Laboratorní encyklopedie

A-A     B-C     Č-D     E-E     F-F     G-H     CH-I     J-K     L-L     M-M     N-N     O-P     Q-R     Ř-S     T-T     U-V     W-Z    
W
Tryptophan
W2K
Windows 2000
W3C
World Wide Web Consorcium - mezinárodní sdružení firem pro společný vývoj standardů pro web.
WAN
Wide Area Network - počítačová síť rozprostřená na velkém geografickém území, např. státu nebo země.
WAP
Wireless Application Protocol - analogie protokolu HTTP pro použití v oblasti mobilních zařízení. Využívá variantu jazyka HTML - tzv. Wireless Markup Language (WML).
Weberův-Fechnerův psychofyzický zákon
viz zákon Weberův-Fechnerův psychofyzický
Weissův zákon
viz zákon Weissův
WEP
Wired Equivalent Privacy - protokol pro šifrování v sítích 802.11 (WiFi). Poskytuje určitou úroveň zabezpečení, ale je prolomitelný.
WGK číslo
třída nebezpečnosti pro vodu (Německo)
whois
1) Nástroj pro dotazování a vyhledávání lidí na serverech internetu. Služba musí být hostujícím serverem podporována.
2) Služba pro získávání informací o doménách druhé úrovně na hlavních registračních serverech.
Wienův zákon
viz zákon Wienův
WiFi
alternativní název pro bezdrátové datové komunikace v nelicencovaném pásmu 2,4 GHz. Využívá se především komunikace podle normy 802.11b.
WINS
Windows-Internet Naming Service - část MS Windows NT Serveru, který spravuje přiřazování NetBIOS jmen k IP adresám. Používá se v sítích Microsoft. Tak jako DNS mapuje jména užívaná v Internetu na IP adresy, WINS mapuje jména klientů a serverů NetBIOS na IP adresy. WINS umožňuje klientům NetBIOS (Windows NT, Windows 95 aj.) registrovat jejich NetBIOS jméno v prostředí NT Serveru.
WML
Wireless Markup Language - jazyk pro popis stránek pro mobilní zařízení (WAP telefony). Viz WAP_.
workstation
pracovní stanice - dříve se tak označoval počítač, který je výkonnější než běžně jiné běžně používané stroje a je určen pro profesionální práci, např. architektů, grafiků, ... V poslední době se tak často označuje obecně PC koncového uživatele.
WT
Wild Type
WWW
World Wide Web - obecné označení pro Internetové služby využívající pro zpřístupnění dokumentů technologie jako HTTP, HTML, hypertext aj.
WYSIWYG
What You See Is What You Get - příslib zobrazení textu a grafiky na obrazovce počítače ve stejné podobě a formátu jako při tisku
X.400
norma pro systém elektronické komunikace (přenos zpráv). Jde o komplexnější, zabezpečenější a složitější standard než běžný Internetový protokol SMTP.
xerofyty
rostliny přizpůsobené k životu na suchých stanovištích
X-Gal
5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-D-galactoside
XHTML
Extensible Hypertext Markup Language - podle označení konsorcia W3C se jedná o předefinování jazyka HTML verze 4 pomocí XML. Protože XHTML 1.0 obsahuje všechny prvky a rysy HTML verze 4, stane se pravděpodobně jeho nástupcem jako HTML verze 5.
XMI
XML Metadata Interchange - využití XML pro procesy popsané v UML. Ideálně by mělo sloužit k neomezené výměně dat a informací mezi spolupracujícími heterogeními systémy.
XML
eXtensible Markup Language - strukturovaná množina pravidel, podmnožina SGML, umožňující definici objektů a jejich vlastností. Dokument ve formátu XML potřebuje ke kompletní interpretaci ještě definici typů (DTD) a definici zobrazení (XSL). Viz DTD_ a XSL_. HTML jazyk lze chápat jako podmnožinu XML.
XPS
X-ray photoelectron spectroscopy - viz spektrometrie - XPS, ESCA
XRD
X-Ray Diffraction - difrakce rentgenova záření - metoda sloužící ke studiu krystalové mřížky krystalických látek.
XRF
X-Ray Fluorescence - měření fluorescenčního záření vyvolaného dopadem rentgenova záření - metoda sloužící ke studiu elektronových stavů pevných látek.
XSL
eXtensible Stylesheet Language - standard pro zobrazení dokumentů vytvořených v XML. V podstatě jde o soubor s definicemi, jak se mají jednotlivé prvky zobrazit. Obdobou je CSS pro HTML.
XSLT
XSL Transformations - standard pro převod mezi různými strukturami dokumentů popsaných v XML. Popis je realizován jako převod jedné struktury zdrojového dokumentu v XML do druhé cílové struktury dokumentu v XML. XSLT je rozšířením standardu XSL.
xylém
dřevo - část cévního svazku, sloužící k transportu roztoků z kořene do listů, je tvořen cévicemi, u krytosemenných rostlin cévami.
Y
Tyrosine
Y2H
Yeast Two-Hybrid (screen)
Y2K
Rok 2000 (obvykle se tak označoval problém se zobrazením data při příchodu roku 2000)
YAC
Yeast Artificial Chromosome
Youngův modul pružnosti
viz zákon Hookeův
zákon Ampéŕův
popisuje sílu působící mezi dvěma uzavřenými proudovými smyčkami: F=(m0.mr/4p).I1.I2.(Integrál přes smyčku 1, Integrál přes smyčku 2 [dl1 x (dl2 x r0)/r2])
zákon Archimédův
těleso je v kapalině nadlehčováno silou, která se rovná tíze tekutiny téhož objemu, jako je objem tělesa obklopeného tekutinou
zákon Avogadrův
stejné objemy plynů obsahují za stejného tlaku a stejné teploty stejný počet molekul.
zákon Biotův-Savartův-Laplaceův
vyjadřuje příspěvek proudového prvku k intenzitě magnetického pole: dH=I.(dl x r0)/(4p.r2)
zákon Boltzmannův
týká se náhodných jevů u částic, z nichž se skládá ideální plyn: hustota pravděpodobnosti realizace jevu je úměrná e-(energie částice/(k.T))
zákon Boylův-Mariottův
tlak plynu je za stálé teploty nepřímo úměrný jeho objemu (p.V = konst.)
zákon Coulombův
bodový náboj Q působí v klidové soustavě ve vakuu na bodový náboj q elektrostatickou silou F = Q.q/(4p.e0.r2)
zákon Daltonův
každý plyn ve směsi navzájem chemicky netečných plynů má právě takový tlak (parciální tlak), jako by celý objem vymezený směsi při téže teplotě zaujímal sám
zákon Duanův-Huntův
brzdné záření (část záření generovaného rentgenovou trubicí) má nejkratší vlnovou délku nepřímo úměrnou napětí: lmin[nm] = 1,234/U[kV]
zákon Fickův
popisuje difúzní tok rozpuštěné látky v ustáleném stavu - hustota toku je úměrná gradientu koncentrace: J = D.grad(c] , kde J je hustota toku, grad(c) je gradient koncentrace, D je difúzní koeficient
zákon Fourierův
popisuje vedení tepla: hustota tepelného toku q = -l. grad t (l je součinitel tepelné vodivosti)
zákon Gay-Lussacův
Plyny (ideální) se roztahují a rozpínají stejně, a to nezávisle na tlaku při roztahování a na objemu při rozpínání, je-li tlak během roztahování a objem během rozpínání stálý.
zákon Hagenův-Poiseuilleův
Objemový tok viskózní tekutiny při laminárním prouděni trubicí kruhového průřezu je přímo úměrný tlakovému spádu a čtvrté mocnině poloměru trubice a je nepřimo úměrný dynamické viskozitě h: QV = p.r4/(8h) . Dp/Dl
zákon Henryho
Viz Henryho zákon
zákon Hookeův
popisuje deformaci materiálu působením síly: deformace je úměrná napětí materiálu. Hookeův zákon platí dobře pro malé deformace a lze jej vyjádřit ve tvaru: e = s/E, kde e je poměrné délkové prodloužení, E je modul pružnosti v tahu (Youngův modul), s je mechanické napětí.
zákon Kirchhoffův (záření)
poměr intenzity vyzařování k pohltivosti závisí jen na Kelvinově teplotě tělesa.
zákon Lambertův
svítivost izotropního rovinného plošného zdroje v každém jeho bodě klesá s kosinem odklonu od kolmice k ploše zdroje.
zákon Maxwellův
popisuje rozdělení rychlostí molekul v ideálním plynu: relativní četnost rychlostí molekul h(v) = (4/p0,5).(1/c3).v2.e^(-v2/c2) , kde c je konstanta daná vztahem c2 = 2kT/m, m je hmotnost molekuly.
zákon Moseleyův
vyjadřuje vztah mezi vlnočtem s emitovaného záření ionizovaného prvku a jeho protonovým číslem Z: (s/Rj)0.5 = konst(Z - k) , kde Rj je Rydbergův vlnočet, k je odstiňovací konstanta
zákon Newtonův (gravitační)
popisuje gravitační sílu s níž na sebe působí dvě tělesa: F = k.(m1.m2)/r2 (k je gravitační konstanta)
zákon Ohmův
popisuje vztah mezi proudem, napětím a odporem pro ustálený stejnosměrný proud: U = I.R
zákon Pascalův
působí-li na tekutinu vnější tlak pouze v jednom směru, pak uvnitř tekutiny působí v každém místě stejně velký tlak, a to ve všech směrech.
zákon Planckův vyzařovací
popisuje rozdělení spektrální hustoty Hl záření černého tělesa: Hl = 2p.h.c2.l-5.(eh.c/k.l.T - 1)-1 , kde h je Planckova konstanta, k je Boltzmannova konstanta, c je rychlost světla ve vakuu, T je teplota
zákon Snellův
poměr sinu úhlu lopadu k sinu úhlu lomu je roven poměru fázových rychlostí v obou prostředích (index lomu): sin(a)/sin(b) = n
zákon Stefanův-Boltzmannův
popisuje vztah mezi intenzitou vyzařování černého tělesa H a jeho telotou T: H = s.T4 , kde s je Stefanova-Boltzmannova konstanta
zákon Weberův-Fechnerův psychofyzický
popisuje přibližně vztah mezi subjektivním vnímáním podnětu a fyzikální velikostí působícího podnětu: subjektivní síla (zvukového) vjemu roste s logaritmem fyzikální intenzity podnětu (zvuku)
zákon Weissův
popisuje průběh susceptibility k feromagnetických látek nad Curieovou teplotou Q: k = konst/(T - Q) , platí jen pro T > Q
zákon Wienův
popisuje vztah mezi nejintenzívněji vyzařovanou vlnovou délkou lmax, která je emitována černým tělesem a teplotou: lmax.T = konst = 2,898.10-3 m.K
zákony Biotovy
zákony vztahující se k rotační polarizaci:
1. Stočení je úměrné tloušťce prošlé vrstvy.
2. Stočení ve stejné pravotočivé a levotočivé látce se liší jen znaménkem.
3. Stočení způsobené několika vrstvami se algebraicky sčítá.
4. Stáčivost klesá s rostoucí vlnovou délkou světla (s druhou mocninou).
zákony Faradayovy
zákony vztahující se k elektrolýze:
1. množství vyloučené látky závisí jen na množství prošlého náboje a je mu úměrné.
2. K vyloučení kilovalu kterékoli látky je třeba téhož množství elektřiny, zvaného Faradayův náboj (F0 = 9,650 . 107 C).
zákony Keplerovy
zákony popisující pohyb planet ve Sluneční soustavě:
1. Planety obíhají kolem Slunce v elipsách málo odlišných od kruhu, v jejichž společném ohnisku je Slunce.
2. Plochy opsané průvodičem (spojnicí středu planety a středu Slunce) ve stejných dobách jsou si rovny.
3. Dvojmoci oběžných dob planet jsou u témže poměru jako trojmoci velkých poloos jejich drah.
zákony Kirchhoffovy
zákony popisující chování větvených elektrických obvodů se stejnosměrným proudem za ustáleného stavu:
1. Součet proudů vstupujících do uzlu se rovná součtu proudů z uzlu vystupujících.
2. Algebraický součet ohmických napětí v uzavřeném obvodu se rovná algebraickému součtu všech elektromotorických napětí zapojených v obvodu.
zákony Newtonovy pohybové
zákony zabývající se dynamikou těles (klasická mechanika):
1. Každé těleso setrvává ve stavu klidu nebo rovnoměrného přímočarého pohybu, není-li vnějšími silami nuceno tento stav změnit.
2. Časová změna hybnosti tělesa je úměrná působící síle a má s ní stejný směr.
3. Vzájemné síly mezi dvěma tělesy mají vždy stejnou velikost a opačný směr.
ZIF
Zero-Insertion Force - patice pro čipy (procesory) u nichž není nutné používat sílu (kontakty se odklápějí páčkou)
zkouška Lassaigneova
viz Lassaigneova zkouška
zoochorie
rozšiřování semen živočichy
zooplankton
planktonické organismy živočišného původu
zoospora
pohyblivá spóra některých řas a hub
zygota
diploidní buňka, která vznikla splynutím dvou gamet
zymogen
enzym v neaktivním stavu (např. pepslriogen)


A-A     B-C     Č-D     E-E     F-F     G-H     CH-I     J-K     L-L     M-M     N-N     O-P     Q-R     Ř-S     T-T     U-V     W-Z    

© REMION - Laboratorní průvodce