Laboratorní encyklopedie

A-A     B-C     Č-D     E-E     F-F     G-H     CH-I     J-K     L-L     M-M     N-N     O-P     Q-R     Ř-S     T-T     U-V     W-Z    
T
Threonine nebo Thymine
TA
Thermal Analysis Viz termální analýza
TAA
tumor associated antigen - antigen asociovaný s nádorem (zadal: REM)
TAD
Transactivation domain
TAF
TBP-associated Factor
TAMERE
Targeted Meiotic Recombination
TAPI
Telephony Applications Programming Interface - API pro komunikaci s telefonními periferiemi (modem)
tapping mode
viz poklepový mód
TBP
TATA-binding Protein
TBS
Tris-buffered saline
TCA cycle
Tricarboxylic acid cycle
TCA
trichloroacetic acid
TCD
Thermal Conductivity Detector - senzor zjišťující změny v tepelné vodivosti plynu. Měří se odpor vyhřívaného temistoru obtékaného (a tím i chlazeného) měřeným plynem. Slouží k detekci příměsí v plynech. Viz chromatografie - plynová
TCP/IP
Souhrnné označení zahrnující celou třídu protokolů (IP, TCP, SMTP, HTTP, FTP, POP, IMAP...), na kterých je založena komunikace v počítačových sítí internetu. TCP (Transmission Control Protocol) stojí mezi protokoly jednotlivých služeb internetu (SMTP, HTTP, FTP..) a protokolem IP. TCP se stará o kontrolu a řazení jednotlivých paketů do větších bloků dat, IP (Internet Protokol) je na úrovni síťové vrstvy a má na starosti jen přenos samostatných paketů (směrování).
TCR
T cell receptor - receptor T lymfocytů pro antigen (zadal: REM)
TDA
Target detection assay
TDMA
Time Division Multiple Access - způsob komunikace více účastníků v mobilní síti, kdy všichni účastníci používají stejnou frekvenci a při komunikaci se střídají v krátkých časových intervalech, viz také FDMA, CDMA
TdT
Terminal deoxynucleotidyl transferase
tektity
přírodní křemičitanová skla vázaná svým původem na velké meteoritové krátery
tekutost
viz fluidita
teleologie
učení připisující přírodním jevům předem určený účel a cíl
telnet
protokol (a program) pro vzdálené terminálové přihlášení k serveru v sítích TCP/IP
telofáze
jedna ze čtyř fází mitózy
TEM
Transmission Electron Microscopy - elektronová mikroskopie zobrazující elektronový paprsek procházejícím tenkým vzorkem
TEMED
N,N,N',N-Tetramethylethylenediamine
tenze
Tlak, napětí
teplota absolutní
Viz absolutní teplota
termální analýza
metody pro měření tepelných vlastností zkoumaných látek (měrné teplo fázových přechodů apod.). Měří se množství tepla spotřebovaného k ohřátí o stanovený teplotní rozdíl. Měří se zpravidla při lineárním zvyšování teploty nebo při konstantním přísunu tepla. V kombinaci s analytickými vahami lze měřit úbytky hmotnosti při fázových přeměnách.
termogravimetrie
TG - metoda měření hmotnosti vzorku během zvyšování teploty. Slouží k určování čistoty některých látek, podílu vody či jiných obsažených složek. Viz termální analýza.
termoplast
polymerní látka, která měkne se zvyšující teplotou (např. polyetylén)
termoset
polymerní látka, která se zvyšující teplotou neměkne (např. bakelit)
tetanus
onemocněni způsobené neurotoxinem produkovaným anaerobním bacilem Clostridium tetani
TF
1) Transcription Factor
2) Thin-Film (tenká vrstva)
TFT
Thin-Film Transistor - technologie výroby displejů z "tekutých krystalů". LCD vrstvy jsou osazeny drobnými tranzistory, přičemž každý z těchto tranzistorů řídí jeden obrazový bod. Výhodou je vyšší kontrast, rychlejší odezva, nižší spotřeba energie apod.
TG
Thermogravimetry - viz termogravimetrie
TH buňky
pomocné lymfocyty; přímo nebo nepřímo indukují většinu funkcí lidského imunitniho systému; jsou přednostně napadány virem HIV
TH
Tyrosine Hydroxylase
THAM
viz TRIS
Thermal ionization
metoda tvorby iontů zahřátím na vysokou teplotu. Užívá se v: spektrometrie - hmotová.
Thin-Layer Chromatography
viz chromatografie - Thin layer
Thr
Threonine
Time-of-Flight Mass Spectrometry
Hmotový spektrometr, který k určení poměru m/e iontů používá měření doby průletu driftovou zónou po urychlení v el.poli. Uvolňování iontů musí probíhat v pulsech. Viz spektrometrie - hmotová.
TI-MS
Thermal ionization Mass Spectroscopy
titrace
metoda měření obsahu určité složky v roztoku neutralizací pomocí titračního rotoku.Podle množství spotřebovaného titračního roztoku potřebného na dosažení určitého pH lze určit počet molů převedené látky.
TK
Thymidine Kinase
tkáň
funkčně jednotný soubor tvarově diferencovaných buněk
tkáňová kultura
buňky (včetně tkání a orgánů) rostoucí mimo organismus na umělém živném médiu
TLC
Thin-Layer Chromatography - viz chromatografie - Thin layer
TLD
Top Level Domain - doména nejvyšší úrovně. Viz doména
TLE
Thin Layer Electrophoresis - elektroforéza v tenké vrstvě stacionární fáze (např. silikagelu) umístěného na skleněné destičce
TM
1) Thalamic Reticular Nucleus
2) Tropomyosin (Tm)
tmRNA
transfer-messenger RNA
tm-RNA
tranfer messenger-RNA
TN3270
TelNet 3270 - program pro vzdálené přihlášení k IBM počítačům pomocí protokolu 3270.
TnC
Troponin C
TNFRST
Tumor necrosis factor receptor superfamily (zadal: REM)
TnI
Tropoinin I
TnT
Troponin T
TOC
Table Of Contents (tabulka obsahu)
TOF
Time-of-flight
TOF-MS
Viz Time-of-Flight Mass Spectrometry
tomografie počítačová
metoda sloužící k prostorovému zobrazení objemu tělesa. Je založena na získání velkého množství průmětů přes sledovaný vzorek z různých úhlů, z čehož lze pak počítačovým zpracováním rekonstruovat prostorové rozložení uvnitř vzorku. Obrazy průmětů mohou být pořízeny různým způsobem - rentgenem, NMR, světlem apod. - záleží na povaze vzorku a na tom, co chceme vidět. Nejčastěji se používá v lékařství k zobrazování orgánů uvnitř těla.
tonoplast
membrána oddělující vakuolu
toxiny
organické jedy biologického původu
TP
Twisted Pair - kroucená dvoulinka (druh kabelu)
TPI
Tracks Per Inch - počet stop na palec, používá se k vyjádření hustoty záznamu na nějakém médiu
TPS
Transactions Per Second - počet transakcí za sekundu, používá se k vyjádření rychlosti databázového systému
trankvilizéry
zklidňující léky
transdukce
obecně přenos, v biologii přenos genetické informace (fragmentu čisté DNA) prostřednictvím bakteriofága
transformace
obecně přeměna, v biologii změna genotypu čistou DNA izolovanou z donorové buňky
transkripce
obecně přepis, v biologii přepis genetické informace z DNA do RNA
translace
obecně překlad, v biologii vyjádření pořadí nukleotidů v molekule DNA pořadím aminokyselin v molekule bílkoviny
transpirace
vypařování vody z těla rostliny prostřednictvím průduchů
TRH
Thyroid hormone-Releasing Hormone
tribotechnika
oblast zabývající se třením a mazacími vlastnostmi zkoumaných látek (obvykle olejů)
trigger
signál, kterým se něco spouští, zastavuje apod.
TRIS
tris-(hydroxymethyl)aminomethane - používá se v chemii jako standard pro titraci. Zkracuje se také THAM.
tritium
radioaktivní izotop vodíku 3H - jádro se skládá z protonu a dvou neutronů. Vyrábí se uměle.
tRNA
transferová RNA (nízkomolekulární)
trojný bod vody
bod na fázovém diagramu udávající podmínky (tlak, teplota) , při nichž může být voda jak v pevném, tak i tekutém a plynném skupenství.
Trp
Tryptophan
TSTN
Triple Supertwisted Nematic - "trojitě zkroucený" STN. Viz DSTN.
TTL
Transistor-Transistor Logic - starší typ realizace logických obvodů na bázi tranzistorové logiky. Nevýhodou je vysoká spotřeba. TTL byla nahrazena technologií CMOS.
TTX
Tetrodotoxin
tuf
jemnozrnná hornina vzniklá usazením sopečného popelu, písku a lapillů
tulit
tuf s příměsí sedimentárního (písčitého, jílovitého nebo vápencového) materiálu
turbidimetrie
analytické stanovení koncentrace disperzních látek v kapalinách na základě měření poměru intenzit světelného toku rozptýleného disperzí ke světelnému toku na disperzi dopadajícího. Viz nefelometrie.
turbomolekulární vývěva
viz vývěva turbomolekulární
tylakoidy
struktury chloroplastů nebo samostatné struktury v cytoplazmě bakterií či sinic
Tyr
Tyrosine


A-A     B-C     Č-D     E-E     F-F     G-H     CH-I     J-K     L-L     M-M     N-N     O-P     Q-R     Ř-S     T-T     U-V     W-Z    

© REMION - Laboratorní průvodce