Laboratorní encyklopedie

A-A     B-C     Č-D     E-E     F-F     G-H     CH-I     J-K     L-L     M-M     N-N     O-P     Q-R     Ř-S     T-T     U-V     W-Z    
F
Phenylalanine
FAB
fast-atom bombardment
FAB-MS
Fast-atom bombardment Mass Spectroscopy
FAD
Flavin Adenine Dinucleotide
fagocytóza
příjem pevných látek buňkou
fagocyty
jednojaderné buňky s ameboidním pohybem schopné uskutečnit fagocytózu
FAQ
Frequently Asked Question - často kladené otázky
Faraday cup
detektor iontů - kovová čepička připojená k elektrometru měřící elektrický proud způsobený dopadajícími ionty. Užívá se v: spektrometrie - hmotová.
Faradayovy zákony
viz zákony Faradayovy
FARCE
Freezing at the reactive centers of enzymes
Fast-atom bombardment
metoda tvorby iontů ozařováním molekul paprskem jiných iontů (obvykle Xe nebo Ar). Vhodná zvláště pro velké molekuly (biologické vzorky). Užívá se v: spektrometrie - hmotová.
FAT
File Allocation Table - tabulka obsahující informace o obsazení disku jednotlivými soubory. Nejmenší jednotkou rozdělení je tzv. cluster. FAT se používá v souborových systémech FAT a FAT32. Jiný význam zkratky FAT je také Factory Acceptance Test - test produktu před nasazením.
FCCP
Carbonylcyanide p-(trifluoromethoxy) Phenylhydrazone
FDAT
fluorescence-based DNA analysis technology
FDC
Floppy Disk Controller - rozhraní pro připojení disketové mechaniky v PC
FDDI
Fiber Distributed Data Interface - rozhraní pro připojení k optickému médiu (světlovodné kabely).
FDMA
Frequency Division Multiple Access - způsob komunikace více účastníků v mobilní síti, kdy každý účastník používá jinou frekvenci (úzkopásmová komunikace), viz také TDMA, CDMA
FD-MS
Field desorption mass spectrometry
FDR
Functional divergence ratio
FDX
Full Duplex - možnost současné obousměrné komunikace
fermiony
elementární částice s poločíselným spinem
feromony
specifické látky produkované organismy a působící přes vnější prostředí velmi účinně na jiné jedince. (feromony = exohormony, „vnější hormony“)
FET
Field Effect Transistor - tranzistor řízený polem. Na rozdíl od běžného tranzistoru na bázi PN přechodu, výstupní proud závisí na vstupním napětí, nikoliv na proudu. Výsledkem je vysoký vstupní odpor tranzistoru a nízká spotřeba. Je-li hradlo tvořené přechodem PN v závěrném směru, jedná se o JFET (Junction FET), je-li hradlo tvořeno izolantem, jedná se o IGFET (Insulated Gate FET).
FFAs
Free Fatty Acids
FFF
Field-flow (field-force) fractionation
FFID
Fission-fragment-induced desorption
FFT
Fast Fourier Transform - efektivní metoda pro provádění Fourierovy transformace na počítači
FHSS
Frequency Hopping Spread Spectrum - metoda komunikace v mobilních sítích sloužící k omezení vlivu šumů, rušení a znesnadnění odposlechu. Podstatou je rychlé přeskakování mezi nosnými kmitočty (každých 400 ms) v pořadí dohodnutém mezi přijímací a vysílací stanicí. Dekódování přijatého signálu je náročné na zpracování. Příbuznou metodou je DSSS.
fibrily
vlákna
Fickův zákon
viz zákon Fickův
FID
Viz Flame-Ionization Detector nebo Free-Induction Decay
FIFO
First-In, First-Out - nejběžnější způsob realizace vyrovnávací paměti, kdy data, která první vejdou jdou také první ven. Existují také jiné varianty jako First-In, Last-Out apod.
FIGE
Field Inversion Gel Electrophoresis
FI-MS
Field ionization mass spectrometry
fingerprint
otisk prstu - v přeneseném významu se používá pro chrakteristické a jedinečné tvary spekter či elektroforetických obrazců jimiž se projevyjí některé látky
FINS
Forensically Informative Nucleotide Sequencing
firewall
Systém, který slouží k ochraně privátní sítě (intranetu) před externími uživateli (zejména proti nedovolenému vniknutí z Internetu). Také může omezovat přístup uživatelů intranetu k externím zdrojům.
firn
agregát tvořený ledovými zrny se sněhovou základní hmotou
FISH
Fluorescent In Situ Hybridization
fitink, fitting
slangový výraz pro těsnění, spojku trubic, hadic apod.
Flame Photometric Detector
detektor používaný v plynové chromatografii (GC). Detekuje chemiluminiscenční světelné záření, které vznikne po rozložení vzorku pomocí vodíkového plamene. Vhodný na vzorky obsahující síru a fosfor. Viz chromatografie.
Flame-Ionization Detector
detektor používaný v plynové chromatografii (GC). Detekuje elektrický proud vzniklý mezi elektrodami po ionizaci a rozložení vzorku pomocí vodíkového plamene. Viz chromatografie.
FLASH
Druh paměťového čipu EPROM, který umožňuje rychlejší zápis informace (mazání se aplikuje na celý čip či jeho část). Jiným významem je také multimediální technologie vyvinutá firmou Macromedia. Umožňuje použití animaci, hudby, zvukových efektů, filmů či interaktivních uživatelských rozhraní na WWW stránkách.
FLOPS
Floating Point Operations Per Second - jednotka pro rychlost výpočetního systému - počet operací s plovoucí řádovou čárkou za sekundu.
FLP
Flip recombinase
fluidita
převrácená hodnota dynamické viskozity. Tekutost j = 1/h, kde h je dynamická viskozita.
fluorofor
látky, které vykazují fluorescenci
flyš
soubor sedimentů s mnohonásobným opakováním jílovců, pískovců až slepenců o velké mocnosti
FMRP
Fragile X Mental Retardation Protein
fokusace
zaostření
fonon
virtuální částice - kvantum vibrační (tepelné) energie v krystalové mřížce.
fosilní
vymřelý, žijící v minulosti
fotoelasticimetrie
metoda pro studium statických napětí v materiálu. Je založena na umělém dvojlomu vzbuzeném mechanickým napětím. Model vytvořený z vhodného materiálu (plexisklo) je vložen mezi dva zkřížené polarizační filtry. Místa s větším mechanickým napětím se pak jeví jako světlejší.
foton
elementární částice s nulovou klidovou hmotností
fotonásobič
elektronka s mnoha elektrodami užívaná k detekci velice malých světelných toků (detekuje i jednotlivé fotony). Světlo po dopadu na detekční elektrodu uvolní elektrony, které dále lavinovým jevem uvolňují po dopadu na ostatní elektrody další elektrony. Napájí se napětím okolo 500 - 1000 V.
fotosyntéza
využití světelné energie k syntéze organických látek z vody a oxidu uhličitého u rostlin se zeleným barvivem.
Fourier-Transform Mass Spectrometry
Hmotový spektrometr se separátorem na principu ion-cyclotronu (ionty krouží v magnetickém poli). Výsledný signál se získává Fourierovou transformací časového průběhu signálu z cyclotronu. Viz spektrometrie - hmotová.
Fourierův zákon
viz zákon Fourierův
FPD
Viz Flame Photometric Detector
FPGA
Field Programmable Gate Array - programovatelná logická pole. Jde o univerzální čip obsahující velké množství logických hradel, která je možno pomocí programu aktivovat či deaktivovat a tak vytvořit obvod vykonávající specifickou činnost. Jiný název je také FPLA - Field Programmable Logic-Array.
FPU
Floating Point Unit - výpočetní jednotka (např. část procesoru), která má na starosti provádění operací s plovoucí řádovou čárkou
FRA
Flexor Reflex Afferents
frakce
část, složka
Fraunhoferovy čáry
viz čáry Fraunhoferovy
FRAXA
fragile X locus
Free-Induction Decay
pojem charakterizující samovolný přechod z vyšší energetické hladiny vzniklé rozštěpením v magnetickém poli na nižší a při němž dochází k reorientaci spinového momentu. Při tomto jevu dochází ke změně magnetických vlastností látky a využívá se v FT-NMR.
FRET
Fluorescence Resonance Energy Transfer
FSB
Front Side Bus - sběrnice mikroprocesoru, která propojuje CPU s hlavní pamětí počítače
FST
Flat Square Tube - obrazovka klasického monitoru (či televize) na principu vakuové obrazové elektronky s plochou čelní obrazovkou. Používá se u televizorů.
FTICR
fourier transform ioncyclotron resonance
FTIR
Fourier-Transform Infrared - viz spektrometrie - FTIR
FT-MS
Viz Fourier-Transform Mass Spectrometry
FT-NMR
Fourier-Transform Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy - metoda měření NMR spekter. Jedná se o pulsní metodu kdy během excitačního pulsu jsou všechny spinové momenty excitovány do stavu s vyšší energií a následně se měří proces samovolné zpětné reorientace (Free-Induction Decay) spinových momentů. Energetické spektrum se získá Fourierovou transformací časového průběhu poklesu intenzity reemitovaného elektromagnetického záření. Jelikož lze pulsy opakovat a data postupně načítat, vyznačuje se tato metoda dobrým poměrem signál/šum a tím pádem vysokou rozlišovací schopností a citlivostí. Viz spektrometrie - NMR.
FTP
File Transfer Protocol - protokol pro přenos souborů mezi dvěma počítači na internetu
fulgurity
nejčastěji rourkovité útvary vznikající při úderu blesku do písku
fumaroly
výrony horkých par a plynů na sopkách
fungicidy
látky, které usmrcují spory nebo mycelium hub
FYI
For Your Information - "pro Vaši informaci"
fylogeneze
postupný vývoj přenosem vlastností z generace na generaci
Fyn
Člen rodiny Src-kinas (59 kDa), složený z podjednotek a, b, g; onkogenní protein pp59 (zadal: REM)
fytocenóza
společenstvo rostlin v biocenóze
fytohormony
rostlinné hormony, látky regulující v těle rostlin životní pochody (růst, rozmnožování)
fytoplankton
planktonické organismy rostlinného původu.


A-A     B-C     Č-D     E-E     F-F     G-H     CH-I     J-K     L-L     M-M     N-N     O-P     Q-R     Ř-S     T-T     U-V     W-Z    

© REMION - Laboratorní průvodce