF
Biological Sequence/Structure Computational Facility
BSE
Bovinní Spongiformní Encefalopatie - choroba mozkové tkáně vyskytující se u hovězího dobytka. Je jí přisuzován vliv na vznik Crutzfeld-Jacobsovy nemoci u člověka (viz CJD_). Původcem BSE jsou pravděpodobně priony.
BTW
By The Way ("mimochodem") - zkratka používaná při neformální komunikaci
buližník
šedočerné křemité horniny českého proterozoika.
byreta
zařízení umožňující dávkování tekutiny. Klasicky v podobě kalibrovaného zásobníku s výpustným kohoutem.
byte
Číslo tvořené osmi bity. Má rozsah 2^8, tj. 256 hodnot (0 - 255).
C
Cytosine nebo Cysteine
CA
zkratka pro Cellulose acetate
CAB
zkratka pro Cellulose acetate butyrate
CAD
1) Computer Aided Design - softwarové řešení pro podporu návrhu konstrukcí, plánů atd.
2) Cinnamyl Alcohol Dehydrogenase
CAE
1) Computer Aided Engineering - softwarové řešení pro podporu návrhu strojů a konstrukčních součástek, obvykle umožňuje různé simulace namáhání či funkčnosti
2) Capillary Array Electrophoresis
Cache
Vyrovnávací paměť, která uchovává často používané údaje a zrychluje tak práci s pomalými médii (cache procesoru, disková cache, cache prohlížeče aj.).
CAM
Computer Aided Manufacturing - softwarové řešení pro podporu výroby (odlévání, obrábění atd.)
cAMP
cyclic AMP
CAP
Cellulose acetate propionate nebo Catabolite Activating Protein
Capillary Electrophoresis
viz elektroforéza - kapilární
CAPS
Cleaved Amplified Polymorphic Sequences (technique)
Carnotův cyklus
viz cyklus Carnotův
CAS číslo
registrační číslo Chemical Abstracts je údaj, kterým je jednoznačně identifikováno již více než 18 milionů látek. Např. 107-13-1 (akrylonitril)
CASE
Computer Aided Software Engineering - softwarové řešení pro podporu návrhu software (obvykle umožňuje definovat procesy na "vyšší" úrovni - tzv. metadata, vlastní kód se pak vygeneruje automaticky)
CASL
Crosstalk Application Scripting Language - skriptovací jazyk navržený pro ovládání aplikací
CAT
Chloramphenicol Acetyl Transferase nebo Choline Acetyl Transferase
CBF
Cerebral Blood Flow
CBS
Cystathionine Beta Synthase
CCCP
Carbonyl cyanide m-chlorophenylhydrazone
CCD
Charge-Coupled Devices - integrovaný obvod obsahují světlocitlivé elementy (kondenzátory). Dopadem světla se kondenzátor vybíjí. CCD obsahují světlocitlivé elementy uspořádané do matice a mohou tak snímat plošný obraz.
ccDNA
Closed Circular DNA
CCK
Cholecystokinin
CD
Circular Dichroism
CDMA
Code Division Multiple Access - způsob komunikace více účastníků v mobilní síti, kdy všichni účastníci používají stejné frekvence (širkokopásmová komunikace) a odlišují se pouze přiděleným kódem, viz také TDMA, FDMA
cDNA
1) Complementary Deoxyribonucleic Acid
2) chromozomálni DNA
CE
Capillary Electrophoresis - viz elektroforéza - kapilární
cela Golayova
viz Golayova cela
centrifugace
metoda separace složek v roztoku podle rozdílné hustoty. K separaci dochází v silném gravitačním poli způsobeném odstředivou silou v centrifuze.
centrifugální
odstředivý
centripetální
dostředivý
cévní svazek
stavební prvek rostlinného těla, tvořený vodivými pletivy (část dřevní a lýková)
CF
viz Chromatofokusace
CFU
Colony-forming Units
CG
Ciliary Ganglion
CGI
Common Gateway Interface - obecně pravidla pro komunikaci mezi web serverem a jinými programy na serveru, ale často se tak označují i samotné programy generující dynamické webstránky (CGI scripty)
cGMP
cyclic GMP
CGRP
calcitonin gene related peptide
CIA
Central Inhibitory Area
CI-MS
Chemical ionization Mass Spectroscopy
Ciolkovského číslo
viz číslo Ciolkovského
CISC
Complex Instruction Set Computing - procesor s úplnou sadou příkazů
CJD
Crutzfeld-Jacobs Disease - choroba postihující mozkovou tkáň. Její vznik je dáván do souvislosti s BSE_ u hovězího dobytka.
CLK
Clock (hodinový signál)
clonové číslo
poměr mezi ohniskovou vzdáleností (f) a průměrem clony (p). C = f/p. Jelikož světelná hustota klesá s druhou mocninou clonového čísla, uvádějí se clonová čísla v řadě odstupňované po odmocnině ze dvou (1 - 1,41 - 2 - 2,8 - 4 - 5,6 atd.). Viz také hloubka ostrosti.
CLSID
CLasS ID - identifikační číslo COM objektu
cM
Centimorgan = 1% recombination frequency ~ 1 megabase
CMC
Critical Micelle concentration
CMOS
Complementary Metal-Oxide Semiconductor - druh polovodiče na bázi oxidu kovů, vyznačuje se nízkou spotřebou energie. Kombinuje v sobě tecnologie PMOS (pozitivní vodivostní kanál) a NMOS (negativní vodivostní kanál). Viz také MOS_
CMYK
Cyan-Magenta-Yellow-Black (subtraktivní barevný čtyřsložkový model, používá se při tisku), viz také RGB
CN
zkratka pro Cellulose nitrate
CNQX
6-cyano-7-nitroquinoxaline-2,3-dione sodium
CNS
Central Nervous System
CO2
Carbon Dioxide
CoA
coenzyme A
CODEC
Coder/Decoder - zařízení sloužící pro překódování (převod) signálu
coelom
druhotná tělní dutina, její vznik je závislý na formování třetího zárodečného listu - mezodermu
Col E1
Colicin E1
Col V
Colicin V
COM
Common Object Model - standard fy Microsoft pro vzájemné volání procedur, vyvinul se ze starší technologie OLE
Con A
Concanavalin A
cookie
Malý textový soubor (v překladu "sušenka"), který si browser převezme od web serveru, uloží na lokální pevný disk a může jej na požádání předat web serveru při další návštěvě stejného web serveru. Server tak může klienta rozpoznat na základě např. čísla uloženého do cookie.
CORBA
Common Object Request Broker Architecture - standard pro vzájemné volání procedur. Na rozdíl od COM/DCOM, které jsou technologii Microsoftu, DCOM je otevřený standard.
Coriolisova síla
síla odchylující směr pohybující se hmoty na Zemi (mořské vody, vzduchu) vlivem rotace Země.
COSY
correlation spectroscopy
Cottonův jev
závislosti mezi velikostí cirkulárního dichroismu a optické rotace (cirkulárního dvojlomu) na vlnové délce světla. Tyto dvě veličiny vykazují charakteristické průběhy v oblasti absorpčních pásů zkoumané látky.
Coulombův zákon
viz zákon Coulombův
coulometrie
metoda měření obsahu určité složky v roztoku elektrolytickým převáděním z jednoho oxidačního stavu do druhého. Podle množství spotřebovaného náboje lze určit počet molů převedené látky.
COX
Cyclooxygenase
CP
zkratka pro Cellulose proponiate
CP1250
Code Page 1250 - kódování znakové sady standardní ve Windows (čeština)
CPG
Central Pattern Generator
CPM
counts per minute
CPS
Characters Per Second (nebo také Cycles Per Second) - obvykle se používá k vyjádření rychlosti tisku - znaků za sekundu
CPU
Central Processing Unit - procesor (mikroprocesor)
CR/LF
Carriage Return/Line Feed - označení řídících znaků pro "Návrat na začátek řádky" / "Posun na nový řádek"
CRC
Cyclic Redundancy Check - metoda umožňující s vysokou pravděpodobností odhalit chybu/změnu v přenášených datech. Proti úmyslné změně je však nutno použít kryptografických metod (digitální podpis aj.).
CRE
cAMP Response Element
CREB
cAMP-responsive element-binding protein
CRH
Corticotropin-releasing Hormone
CRLAS
Cavity-Ringdown Laser Absorption Spectroscopy - viz spektrometrie - CRLAS
CRT
Cathode Ray Tube - obrazovka klasického monitoru (či televize) na principu vakuové obrazové elektronky. Postupně ji vytlačují displeje (LCD aj.).
CS
zkratka pro Casein
CSF
Cerebrospinal Fluid
CSMA/CD
Carrier Sense Multiple Access/with Collision Detection - metoda pro komunikaci na neřízeném médiu (Ethernet). Stanice, které chtějí komunikovat vyšlou žádost a pokud dojde ke kolizi, zopakují žádost znovu po náhodném časovém intervalu. Kdo se "chytí" první, může přenést blok dat.
CSS
Cascading Style Sheets - standard, který umožňuje při tvorbě web stránek oddělit informaci o formátování (styly) od samotných dat. Změnou definice CSS se pak změní zobrazení všech dokumentů na něm závislých.
CSV
Comma-Separated Values - jednoduchý textový formát dat, kdy jsou data mezi sebou oddělena čárkami.
CT
Computer Tomography - viz tomografie počítačová
CTP
cytidine triphosphate
Curieova destička
viz destička Curieova
CV
Cyclic Voltammetry - elektrochemická metoda sloužící ke studiu redoxních dějů u povrchu elektrod. Napětí na elektrodách je lineárně zvyšováno a zase snižováno. Zkoumaný roztok se nemíchá aby se uplatnil vliv difúzních mechanismů.
CVD
Chemical Vapor Deposition - metoda přípravy krystalů depozicí molekul na vhodný (iniciační) substrát
CW-NMR
Continuous-Wave Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy - metoda měření NMR spekter. Jedná se o jednoduché uspořádání skládající se z magnetu (elektromagnetu) a dvou cívek se vzájemně kolmými osami. První cívka slouží jako generátor radiovln (cca 60 MHz), druhá cívka detekuje absorpci ve vzorku. Tato metoda je relativně levná, používá se zvláště na měření spekter atomů vodíku. Viz spektrometrie - NMR.
cyklická sedimentace
několika-násobné vertikální opakováni určitých typů sedimentárních hornin
cyklické srostlice
zákonité seskupeni krystalů určitého nerostu do kruhu, který je otevřený, nebo uzavřený
cyklus Carnotův
kruhový děj skládající se z izotermické a adiabatické expanze pracovní látky po nichž následuje izotermická a adiabatická komprese do výchoziho stavu
Cys
Cysteine
cysta
klidové stadium různých prvoků opatřené pevnou stěnou a umožňující přežívat nepříznivé podmínky
cytometrie
obecně metody pro měření a počítání buněk (velikosti, rozložení apod.), používají se zejména v lékařství a biologii.
cytoplasma
živá hmota, vyplňující buňku mimo jádro.


A-A     B-C     Č-D     E-E     F-F     G-H     CH-I     J-K     L-L     M-M     N-N     O-P     Q-R     Ř-S     T-T     U-V     W-Z    

© REMION - Laboratorní průvodce