Laboratorní encyklopedie

A-A     B-C     Č-D     E-E     F-F     G-H     CH-I     J-K     L-L     M-M     N-N     O-P     Q-R     Ř-S     T-T     U-V     W-Z    
JA
Jasmonate (jasmonic acid)
Jacobsonův orgán
přídatný čichový orgán v nosní dutině některých plazů.
jadérko
útvar uvnitř jádra: skládá sez bílkovin (80 %). RNA (~ 5 %). DNA: je místem syntézy prekurzorů rRNA
jádro
organela eukaryotních buněk s obalem tvořeným dvěma biomembránaml s póry: ústřední banka genetické informace: nejcharakterističtější složkou je chromatin
JAK1
Janus-aktivační kinasa 1; jde o tyrosin-proteinkinasu aktivovanou fosforylací v odpovědi na signál cytokinů nebo růstových faktorů (135 kDa) (zadal: REM)
Java applet
Program napsaný v jazyce Java, který může být součástí HTML stránky. Na rozdíl od plnohodnotných aplikací je omezen množstvím bezpečnostních opatření (zákaz zápisu na disk apod.). Většinou se používá k oživení HTML stránek (animace) nebo ke zvýšení jejich funkčnosti.
Java script
Objektově orientovaný skriptovaci jazyk vyvinutý firmou Netscape umožňující interaktivitu HTML stránek. Typickým příkladem použití je animace odkazů nebo kontrola dat před odesláním formuláře.
Java
Objektově orientovaný programovací jazyk vyvinutý firmou Sun Microsystems. Jeho výhodou je nezávislost na platformě. Java programy mohou běžet na libovolném stroji, od superpočítačů, přes sítové servery až po osobní počítače. Díky tomuto se prosazuje v prostředí internetu. K běhu vyžaduje pouze instalaci Java runtime - prostředí pro spouštění alikací v Javě.
jev Hallův
Viz Hallův jev
JPEG/JPG
Joint Photographic Experts Group - standard pro formát bitmapových obrázků (např. fotografie). Vyniká dobrou kompresí, která je ztrátová (redukce detailů).
K
Lysine
Ka
Association constant
kalorimetrie
měření tepelné kapacity látek. Měří se teplo spotřebované na ohřátí látky o stanovený teplotní rozdíl.
kambium
souvislá vrstva dělivého pletiva, oddělující ve stoncích sekundární dřevo a sekundární lýko (roční přírůstky vytvářejí letokruhy kmene).
kancerogeny (těž karcinogeny)
mutageny vyvolávajici rakovinu
kapilára
vlásečnice - tenká dutá trubička
karboxylová skupina
skupina O=C-OH navázaná přes uhlík
Karolusův článek
viz článek Kerrův
karotáž
soubor metod studujících vlastnosti hornin ve vrtech
katakláza
mechanické porušení horniny
katalýza
změna rychlosti chemických a biochemických reakcí vlivem katalyzátoru
katalyzátor
chemická látka sloužící jako urychlovač chemické reakce
katoda
elektroda se záporným potenciálem (vůči druhé elektrodě)
kb
Kilobases =1000 nucleotides
kbp
kilobase pairs = 1000 nucleotides
kbps
Kilobites Per Second - počet bitů za sekundu, používá se na určení přenosové rychlosti. Pozor na odlišení kBps = Kilobytes Per Second, což je počet bajtů (znaků) za sekundu. Hodnota v kbps je 8-10x větší než v kBps (1 bajt=8 bitů + komunikační režie). Např. běžný modem dosahuje obvykle rychlosti až 56 kbps, tedy 5,5 kBps.
Kd
Dissociation constant
kDa
Kilodalton
Kemlerův kód
Kemlerův kód popisuje základní vlastnosti látky, např. číslice 3 znamená hořlavost, číslice 6 jedovatost, 8 žíravost apod., přičemž zdvojení téže číslice představuje zvýšení příslušného nebezpečí, např. 336 znamená velmi hořlavou jedovatou látku apod. Předřazení písmene X znamená zákaz hašení vodou. Obvykle je to horní číslo oranžové výstražné tabule.
Keplerovy zákony
viz zákony Keplerovy
keratin
rohovitá látka na bázi proteinů, tvořící tvrdé pokožkové útvary (vlasy, rohy, kopyta, trny, peří, šupiny).
Kerberos
Metoda pro bezpečnou autorizaci přístupu ke službám v počítačových sítích.
kernel
Jádro operačního systému realizující I/O operace, plánující procesy, přidělující sdílené prostředky (paměť, disky, tiskárny, síť, ...).
Kerrův článek
viz článek Kerrův
KHP
potassium hydrogen phthalate - používá se v chemii jako standard pro titraci.
kiloval
chemický kilogramekvivalent - je množství chemicky ekvivalentní kilomolu vodíku (kilomol dělený mocenstvím)
kinematická viskozita
podíl dynamické viskozity a hustoty tekutiny. Kinematická viskozita n = h/r, kde h je dynamická viskozita a r je hustota.
Kirchhoffovy zákony
viz zákony Kirchhoffovy
Kirchhoffův zákon (záření)
viz zákon Kirchhoffův (záření)
KLH
Keyhole Limpet Hemocyanin
kloaka
společné vyústění trávicích, vylučovacích a pohlavních orgánů u některých obratlovců (plazi, ptáci aj.).
Km
Michaelis Constant
kodein
patří mezi opioidy, v lékařství nejčastěji používán proti kašli, na psychiku působí slaběji než morfin nebo heroin. Kodein může sloužit jako surovina k výrobě dalších drog.
kofein
látka ze skupiny stimulancií obsažená i v kávě nebo čaji.
koherentní záření
záření, jehož složky spolu interferují časově neproměnným způsobem (jednolivá kvanta mají vzájemně stálý fázový posun). Obvykle se jedná o záření laseru či speciálního bodového zdroje.
koheze
přitažlivá síla mezi atomy či molekulami jedné látky
kokain
látka se stimulačním účinkem, získává se z jihoamerické rostliny koka nebo synteticky
kokcidie
specializovaní cizopasníci - výtrusovci, v buňkách členovců a obratlovců.
koleoptile
blanitá pochva obalující plumulu - součást štítku klíčícího semene lipnicovitých.
kolimátor
štěrbina vymezující z dopadajícího rozloženého paprsku část s požadovanou vlnovou délkou
koloid
směs dvou vzájemně nemísitelných látek, kde jedna látka je rovnoměrně rozptýlena v druhé (např. rozmixovaný olej ve vodě)
kolona
zařízení, v němž dochází k separaci složek vstupní látky při průchodu kolonou. K separaci může docházet různým způsobem - díky rozdílné rychlosti průchodu kolonou, díky teplotnímu gradientu v koloně apod.
kolorimetrie
měření barevnosti. Pro přesné měření se provádí analýza spektra procházejícího nebo odraženého světelného záření.
komparátor
zařízení sloužící k porovnávání dvou signálů.
komutovaná linka
telefonní linka s vytáčeným spojením - při vytvoření spojení se obsadí celá přenosová kapacita linky.
kondukce
vedení, přenos el. proudu nebo tepla látkou
konduktance
viz admitance
konduktometrie
měření elektrické vodivosti vzorků
konkrece
zpravidla těleso kulovité až nepravidelné, různé velikosti, uložené v sedimentu a vzniklé po usazení horniny. Liší se od ní svým složením.
kontaminace
znečištění
konvekce
přenos energie prostřednictvím objemového proudění (molekul plynu nebo kapaliny)
konvergence
sbíhavost
koraze
odstraňování měkčích částí hornin zemského povrchu větrem hnanými částicemi
korelace
vzájemný vztah, souvislost
koroze
rozpouštění málo odolných hornin chemickou cestou, např. rozpouštění vápenců působením vody
kraton
stabilizovaná oblast zemské kůry
kryogenní technika
technika pro dosažení ultranízkých teplot (blízkých absolutní nule) a pro práci při těchto teplotách.
kryoskopie
metoda sloužící ke zjišťování koncentrace rozpuštěné látky pomocí stanovení snížení bodu tuhnutí oproti čistému roztoku
kryptografie
nauka o šifrování. Viz symetrická kryptografie a asymetrická kryptografie
krystality
většinou mikroskopické drobné krystalky nerostů, vláknité, tyčinkovité, destičkovité ap. Jsou považovány za zárodky krystalů
krystaloidy
zárodky krystalů, které ještě nemají krystalové omezení
křížové zvrstveni
jednotlivé vrstvy horniny jsou ukloněny pod různými úhly k povrchu
kutikula
ochranná povrchová vrstva organismů. U hmyzu tvořená chitinem.
kvantová teorie
teorie popisující vlastnosti a chování mikročástic a fyzikálních polí a jejich vzájemnou interakci vycházející z předpokladu diskrétní (kvantová) struktury fyzikálních veličin a korpuskulárně vlnového dualismu. Kvantová teorie také popisuje vztah k měřitelným veličinám (relace neurčitosti). Základním nástrojem kvantově mechanických výpočtů je tzv. Schrödingerova rovnice.


A-A     B-C     Č-D     E-E     F-F     G-H     CH-I     J-K     L-L     M-M     N-N     O-P     Q-R     Ř-S     T-T     U-V     W-Z    

© REMION - Laboratorní průvodce