Laboratorní encyklopedie

A-A     B-C     Č-D     E-E     F-F     G-H     CH-I     J-K     L-L     M-M     N-N     O-P     Q-R     Ř-S     T-T     U-V     W-Z    
L
Leucine
Lambertův zákon
viz zákon Lambertův
laminární box
pracovní box vybavený odsáváním s laminárním (nevířivým) prouděním vzduchu pro práci s nebezpečnými či citlivými látkami
LAN
Local Area Network - počítačová síť spojující několik pracovních stanic dohromady. Nejrozšířenější LAN technologie je Ethernet.
LASER
Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - zkratka pro zařízení emitující koherentní a monochromatické elmag.záření. Pracuje na principu vynucené emise fotonů z excitovaných atomů.
Laser ionization
metoda tvorby iontů odpařením molekul z povrchu paprskem laseru. Užívá se v: spektrometrie - hmotová.
Laser-Induced Plasma
metoda rozkladu vzorku a excitace atomů pomocí ohřevu výkonným laserovým paprskem. Vzorek je vmísen do vhodného nosného plynu (Ar), který po zahřátí vytvoří plasmu. Používá se v: spektrometrie - emisní, spektrometrie - hmotová.
Lassaigneova zkouška
Důkaz dusíku se spolehlivě provádí tzv. Lassaigneovou zkouškou. Spočívá v mineralizaci organické látky kovovým sodíkem nebo draslíkem. Látky obsahující organicky vázaný dusík reagují při žíhání s alkalickým kovem za vzniku kyanidu. Vzniklé kyanidové ionty se ve vodném výluhu dokazují obvyklými reakcemi (např. vznikem berlínské modři).
latentní infekce
Infikování mikroorganizmem, které se u pacienta neprojeví žádným klinickým příznakem, a tento pacient je označován jako "zdravý nosič"
LATS
Large tumor suppressor (zadal: REM)
Laueův diagram
viz diagram Laueův
LB
Luria-Bertani(medium)
LBA
Logical Block Addressing - metoda adresování oblastí disku použitím nikoliv přímo čísel fyzických oblastí (CHS adresování - Cylinder/Head/Sector), ale čísel logických bloků. LBA umožnila překonat problémy při přístupu k velkým diskům.
LC
Liquid Chromatography - viz chromatografie - kapalinová
LCD
Liquid Crystal Display - displeje z "tekutých krystalů". Nejjednodušší jsou pasivní displeje TN (Twisted Nematic). Tekuté krystaly (opticky aktivní látka tvořená obvykle tyčovitými molekulami) jsou umístěny mezi dvěma skleněnými deskami, na nichž jsou elektrody a polarizační filtr. Jestliže je na elektrodách napětí, molekulární tyčinky se díky svým optoelektrickým vlastnostem jinak prostorově orientují a polarizují světlo. V kombinaci s polarizačním filtrem tak dochází ke změně ve světelné propustnosti. Viz také STN_, DSTN.
LCR
1) Ligase chain reaction
2) Locus Control Region
LDAP
Lightweight Directory Access Protocol - protokol pro vyhledávání a ukládání údajů vztažených k uživatelům (přístupová práva, adresy aj. - podle potřeby). Informace jsou ukládány v jednoduché stromové struktuře (např. země, organizace, pracoviště, osoba, soubor...).
LDL
Low Density Lipoprotein
LD-MS
Laser-assisted desorption mass spectrometry
LDPE
zkratka pro Polyethylene, low density (starší zkratka, nyní PE-LD)
LED
Light Emitting Diode - dioda emitující světlo
LEED
Low-energy electron diffraction
LEI
Laser-Enhanced Ionization - metoda tvorby iontů excitací atomů do vysokoenergetických hladin pomocí záření laseru následné tepelné ionizaci např. v plameni. Použití v: spektrometrie - RIS.
leptony
elementární částice, které vstupují do interakcí elektromagnetických a slabých - neutrino, elektron, mezon m
Leu
Leucine
leukocyty
bílé krvinky v krevní plazmě živočichů
leukoplasty
bezbarvé plastidy v zásobních buňkách, zvláště podzemních částí rostlin
LGN
Lateral Geniculate Nucleus
LIBS
Laser-Induced Breakdown Source - metoda rozkladu vzorku a excitace atomů pomocí ohřevu výkonným laserovým paprskem. Laser způsobí tzv dielektrický průraz díky němuž dojde k zahřátí vzorku (pevného, kapalného či plynného) a vzniku plasmy. Používá se v: spektrometrie - emisní, spektrometrie - hmotová.
LIC_PCR
ligation-independent cloning of PCR products
LIDAR
Light Detection And Ranging - metoda pro detekci koncentrace některých atomů v atmosféře (na větší vzdálenost). Je založena na měření indukované fluorescence po předchozí excitaci laserovým paprskem. Viz spektrometrie - LIF.
LIF
1) Laser-Induced Fluorescence - viz spektrometrie - LIF
2) Low Insertion Force - druh zásuvky pro procesory, která nevyžaduje použití velké síly
lignin
vysokomolekulární látka, která je vedle celulózy hlavní složkou dřeva.
LI-MS
Laser ionization Mass Spectroscopy
LINE
long interspersed repeat element
LLC
Liquid-Liquid Chromatography - chromatografie kapalina-kapalina, kde funkci stacionární fáze plní kapalina, která se nemísí s mobilní fází
LLDPE
zkratka pro Polyethylene, linear low density (starší zkratka, nyní PE-LLD)
LM-PCR
ligand-mediated Polymerase Chain Reaction
lock-in zesilovač
metoda zesílení signálu spočívající v modulování vstupního působitele (např. přerušování světelného paprsku) a následném modulovaném zesílení výstupního signálu (např. signálu z fotodiody). Zesílení je modulováno obdobně jako vstupní působitel (reference), takže po časové integraci je zesílen jen signál se stejnou frekvencí a fází jakou je prováděna modulace. Výhodou je výrazné zvýšení poměru signál/šum. Používá se především na detekci silně zašuměného signálu. Nevýhodou je obvykle relatovně dlouhá doba odezvy (čím delší časová konstanta, tím lepší poměr signál/šum).
LOH
Loss of Heterozygosity
lokomoce
pohyb ve smyslu přemisťování
LOT
Lateral Olfactory Tract
LPI
Lines Per Inch - jednotka určující počet linek na palec při polotónovém rastrování obrázku. Zatímco např. při zobrazení na monitoru je kvalita obrázku dána hodnotou DPI (body na palec), protože každý jednotlivý bod umí monitor zobrazit v plné paletě barev, LPI má význam při polygrafické výrobě, kde se obrazový bod musí skládat z více ještě menších tiskových bodů. Záleží právě na způsobu rozkládání obrazového bodu na tiskové body, což je dáno mnoha vlastnostmi použité rastrovací technologie, materiálů atd a výsledkem je tzv. faktor kvality (obvykle 1-2 pro ofset) určující poměr mezi DPI a LPI.
LPL
Lipoprotein Lipase
LPS
Lipoplysaccharide
LPT
Line Printer - řádková tiskárna (obvykle jehličková)
LSB
Least Significant Bit - nejméně významný bit (z posloupnosti bitů)
LSC
1) Liquid-Solid Chromatography - druh kapalinové chromatografie nazývané také sloupcová adsorpční chromatografie
2) Liquid Scintillation Counter
LSD
Lyserg Diethyl Amid (Lysergic Acid Diethylamide), halucinogen, jedna z nejúčinnějších látek vůbec.
LSO
Lateral Superior Olive
LTD
Long-term Depression
LTP
Long-term Potentiation
LTR
Long-terminal repeat
LTS
Low-threshold Spikes
luminiscence
zpožděné vyzařování látky (světélkování) trvající i po ukončení vybuzení látky. Jedná se o proces při němž je postupně vyzařována energie, která byla do látky dodána. Podle způsobu excitace lze rozlišit: fotoluminiscenci (excitace optickým zářením), elektroluminiscenci (excitace přiloženým elektrickým polem nebo protékajícím elektrickým proudem), chemiluminiscenci (excitace energií uvolněnou chemickou reakcí), radioluminiscenci (excitace energií ionizujícího záření), termoluminiscenci (uvolnění předem absorbované energie zahřátím látky). Luminiscence s dlouhým dozníváním po skončení excitace se nazývá fosforescence.
luminometrie
metody zabývající se měřením luminiscence (druhotná emise záření pro předchozí excitaci) zkoumaných látek.
lupek
vrstevnatý jílovec
lymfocyty
Druh bílých krvinek, tvoří se v kostní dřeni, představují základ imunitního systému
lyofilizace
vysušení vzorku ve zmrazeném stavu.
Lys
Lysine
lysozóm
vnitrobuněčná organela - trávicí měchýřek, vyplněný trávicími enzymy.
LZW
Lempel-Ziv-Welch - běžný kompresní algoritmus pracující na principu náhrady opakujících se bloků dat za kratší odkaz do tabulky s příslušným blokem dat.


A-A     B-C     Č-D     E-E     F-F     G-H     CH-I     J-K     L-L     M-M     N-N     O-P     Q-R     Ř-S     T-T     U-V     W-Z    

© REMION - Laboratorní průvodce