Laboratorní encyklopedie

A-A     B-C     Č-D     E-E     F-F     G-H     CH-I     J-K     L-L     M-M     N-N     O-P     Q-R     Ř-S     T-T     U-V     W-Z    
řasy
souhrnný název pro jaderné, autotrofní, jednobuněčné i mnohobuněčné (vláknité, pletivné) nižší rostliny
S
Serine
SAGE
Serial Analysis of Gene Expression
samoopyleni
postup, při kterém se na blizny květů nanese pyl z týchž květů
SAN
zkratka pro Styrene-acrylonitrile
saprofitní organismy
organismy žijící na odumřelých částech jiných organismů.
saprofyt
organismus přijímající organické látky z odumřelých těl jiných organismů
sarkom
zhoubný nádor vzniklý z podpůrných nebo pojivových tkání
SBH
Sequencing by Hybridization
SBS
Simultaneous Bi-directional Sequencing
SCAM
Substituted-cysteine Accessibility Method
SCG
Superior Cervical Ganglion
SCN
Suprachiasmatic Nucleus
scRNA
Small cytoplasmic RNA
SCSI
Small Computer Systems Interface - rozhraní pro připojení periferních zařízení k počítači. Vyžaduje existenci SCSI řadiče, ke kterému pak lze připojit až 7 perferních zařízení pomocí jednoho kabelu. Každému zařízení je potřeba manuálně přiřadit unikátní SCSI ID. SCSI se vyznačuje vysokou rychlostí, proto bylo vhodné pro připojení grafických zařízení či pevných disků. Novější specifikace Ultra ATA, FireWire aj. jej však postupně vytlačují.
SDK
Software Developer's Kit - softwarové nástroje a pomůcky (dokumentace apod.) pro podporu vývojářů software
SDLC
Synchronous Data Link Control - bitově orientovaný protokol na úrovni linkové síťové vrstvy vyvinutý firmou IBM
SDS
Sodium Dodecyl Sulfate - dodecylsulfát sodný, látka používaná zvláště v chromatografii jako tenzid (iontový detergent)
SDS-PAGE
Sodium Dodecyl Sulfate PolyAcrylamide Gel Electrophoresis - elektroforetická metoda používaná především k určování molekulových vah proteinů. Činidlo Sodium Dodecyl Sulfate rozbaluje proteiny a vytváři s nimi komplexy s konstantním poměrem váhy a náboje. Viz elektroforéza.
SEC
Size Exclusion Chromatography - viz chromatografie - SEC
Secondary ionization
metoda tvorby iontů dopadem jiných lehkých iontů (He, Ar apod.). Umožňuje kontinuálně ionizovat vzorek a postupně pronikat do větší hloubky vzorku. Užívá se v: spektrometrie - hmotová.
sekvencer
zařízení používané v biochemii a genovém inženýrství pro automatizované opakování kroků při syntéze polypeptidů
SELDI
Surface Enhanced Laser Desorption/Ionization
SELEX
Systematic evolution of ligands by exponential enrichment
SEM
Scanning Electron Microscopy - elektronová mikroskopie zobrazující elektronový paprsek odražený od povrchu vzorku. Pro zlepšení odrazivosti je často nutno povrch upravit pokovením.
Ser
Serine
servlet
Program napsaný v jazyce Java, který běží na www serveru a slouží ke generovaní dynamických HTML stránek na straně serveru. Servlety jsou platformově nezávislé.
SFC
Supercritical-Fluid Chromatography - viz chromatografie - SFC
SFE
Viz Supercritical Fluid Extraction
SFM
scanning force microscopy - jiný název pro AFM - viz mikroskopie atomických sil
SGML
Standard Generalized Markup Language - nejobecnější norma pro popis zásad značkovacího jazyka. V praxi se uplatňují její podmnožiny - HTML, XML aj.
SGP
Sulfolobus solfataricus Genome Project
schizogonie
nepohlavní rozmnožování výtrusovců, dospělý prvok se rozpadá v několik jedinců (tzv. schizonti), kteří napadají další buňky hostitele
SI
zkratka pro Silicon
SID
Station Identification - identifikátor stanice (terminálu)
SIM
Subscriber Identification Module - čipová karta sloužící i identifikaci volajícího v sítích GSM
SIMS
Secondary-ion bombardment mass spectrometry
SI-MS
Secondary ionization Mass Spectroscopy
SINE
small interspersed repeat element
sinice
jadernou hmotu obsahující, autotrofní nižší rostliny
sintr
pórovitá hornina vzniklá vysrážením z chladných roztoků za působení organismů, např. řas, nebo i z horkých roztoků změnou teploty
SLIP
Serial Line Internet Protocol. Protokol sloužící pro připojení počítače k internetu prostřednictvím modemu a telefonní linky. Nahrazen novějším protokolem PPP.
SMB
Server Message Block - protokol pro sdílení souborů (a jiných síťových prostředků) v rámci sítě. Používá se na Windows 95, NT, XP. Na systémech UNIX se pro připojení prostřednictvím SMB využívají programy Samba.
SMD
Surface Mounted Device - součástky pro povrchovou montáž. Jde o miniaturní elektronické součástky připojované kontaktními ploškami na povrch desky s plošnými spoji. Užívají se v mikroelektronice.
SMIL
Synchronized Multimedia Integration Language - standard vyvinutý konsorciem W3C pro podporu zařazování multimediálních částí webových prezentací.
SMP
Symetrical MultiProcessing - systém organizace paralelního zpracování dat (pomocí více procesorů), kdy všechny procesory a paměť jsou využívány jedním operačním systémem. SMP musí být podporováno operačním systémem (např. Unix, Windows XP, Linux aj.). SMP je vhodný pro zapojení několika málo procesorů (cca do 10) - se stoupajícím počtem procesorů roste neúměrně zatížení přenosových cest. Viz také MPP_ a NUMA_.
SMTP
Simple Mail Transfer Protocol - protokol pro přenos elektronické pošty. Používá se pro komunikaci mezi poštovními servery a k odesílání zpráv na tzv. SMTP server.
SNAP-25
Synaptosome-associated protein of 25Kd
Snellův zákon
viz zákon Snellův
sniffer
program, který monitoruje síťový provoz a je schopen odchytit přenášenou informaci (sniff = větřit, čenichat, čmuchat)
SNMP
Simple Network Management Protocol - protokol používaný pro monitorování a řízení zařízení v počítačových sítích (routerů, switchů apod.).
snoRNA
small nucleolar RNA
SNP
Single Nucleotide Polymorphism
snRNA
small nuclear RNA
snRNP
small nuclear ribonucleo protein particle
SNS
Sympathetic Nervous System
snuRNA
Small nucleolar RNA
SOAP
Simple Object Access Protocol - protokol pro komunikaci programů (vzdálené volání procedur) běžících na libovolných platformách. Je založen na XML. Podstatou je převedení specifické vzájemné komunikace mezi programy (RPC, DCOM, CORBA...) na textový přenos ve formátu HTTP a tím pádem zajištění bezproblémového průchodu přes firewall.
societa
společenstvo jednoho druhu
SOCKS
Socket Secure - komunikační protokol určený pro proxy servery. Dovoluje podle definovaných kritérií předávat síťový provoz mezi izolovanými sítěmi.
SOD1
cytosolic superoxide dismutase
SOHO
Small Office/Home Office - označení obchodní kategorie domácností a malých firem
solanka
voda nasycená rozpuštěnými solemi (mohou se z ní zpravidla získávat odpařováním vody)
somatický
tělesný, tělový, tělní
SOP
Sensory Organ Precursors
sorbent
obecně látka, která má schopnost na sebe vázat jinou látku.
sorbent chromatografický
látka, která se používá jako výplň chromatografických kolon. Sorbent se volí aby měl takové vlastnosti, aby při průchodu složek skrze něj docházelo k největším rozdílům v rychlosti průchodu jednotlivých složek. Sorbentem je obvykle materiál s mikroskopickými póry nebo ve tvaru mikroskopických kuliček. Existují specifické sorbenty kladoucí zvláštní odpor průchodu specifických iontů, molekul apod. Viz chromatografie
sorpce
společný název pro absorpci a adsorpci. Viz absorpce, adsorpce, desorpce.
spam
nevyžádaný e-mail
Spark source
metoda tvorby iontů jiskrovým odpařováním pomocí elektrického proudu. Vzorek může být smíchán s grafitem pro zvýšení vodivosti. Užívá se v: spektrometrie - hmotová.
Sp-cAMPS
adenosine 3',5' monophosphothioate, 8-bromo, sp isomer
SPCL
synthetic peptide combinatorial library
SPE
Solid Phase Extraction - technika pro přípravu vzorku používaná v chromatografii. Jde o sorpci analytu z roztoku na příslušný tuhý sorbent (jako kapalinová chromatografie). Výhodou je, že tak získáme analyt v čistší podobě (zbavený nežádoucích příměsí) a připravený pro další detailnější analýzu.
spektrometrie - AA
Atomic-Absorption Spectroscopy - spektroskopická metoda měřící atomovou absorpci elektromagnetického záření v UV-VIS oblasti. Při této metodě musí být případné molekuly rozbity na jednotlivé atomy v plynném stavu čehož se dosahuje tepelným rozkladem v pícce nebo plameni. Metoda je vhodná na kvalitativní a kvantitativní určování obsahu jednotlivých prvků ve vzorku.
spektrometrie - AFS
Atomic-Fluorescence Spectroscopy - spektroskopická metoda měřící emisi fluorescenčního elektromagnetického záření atomů v UV-VIS oblasti po příslušné excitaci pomocí elektromagnetického záření. Tato metoda je citlivější než klasická emisní spektroskopie neboť u fluorescence odpadá problém s nežádoucím pozadím. Při této metodě musí být případné molekuly rozbity na jednotlivé atomy v plynném stavu čehož se dosahuje obvykle tepelným rozkladem v plameni nebo pícce při relativně nízké teplotě. Excitace atomů se provádí obvykle UV zářením. Metoda je vhodná na kvalitativní a kvantitativní určování obsahu jednotlivých prvků ve vzorku.
spektrometrie - cirkulární dichroismus
technika pro měření spekter optické cirkulární disperze (ORD_) opticky aktivních látek. Měří se pomocí polarimetru ve spojení s monochromátorem. Viz optická aktivita.
spektrometrie - CRLAS
Cavity-Ringdown Laser Absorption Spectroscopy - metoda pro měření absorbance v UV-VIS-NIR oblasti. Vzorek je umístěn mezi zrcadly a měřící laserový paprsek tak prochází mnohonásobně skrze vzorek. Metoda je velmi citlivá a užívá se pro měření nízkých koncentrací vzorku.
spektrometrie - emisní
Atomic Emission Spectroscopy (AES), Optical Emission Spectroscopy (OES) - spektroskopická metoda měřící emisi elektromagnetického záření atomů v UV-VIS oblasti. Při této metodě musí být případné molekuly rozbity na jednotlivé atomy v plynném stavu a excitovány do vysokoenergetických stavů čehož se dosahuje obvykle tepelným rozkladem v plameni nebo plazmě (výbojem). Metoda je vhodná na kvalitativní a kvantitativní určování obsahu jednotlivých prvků ve vzorku.
spektrometrie - EPR
Electron Paramagnetic Resonance (Electron Spin Resonance) Spectroscopy - spektroskopická metoda měřící absorpci elektromagnetického záření (mikrovlny). Absorpce je způsobena spinovou rezonancí nespárovaných elektronů v silném magnetickém poli. Absorbované záření způsobuje přechody mezi energetickými stavy vzniklými rozštěpením jednoduchých stavů s nenulovým spinem v magnetickém poli. Jelikož lokální magnetické pole (a tím i velikost rozštěpení) je ovlivněno okolím atomu, lze tak studovat vlastnosti okolí sondujícího atomu. Metoda je tedy vhodná pro měření koncentrace radikálů a atomů s lichým počtem elektronů.
spektrometrie - FTIR
Fourier-Transform Infrared - technika používaná v infračervené spektrometrii. Spočívá ve využití Michelsonova interferometru jako detektoru jehož signál po zpracování Fourierovou transformací dává požadované spektrum. Výhodou je vysoká rozlišovací schopnost. Viz spektrometrie - IR.
spektrometrie - hmotová
Mass Spectrometry - technika umožňující separaci ionizovaných molekul podle poměru mezi nábojem a hmotností (m/e). K separaci se obvykle používá magnetické pole. Užívá se jak pro kvalitativní zjišťování přítomnosti dané látky ve vzorku, tak ke kvantitativnímu stanovení množství. Viz také FT-MS, IT-MS, MS-MS, Q-MS, TOF-MS.
spektrometrie - ICP
viz ICP
spektrometrie - Intracavity-Absorption
metoda pro měření absorbance v UV-VIS-NIR oblasti. Vzorek (kapalina, plyn) je umístěn do dutiny laserového rezonátoru (obvykle laditelný dye laser) a intenzita výstupního laserového paprsku je úměrná absorbanci vzorku. Metoda je velmi citlivá a užívá se pro měření velmi nízkých koncentrací vzorku.
spektrometrie - IR
technika pro měření absorbance zkoumaných látek v oblasti IR (infračervené záření). V oblasti IR způsobuje absorbované záření přechody mezi vibračními stavy molekul (nejde o elektronové přechody). Lze tak studovat prostorové uspořádání molekuly. Užívá se zvláště pro studium a identifikaci organických molekul.
spektrometrie - LIF
Laser-Induced Fluorescence - spektroskopická metoda měřící emisi fluorescenčního elektromagnetického záření atomů v UV-VIS-NIR oblasti po příslušné excitaci pomocí záření laditelného laseru. Tato metoda je citlivější než klasická emisní nebo absorpční spektroskopie neboť u fluorescence odpadá problém s nežádoucím pozadím. Výhodou je možnost selektivní excitace atomů jejichž přechody jsou v rezonanci s vlnovou délkou excitačního záření. Při této metodě musí být případné molekuly rozbity na jednotlivé atomy v plynném stavu čehož se dosahuje obvykle tepelným rozkladem v plameni nebo pícce při relativně nízké teplotě. Metoda je vhodná na kvalitativní a kvantitativní určování obsahu jednotlivých prvků ve vzorku.
spektrometrie - Mossbauerova
metoda sloužící ke studiu elektronových stavů atomů měřením absorpce gama záření. Gama záření absorbuje vhdný sondující prvek (např. izotop Fe) umístěný ve vzorku. Absorpční spektrum sondujícího prvku je ovlivněno obklopujícím vzorkem.
spektrometrie - NIR
Near-Infrared Absorption Spectroscopy - spektroskopická metoda pro měření absorbance v oblasti NIR. Technicky je obdobná jako spektrometrie - UV-VIS. V oblasti NIR dochází k absorpci jak na elektronových, tak i na vibračních přechodech molekuly. Metoda je vhodná zvláště ke kvantitativnímu určování některých funkčních skupin organických molekul.
spektrometrie - NMR
Nuclear Magnetic Resonance - spektroskopická metoda měřící absorpci elektromagnetického záření (mikrovlny). Absorpce je způsobena spinovou rezonancí v silném magnetickém poli. Lze aplikovat pouze na atomy, jejichž jádro má spinový moment (pouze atomy jejichž jádra mají lichý počet protonů nebo neutronů). Absorbované záření způsobuje přechody mezi energetickými stavy vzniklými rozštěpením jednoduchých stavů s nenulovým spinem v magnetickém poli. Jelikož lokální magnetické pole (a tím i velikost rozštěpení) je ovlivněno okolím atomu, lze tak studovat vlastnosti okolí sondujícího atomu. Metoda je vhodná zvláště pro studium struktury uspořádání molekul. Viz také CW-NMR, FT-NMR.
spektrometrie - Ramanova
spektroskopická metoda měřící spektrum elektromagnetického záření rozptýleného díky Ramanově jevu. Ramanův jev (neelastický rozptyl) způsobuje, že rozptýlené záření má nepatrně odlišnou vlnovou délku od vstupujícího záření díky účasti vibračních přechodů v energetických stavech molekuly. Ramanova spektroskopie poskytuje informace o struktuře a prostorovém uspořádání molekuly a poskytuje v zásadě doplňkové informace k IR spektroskopii. Jako zdroj světla je používá obvykle výkonný pulsní laser. Intenzita rozptýleného světla je velmi malá a proto se k detekci používají citlivé metody jako např. photon counting. Problémem je také odfiltrování vstupního paprsku - nutnost použití vysoce selektivních monochromátorů.
spektrometrie - RIS
Resonance-Ionization Spectroscopy - spektroskopická metoda založená na ionizaci vzorku pomocí záření laseru. Záření laseru je v rezonanci s příslušným elektronovým přechodem. Vzniklé ionty jsou detekovány jako elektrický proud nebo pomocí hmotového spektrometru. Slouží ke studiu elektronové struktury vzorku nebo i ke kvantitativnímu stanování obsahu zkoumané látky.
spektrometrie - UV-VIS
technika pro měření absorbance zkoumaných látek v oblasti viditelného světla a blízké ultrafialové oblasti. Jednodušší přístroje měří pomocí jednoho paprsku procházejícího přes monochromátor, lepší přístroje používají dvou paprsků, kde druhý paprsek neprochází přes vzorek a slouží jako referenční signál.
spektrometrie - XPS, ESCA
X-ray Photoelectron Spectroscopy, Electron Spectroscopy for Chemical Analysis -spektroskopická metoda měřící energetické spektrum elektronů uvolněných z atomu po excitaci elektromagnetickým zářením. Jako excitační zdroj se používá monochromatické UV záření (některá z emisních čar Hg). Energie elektronů se určuje pomocí zakřivení dráhy v magnetickém či elektrickém poli. K detekci se používá např. Microchannel Plate. Pomocí této metody lze studovat ionizační energie atomů v povrchové vrstvě vzorku.
spermie
samčí pohlavní buňka živočichů
spoofing
falšování adres odesílatele při komunikaci protokolem TCP/IP (tzv. IP spoofing)
spool
metoda zajišťující postupné zpracování úkolů, nejčastěji tisk na tiskárně nebo jiném výstupním zařízení, pro více uživatelů nebo programů, které musí toto zařízení sdílet. Příklad: tiskové výstupy jsou ukládány na dostatečně velké paměťové médium - harddisk - a až po dokončení předchozí tiskové úlohy jsou odesílány do tiskárny. Možný překlad názvu: Simultaneous Peripheral Operations Online.
spora
výtrus - zárodečná buňka nižších rostlin, sloužící k nepohlavnímu rozmnožování nebo rozmnožovací buňky hub nebo odpočinkové stádium některých bakterií.
sporangium
výtrusnice - útvar obsahující spory
sporofyl
orgán listového původu, nesoucí sporangia
sporofyt
nepohlavní fáze vývoje vyšších rostlin
sporogonie
druhý typ nepohlavního rozmnožování výtrusovců, ve sponách (výtrusech) vzniká dělením větší počet tzv. sporozoidů
SPR
Surface-Plasmon Resonance
SPRC
Synapse-associated Polyribosome Complex
SPX
Sequenced Packet Exchange - protokol pro řízení přenosu paketů v sítích Novell Netware (pořadí a kontrola přenosu paketů), přibližně odpovídá transportní vrstvě v modelu ISO/OSI. Model IPX/SPX je srovnatelný s internetovým TCP/IP.
SQL
Structured Query Language - programovací jazyk pro zadávání dotazů, provádění změn a správu databází.
SRAM
Static Random Access Memory - typ paměti, která si udržuje svůj obsah po celou dobu, kdy je připojeno napájecí napětí. Je výrobně dražší než DRAM a tak se bežně používá v PC spíše DRAM. Viz DRAM_.
SSC
standard saline citrate
SSCP
single-strand conformational polymorphism
ssDNA
single-stranded DNA
SSH
Secure SHell - program pro vzdálené (terminálové) kryptograficky zabezpečené (šifrované) přihlašování k počítačům. Obsahuje tři základní části: slogin, ssh, scp.
SSI
Server Side Includes - technologie pro dynamické vkládání částí obsahu do HTML stránek na straně serveru.
SSL
Secure Socket Layer - programová vrstva síťového protokolu, která umožňuje bezpečnou a šifrovanou síťovou komunikaci. Jedná se o vrstvu, která je mezi aplikací (jako je prohlížeč nebo HTTP) a internetovou vrstvou TCP/IP. SSL, vyvinutý firmou Netscape, používá kódování veřejnými a privátními RSA klíči, které také zahrnuje digitální podpisy.
SSLP
single-sequence length polymorphism
SSR
simple sequence repeat
SST
Spread-Spectrum Technology - technologie rozšířeného spektra (využívání více komunikačních kanálů). Viz DSSS, FHSS.
stacionární
nepohyblivý
STC
Sequence-tagged Connector
STD
Short-Term Depression
Stefanův-Boltzmannův zákon
viz zákon Stefanův-Boltzmannův
stélka
tělo nižších rostlin, nediferencované v orgány
stenoekní
vázaný na úzce vymezený typ prostředí a úzce vymezené podmínky, opakem je euryekní
stereoizomer
varianta dané molekuly se stejným sumárním chemickým vzorcem, stejným uspořádáním jednotlivých atomů (stejné vazby mezi atomy), ale lišící se prostorovým uspořádáním (např. pravo- a levotočivá forma molekuly).
sterilace
přímé usmrcení všech organismů přítomných v prostředí
steroidy
Viz anabolika
STF
Short-term Facilitation
STM
Scanning-Tunneling Microscopy - viz mikroskopie tunelová
STN
Super-Twisted Nematic - metoda pro výrobu displejů na bázi "tekutých krystalů". Úhel natáčení tyčinek se z původních 90° zvětší na 240°. Znatelně se zlepší kontrast, ale zvětší se rovněž barevné zkreslení (dopadající světlo se láme více nebo méně dle různých vlnových délek každé barvy). Viz také DSTN.
STP
1) Shielded Twisted Pair - stíněná kroucená dvoulinka (druh kabelu)
2) Short-Term Potentiation
STR
Short tandem repeat
stroma
vnitřni část chloroplastů rostlin; u hub pletenec hyf, v němž jsou uloženy plodnice nebo přímo výtrusy
STRP
short tandem repeat polymorphism
STS
Sequence Tagged Site
sublimace
děj, při němž látka přechází přímo ze skupenství pevného do skupenství plynného (např. kousek ledu může v suchém vzduchu vysublimovat i při teplotách pod nulou aniž by mezitím roztál)
sukcese
střídání společenstev v časovém sledu, je podmíněno změnami faktorů prostředí
Supercritical Fluid
stav vzniklý zahřátím a stlačením plynu či kapaliny nad kritickou teplotu a tlak - ve vzniklém superkritickém stavu je molární objem stejný jak pro plyn tak pro kapalinu. Např. CO2 v superkritickém stavu dokáže dobře nahradit organická rozpouštědla a jeho použití je výhodné z hlediska ceny, čistoty, ekologie. Superkritická kapalina se také často vyznačuje nižší viskozitou a nižším povrchovým napětím ve srovnání s organickými rozpouštědly.
Supercritical Fluid Extraction
extrakční metoda užívající jako rozpouštědla superkritické kapaliny. Výhodou je, že tato kapalina dokáže dobře nahradit organická rozpouštědla, což je výhodné z hlediska čistoty, ceny, ekologičnosti provozu apod. Viz extrakce, Supercritical Fluid.
supravodivost
jev objevující se u některých materiálů při teplotě blízké absolutní nule - elektrickému proudu je kladen nulový odpor.
susceptance
viz admitance
SVC
Switched Virtual Circuit - spínaný virtuální okruh, používá se pro popis spojení v rámci X.25
SVGA
Super Video Graphics Array - částečný standard (spolu se specifikacemi VESA) pro zobrazení prostřednictvím videokarty na počítačovém monitoru. Definuje více režimů a rozlišení.
SVZ
Subventricular Zone
switch
přepínač - technické zařízení, které umožňuje spojení více uzlů sítě a jejich segmentaci. Na rozdíl od hubu, který neumožňoval oddělení síťového provozu jednotlivých stanic v rámci segmentu, switch umožňuje oddělit provoz komunikujících stanic od ostatního provozu, což zvyšuje propustnost sítě, zvyšuje bezpečnost aj.
symbióza
vzájemně prospěšný vztah mezi různými organismy založený na závislosti (potravní, obranné, čisticí aj.).
symetrická kryptografie
klasický způsob šifrování, kdy se text zkombinuje s heslem pomocí libovolné šifrovací funkce a výsledkem je zašifrovaný text. Klíč musí být tajný, protože jeho znalost umožní zašifrovanou zprávu odšifrovat. Lze ji použít jen tam, kde si účastníci komunikace mohou napřed tajně vyměnit klíč - nelze ji tedy použít např. v Internetu, tam má smysl spíše tzv. asymetrická kryptografie.
synantropie
tendence některých druhů žít v blízkosti a uvnitř lidských sídel
synantropní biotop
viz biotop synantropní
synchronní detekce
metoda pro měření velmi zašuměných signálů. Velmi slabé signály jsou obvykle překryty přítomným šumem. Máme-li možnost periodicky měnit podnět, jehož výsledkem je měřený signál, pak stačí získaný signál se stejnou periodou (a fází) přičítat a odečítat. Šum, který bude v obou přičítacích i odečítacích fázích přibližně stejný (protože je náhodný) se ve výsledku vyruší a zůstane jen složka signálu, která má stejnou periodu (a fázi) jako měněný vstupní podnět. Tuto činnost provádí přístroj - synchronní detektor. Např. při měření odrazu periodicky přerušujeme dopadající světlo a odražené světlo zpracováváme synchronním detektorem. Nevýhodou je, že signál se vlastně průběžně průměruje během přičítacích a odečítacích fází a odezva je tak poměrně pomalá - metodu nelze použít pro studium rychlých jevů.


A-A     B-C     Č-D     E-E     F-F     G-H     CH-I     J-K     L-L     M-M     N-N     O-P     Q-R     Ř-S     T-T     U-V     W-Z    

© REMION - Laboratorní průvodce