Laboratorní encyklopedie

A-A     B-C     Č-D     E-E     F-F     G-H     CH-I     J-K     L-L     M-M     N-N     O-P     Q-R     Ř-S     T-T     U-V     W-Z    
Q
Quinone nebo Glutamine
QA
Quality Assurance - řízení kvality
QC-PCR
Quantitative competitive Polymerase Chain Reaction
Q-MS
Viz Quadrupole Mass Spectrometry
QPCR
Quantitative Polymerase Chain Reaction
QTL
Quantitative Trait Loci
Quadrupole Mass Spectrometry
Hmotový spektrometr, který k separaci iontů používá čtyři tyčovité elektrody v magnetickém poli. Jen ionty s nastaveným poměrem m/e (v rezonanci) projdou skrze spearátor. Viz spektrometrie - hmotová.
R
Arginine
RACE
1) Rapid Amplification of cDNA ends
2) ecA-assisted restriction cleavage by endonuclease
radiometrie
techniky pro měření intenzity elektromagnetického záření.
RAGS
Repulsive Axon Guidance Signal (i.e. ephrin A5)
RAID
Redundant Arrays of Independent Disks - systém pro zapojení více disků k jednomu řadiči. Existují různé typy - RAID 1 až RAID 5. Pomocí RAID lze například ukládat data současně na více disků tak, že porucha libovolného z nich nezpůsobí ztrátu dat (redundantní ukládání) (RAID 5) nebo lze dosáhnout zrcadlení dat na více discích (RAID 1).
RAM
Random Access Memory - paměť s náhodným přístupem - běžný typ paměti v počítačích, udržuje informace jen při přítomnosti napájení
Ramanova spektrometrie
viz spektrometrie - Ramanova
RAMDAC
Random Access Memory Digital-to-Analog Converter - převodník mezi pamětí a analogovým výstupem. Používá se ke generování videosignálu ve videokartách.
RAPD
random amplified polymorphic DNA
RAPSYN
(ACh)Receptor-associated protein of the synapse
RCS
Recognition consensus sequence
RDA
1) Representational Difference Analysis
2) Recommended Daily Allowance
RDBMS
Relational Database Mangement System - systém pro řízení relační databáze. Viz DBMS.
REAL
Rapid Extraction and Alkaline Lysis
REBASE
Restriction Enzyme Database
reducenti
saprotrofové, osmotrofové, destruenti - heterotrofní organismy, hlavně mikrobi a houby, které rozkládají složité organické sloučeniny na jednoduché anorganické živiny
redukční dělení
dělení buněk, při kterém z jedné diploidní buňky vznikají čtyři buňky s haploidním počtem chromozomů.
REF
restriction endonulease fingerprinting
reflektometrie
techniky pro měření reflexních (odrazných) vlastností zkoumaných látek.
reflex
odpověd organismu na zevní podněty zprostředkovaně nervovým systémem
rekombinantní DNA
propojené polynukleotidové sekvence různého původu
relikt
zbytek
REM
Rapid Eye-Movement
reologie
obor zabývající se studiem vlastností viskózních (polotekutých) látek.
replikace
kopírování, v biochemii se tak označuje děj, při němž se vytvoří kopie vzorové molekuly DNA či RNA
Resonance-Ionization Mass Spectroscopy
metoda tvorby iontů dopadem fotonu světelného záření. Umožňuje selektivně ionizovat molekuly podle velikosti ionizačního potenciálu. Užívá se v: spektrometrie - hmotová. Viz také spektrometrie - RIS.
retardace
zpomalení
retence
zadržování
retrovirus
Virus obsahující genetický materiál ve formě RNA, kterou je však schopen pomocí svého speciálního enzymu, reverzní transkriptázy, přepsat do DNA
reverzní transkriptáza
Speciální enzym, umožňující retrovirům přeměnu RNA na DNA, která pak může být začleněna do genetického materiálu infikované buňky.
Reynoldsovo číslo
viz číslo Reynoldsovo
reziduum
zbytek
RFC
Request For Comments - často se tak označují např. dokumenty popisující doporučené technologie v Internetu.
RFI
Request for Information - žádost o informace
RFID
Radio Ferquency Identification - metoda pro identifikaci jednotlivých kusů zboží pomocí mikročipu s anténou. Mikročip obsahuje číselnou informaci, kterou je schopen odvysílat čtecímu zařízení.
RFLP
Restriction Fragment Length Polymorphism
RFP
Request for Proposal - žádost o návrh / nabídku
RFQ
Request for Quotation - žádost o cenovou nabídku
RGB
Red-Green-Blue - aditivní barevný třísložkový model, používá se při zobrazení na monitoru, viz také CMYK
RGM
Repulsive Guidance Molecule
RGP
Rice Genome Research Program
RG-PCR
restriction-site-generating Polymerase Chain Reaction
rhizoid
útvar gametofytu u některých výtrusných rostlin, připomínající kořen sporofytu.
RIA
Radio Immuno Assay - metoda sloužící k zjišťování přítomnosti libovolného antigenu, např. hormonu. Testovaný vzorek se smísí se vzorkem hormonu označeným radioizotopem a přidá se příslušná protilátka. Označený a neoznačený hormon spolu soutěží o navázání na protilátku a tak po chromatografické separaci složek lze z poměru radioaktivit frakcí vypočítat koncentraci hormonu ve vzorku.
ribozóm
složitá organická molekula, která provádí "překlad" informace uložené v DNA a syntetizuje příslušné bílkoviny. Ribozóm postupuje po řetězci DNA a postupně, podle trojic kódů, skládá k sobě jednotlivé aminokyseliny.
RI-MS
Viz Resonance-Ionization Mass Spectroscopy
RIP
1) Raster Image Processor - systém pro zpracování grafického podkladu do podoby vhodné k tisku (rozklad do tiskových bodů, rastrování)
2) Routing Information Protocol - protokol, kterým si mezi sebou vyměňují informace routery
RIS
Resonance-Ionization Spectroscopy - viz spektrometrie - RIS
RISC
Reduced Instruction Set Computer - počítač pracující s omezenou sadou instrukcí procesoru. Pro některé aplikace se tento způsob rychlejší.
RJ-11
Označení pro standardní čtyřdrátový telefonní konektor používaný v analogových telekomunikacích. Klasická telefonní linka z něj používá jen dva vodiče.
RJ-45
Označení pro standardní konektor používaný ve strukturovaných kabelážích pro počítačové sítě, ISDN a telefony na bázi kroucené dvoulinky (UTP). Vypadá podobně jako RJ-11, ale je širší (má osm vodičů).
RLE
Run Length Encoded - viz RLL
RLGS
Restriction Landmark Genomic Scanning
RLL
Run Length Limited Encoding - typ kódování dat při záznamu na magnetická (a i jiná) média. Někdy se označuje také jako RLE. Cílem je vyjádřit nuly a jedničky prostřednictvím změn v záznamovém médiu, ale je zpotřebí dosáhnout situace, kdy i při posloupnosti stejných vstupních dat (např. samé nuly) jsou v záznamu změny (nutné pro synchronizaci). Starší metoda MFM byla nahrazena metodou RLL, která kóduje dvojice až čtveřice vstupních bitů na sekvence podle tabulky. Výsledkem je úspora místa až 50% oproti kódování MFM. Existují různé varianty (ARLL, ERLL...).
RL-RT-PCR
RNA ligase reverse transcription PCR
RMP
Ribulose Monophosphate
RMR
Resting Metabolic Rate
RNA
Ribonucleic Acid
RNAi
RNA interference
rodozměna
střídání generace pohlavní (samci a samice) a nepohlavní (parthenogenetické samice), vyskytuje se u některých skupin hmyzu (hlavně mšic). U rostlin představuje střídání sporofytu s gametofytem - u mechorostů představuje gametofyt rostlinu, která vyživuje sporofyt (stopka s výtrusnicí), u kapraďorostů gametofyt tvoří prvoklíček a sporofyt je vlastní rostlina; u semenných rostlin je gametofyt nesamostatnou součástí.
ROM
Read Only Memory - paměť, kterou lze jen jednou zapsat, udržuje informace trvale i při nepřítomnosti napájení
ropa
směs přírodních uhlovodíků, případně s příměsí dalších látek
ROS
Reactive Oxygen Species
rotace
vektorová veličina charakterizující prostorovou cirkulaci (točivost) vektoru. Číselně vyjadřuje cirkulaci vektoru podél obvodu rovinné plochy jednotkového plošného obsahu, má-li tato plocha takovou orientaci v prostoru, že cirkulace je maximální. Matematicky rot K = Ń x K = (i.d/dx + j.d/dy + k.d/dz) ´ (Kxi + Kyj + Kzk), kde Ń je tzv. Hamiltonův operátor nabla, i, j, k jsou jednotkové vektory jednotlivých os souřadnic, d/dx je parciální derivace podle osy x, Kx je složka vektoru K v ose x, symbol ´ mezi závorkami má význam vektorového součinu. Zjednodušeně řečeno, rotace je nulová pro elektrické a gravitační pole (jehož siločáry směřují jedním směrem z bodu do bodu - tzv. nevírové pole), nenulová pro magnetické pole (jehož siločáry tvoří uzavřené smyčky).
rotační vývěva
viz vývěva rotační
router
směrovač - zařízení (případně program), které zajišťuje správné směrování paketů mezi sítěmi. Je mnohem "inteligentnější" (také složitější a dražší) než most (bridge). Kromě své základní funkce poskytuje často také automatické hledání optimální přenosové cesty, filtrování paketů, monitorovací a bezpečnostní funkce. Routery si mezi sebou vyměňují informace pomocí protokolu RIP.
rozmnožování nepohlavní
rozmnožování sporami
rozmnožování pohlavní
rozmnožování oplozením po splynutí pohlavních buněk
rozmnožování vegetativní
rozmnožování částmi těla mateřského organismu
Rp-cAMPS
adenosine 3',5' monophosphothioate, 8-bromo, rp isomer
RPE
Retinal Pigment Epithelium
RQ
respiratory quotient
RSV
Rous Sarcoma Virus
RTC
Real-Time Clock - časový signál / hodiny pro skutečný čas
RTECS číslo
pořadové číslo látky v systému americké NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health), který je v databázové i tištěné verzi označován jako Registry of Toxic Effects of Chemical Substances (dříve Toxic Substances List) a který zahrnuje podrobné údaje o toxicitě více než 110 tisís látek, včetně léčiv, agrochemikálií a dalších látek, významných z obchodního hlediska. Číslo má strukturu např.: UX2800000 (Pyrogallol) .
RT-PCR
Reverse Transcriptase-Polymerase Chain Reaction
RTS
Request To Send - signál s žádostí o zaslání dat
Rubisco
ribulose-1-5-biphosphote carboxylase
ruderální rostliny
rostliny rumištní, vázané na blízké okolí lidských sídel
RuDP
Ribulose Bisphosphate


A-A     B-C     Č-D     E-E     F-F     G-H     CH-I     J-K     L-L     M-M     N-N     O-P     Q-R     Ř-S     T-T     U-V     W-Z    

© REMION - Laboratorní průvodce