Laboratorní encyklopedie

A-A     B-C     Č-D     E-E     F-F     G-H     CH-I     J-K     L-L     M-M     N-N     O-P     Q-R     Ř-S     T-T     U-V     W-Z    
G/L
General Ledger - hlavní účetní kniha ve firemním účetnictví
G
Guanine nebo Glycine
G6PD
Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase
GAAP
Generally Accepted Accounting Principles - mezinárodně akceptované účetní standardy
GABA
Gamma-Amino Butyric Acid
GAD
Glutamic Acid Decarboxylase
GAG
Glycosaminoglycan
GAL
1) Generic Array Logic - starší elektronická součástka s hradlovými poli. Nebo také Gradient Adaptive Lattice filter - metoda používaná při zpracování signálu.
2) Galactose
GalNAc
N-acetylgalactosamine
galvanometr
přístroj pro měření elektrického proudu
gameta
haploidní, pohlavní rozmnožovací buňka (samčí - spermatozoid, samičí - vajíčko), jejichž splynutím vzniká zygota.
gametofyt
pohlavní, haploidní generace rostliny, začínající vyklíčením výtrusu a končící splynutím pohlavních buněk.
gametogonie
pohlavní rozmnožování výtrusovců, pohlavní buňky splývají v tzv. zygotu, která se posléze mění na tlustoblannou sporu (výtrus)
ganglion
nervová uzlina, vyšší stupeň organizace nervové soustavy se vznikem gangliové soustavy.
GAP
GTPase Activating Protein
GAS
Genome Automation System
Gas5
Growth Arrest Specific Transcript 5
GATT
gene amplification with transcription/ translation
GAWTS
genomic amplification with transcript sequencing
Gay-Lussacův zákon
viz zákon Gay-Lussacův
GC
1) Gas Chromatography viz chromatografie - plynová
2) Glucocorticoid
GCM
Glial-Cells-Missing (gene)
GDEE
L-Glutamic acid Diethylester
GDI
Graphics Device Interface - standardní programové rozhraní k ovládání grafických zařízení (video výstup, tiskárna aj.)
GDNF
Glia-Derived Neurotrophic Factor
GD-PCR
gene dosage-Polymerase Chain reaction
gelová filtrace
viz chromatografie - SEC
gen
základ genetické informace, který představuje určitá sekvence DNA, vázané na chromozómy.
genofond
zásoba genetického materiálu, obvykle ve formě dostatečně bohatých populací vázaných na určitý prostor výskytu.
geobiocenóza
ekosystém
geoda
drúza krystalů čnějících do středu dutin ve výlevných horninách
geostacionární dráha
oběžná dráha na které družice může obíhat takovou rychlostí, že zdánlivě stojí nad jedním místem povrchu Země. Leží ve výšce cca 36000 km nad rovníkem.
geosynklinála
prohlubeň zemské kůry planetárního rozsahu je oblastí poklesu, vyplněná mohutnými vrstvami sedimentů
geotermický gradient
změna teploty s hloubkou v Zemi, na kontinentech bývá 12 až 20 mK/m
GFAP
Glial Fibrillary Acidic Protein
GGF
Glial Growth Factor
GHK equation
Goldman-Hodgkin-Katz Equation
GIS
Geographic Information System - informační systém obsahující mapy krajiny
GKAP
Guanylate Kinase-associated Protein
Glc
Glucose
Gln
Glutamine
globar
tyčinka z karbidu křemíku, po zahřátí slouží jako zdroj dlouhovlnného infračerveného záření
Glu
Glutamic Acid
gluon
elementární částice zprostředkovávající silnou jadernou interakci
Gly
Glycine
glyceridy
estery glycerolu (propantriolu) s vyššími mastnými kyselinami, většinou se jedná o tuky - lipidy
glycidy
sacharidy
GlyR
Glycine Receptor
GMD
Genomic Map Design
GMO
Genetically Modified Organism - geneticky modifikovaný organismus - organismus, jehož genetická výbava byla uměle pozměněna, např. přidán nový gen zajišťující odolnost proti škůdcům u rostlin, gen zajišťující rychlejší růst u živočichů atd.
GMP
Guanine Mono Phosphate
GMS
genomic mismatch scanning
GMT
Greenwich Mean Time - světový čas, liší se od středoevropského (CET) o -1 h v zimě a o -2 h v létě (letní čas). GMT je spíše historické označení, často se používá identický pojem UTC. Viz UTC_.
GND
Ground - označení uzemění či připojení k ukostření v elektrotechnice
Golayova cela
termální detektor záření, kde dopadající záření zahřívá plyn, ten se roztahuje a jeho tlak se převádí na membránu. Pohyb membrány lze snímat různě, např. pomocí zrcátka a měřením odrazu světla. Viz také bolometr.
Golgiho aparát
složitá membránová organela cytoplazmy eukaryotní buňky, ve které se modifikují bílkoviny.
gonády
rozmnožovací orgány živočichů (varlata, vaječníky)
GPC
Gel-Permeation Chromatography - viz chromatografie - SEC
GPI
Glycosylphosphatidylinositol
GPIB
General Purpose Interface Bus - sběrnice používaná k ovládání externích přístrojů. Vyžaduje speciální kartu do PC, odpovídá standardu IEEE 488.2. Označuje se občas také jako HPIB (Hewlett-Packard Interface Bus).
GPRS
General Packet Radio Service - komunikační služba pro bezdrátový přenos datových paketů rychlostí 56 až 114 Kbps určená pro mobilní telefony a jiná přenosná zařízení. Služba je založená na GSM technologii.
GPS
Global Positioning Satellite/System - systém pro určování pozice pomocí vyhodnocování signálů ze speciálních satelitů. Pozemní zařízení přijímá signál z několika satelitů a na základě časových rozdílů dokáže vypočítat polohu.
gradient
vektorová veličina charakterizující prostorovou změnu (spád) skalární veličiny. Gradient G = -grad U = -(i.dU/dx + j.dU/dy + k.dU/dz), kde U je skalární veličina (např. potenciál), i,j, k jsou jednotkové vektory ve směru jednotlivých os souřadnic, dU/dx je změna U ve směru osy x atd.
gravimetrie
metoda měření množství určité složky vážením. Kupříkladu přesné vážení vzorku před a po oxidaci, extrakce rozpuštěné látky z roztoku a zvážení apod.
graviton
hypotetická částice zprostředkovávající gravitační interakci (přitažlivost)
GRIP
Glutamate Receptor-Interacting Protein
gRNA
guide RNA
GSM
Global System for Mobiles - technologie pro bezdrátové sítě mobilních telefonů. Využívá pásma 900 MHz a 1800 MHz.
GST
Glutathione-S-Transferase
GT
Genome Topographer
GTP
guanosine triphosphate
GTPase
Guanosine Triphosphatase
GUI
Graphical User Interface - uživatelské grafické rozhraní k ovládání operačního systému (na rozdíl od textového rozhraní - příkazové řádky).
GUS
beta-glucoronidase
gyroskop
zařízení, které dokáže určit svoji orientaci v prostoru. Používá se např. v letectví, kde dokáže určit náklon letadla apod. Obvykle je realizováno pomocí setrvačníku uloženého v Cardanových závěsech. Osa točícího se setrvačníku si pak udržuje stále stejný směr bez ohledu na náklon zařízení v němž je gyroskop namontován.
H
Histidine
HA
Hemagglutinin
HAC
Histone Acetylase
hadrony
elementární částice, které vstupují do interakcí elektromagnetických, slabých a silných, dělí se na mezony a baryony
Hagenův-Poiseuilleův zákon
viz zákon Hagenův-Poiseuilleův
Hallův jev
jev, při němž vzniká napětí (Hallovo napětí) mezi protilehlými hranami polovodičové destičky, kterou podélně protéká proud a na niž kolmo působí magnetické pole. Využívá se např. k měření mag.pole.
halucinogeny
skupina látek, které vyvolávají halucinace čili poruchy vnímání, nejčastěji zrakové.
Hamiltonův operátor nabla
viz rotace_
haploidní
jednoduchá sada chromozomů (poloviční ve srovnání s diploidní sadou) u pohlavních buněk.
harm reduction
anglický výraz, který označuje mírnění škod.
harmonický pohyb
periodický pohyb, při kterém těleso pravidelně přechází z jedné krajní polohy přes rovnovážnou polohu do druhé krajní polohy, přičemž časový průběh výchylky z rovnovážné polohy lze popast pomocí jednoduché funkce sinus. Tzv. sinusový průběh. Harmonický pohyb se vyskytne v případě, když síla působící na těleso po výchylce z rovnovážné polohy je lineárně úměrná této výchylce.
haustorium
vyživovací orgán (výběžek) cizopasných rostlin a hub, vnikající do těla hostitele.
Hazchem kód
kód pro hašení a opatření v místě havárie s chemickými látkami
HCA
hydrophobic cluster analysis
HDAC
Histone Deacetylase
HDL
High Density Lipoprotein
HDLC
High-Level Data Link Control - standardy ISO pro datovou komunikaci, definují vlastnosti rámců (frames). Využívá se ve vyšších protokolech (PPP, Frame-Relay, ISDN aj.)
HDPE
zkratka pro Polyethylene, high density (starší zkratka, nyní PE-HD)
HDTV
High Definition Television - televizní norma pro vysoké rozlišení (1920 x 1080 bodů)
Helmholtzova energie
termodynamická stavová veličina vyjadřující část celkové energie soustavy, využitelnou ke konání práce (dříve volná energie)
helofyty
rostliny bahenní
hemofilie
Dědičné onemocnění postihující pouze muže, ale přenášené ženami. Vyznačuje se zvýšenou krvácivostí na základě porušené krevní srážlivosti, kterou způsobuje nedostatek základního koagulačního faktoru, který se označuje jako faktor VIII.
Henryho zákon
závislost rozpustnosti plynu v kapalině na jeho tlaku p při konstantní teplotě: x = k. p, kde x je molární zlomek rozpuštěného plynu v roztoku a k je Henryho konstanta, charakteristická pro daný plyn
Hepes
N-2-hydroxyethylpiperazine-N'-2-ethane sulfonic acid
herbicidy
látky sloužící k hubení rostlin (plevelných rostlin, hub)
herbivor
býložravec, konzument prvního řádu (primární konzument)
hermafrodit
jedinec se samčími í samičími orgány, produkující pohlavní buňky obou pohlaví.
heterotrofní organismy
organismy závislé výživou na organické hmotě vyprodukované jinými organismy.
HGP
Human Genome Project
HGW
zkratka pro Hart-gewebe (tvrzená tkanina)
hibernizace
zimní spánek - přežití nepříznivého zimního období ve stavu snížené tělesné aktivity spojeném se snížením tělesné teploty.
HIID
Heavy-ion-induced desorption
HIPS
zkratka pro Polystyrene, high impact (starší zkratka, nyní PS-HI)
His
Histidine
HIV
Human immunodeficiency virus - virus způsobující nemoc AIDS
HLA
hlavní histokompatibilní komplex člověka (zadal: REM)
HLH
Helix-Loop-Helix
HLLAPI
High Level Language Application Programming Interface - programové rozhraní (API) pro ovládání programů komunikujících terminálově s mainframe servery (od IBM).
hloubka ostrosti
rozsah vzdáleností, při nichž se obraz předmětu (skrze objektiv) jeví lidskému oku jako ostrý. Není-li předmět přímo ve vzdálensti odpovídající přesnému zaostření, obrazem bodu není bod, ale malá ploška. Nepřesáhne-li velikost této plošky určitou mez (zpravidla 1/30 mm či velikost zrna fotografické emulze), pak se obraz považuje za ostrý. Hloubka ostrosti roste s velikostí clonového čísla (viz clonové číslo) (čím užší clona a čím větší ohnisková vzdálenost, tím větší je hloubka ostrosti).
HMD
Head Mounted Display - displej na hlavě (v brýlích či přilbě)
HMG
high-mobility-group (protein)
hmotnost molární
viz molární hmotnost
HMWPE
zkratka pro Polyethylene, high molecular weight (starší zkratka, nyní PE-HMW)
hnRNA
Heterogeneous nuclear RNA
holografie
metoda záznamu obrazu předmětu pomocí koherentního záření. Vniklý obraz pak nese nejen informaci o intenzitě, ale i o fázi - kromě plošného obrazu pak lze zrekonstruovat do jisté míry i prostorový tvar předmětu.
homoiotermie
teplokrevnost - regulace stálé tělesné teploty, nezávislé na teplotě prostředí (u ptáků a savců).
Hookeův zákon
viz zákon Hookeův
host
obvyklé označení pro server, který nabízí (hostuje) nějaké služby. Opakem je klient (uživatelská stanice, workstation), který služby využívá.
hostilita
nepřátelský, nevraživý postoj k okolí i k sobě
HOT
hydroxylamine and osmium tetroxide (technique)
houby
jaderné heterotrofní nižší rostliny přijímající živiny pohlcováním (slizovky) či absorpcí
HPFS
High-Performance File System - souborový systém používaný v OS/2 (od IBM)
HPHT
High Pressure High Temperature - metoda přípravy krystalů za vysokých tlaků a teplot
HPIB
Hewlett-Packard Interface Bus - viz GPIB.
HPLC
High-Performance Liquid Chromatography - viz chromatografie - HPLC
hranol autokolimační
viz autokolimační hranol
HSE
heat-shock consensus element
HSV Vector
Herpes Simplex Virus Vector
HSV
Hue Saturation Value - hodnota nasycení barev, čím méně, tím je obraz černobílejší
HSV-tk
Herpes Simplex Virus Thymidine Kinase
HTH
Helix-Turn-Helix (motif)
HTML
HyperText Markup Language - značkovací jazyk využívaný na Internetu k zápisu www stránek.
HTS
High-Throughput Screening
HTTP
HyperText Transfer Protocol - protokol služby WWW. Umožňuje komunikaci mezi prohlížečem a WWW serverem. Nevytváří se trvalé spojení, ale pouze se odešle odpověď na vyžádaný dotaz.
HTTPS
HTTP Secure - protokol HTTP doplněný o šifrování pro chráněný přístup k web serverům.
HU
Hydroxyurea
hub
rozbočovač - technické zařízení, které umožňuje spojení více segmentů sítě dohromady. Je nahrazován častěji switchem, který umí oddělovat provoz na jednotlivých segmentech sítě.
humifikace
proces přeměňování mrtvých těl půdních organismů na rozmělněné organické látky
HUM-MOLGEN
HUMan MOLecular GENetics
hydrofyty
rostliny vyžadující k životu vodní prostředí
hypertext
text obsahující odkazy na další dokumenty, které mohou být volbou odkazu zobrazeny.
hypotalamus
oblast mozku obratlovců, která je nadřazeným centrem vegetativních funkcí a místem, kde se produkují četné hormony řídící činnost hypofýzy.


A-A     B-C     Č-D     E-E     F-F     G-H     CH-I     J-K     L-L     M-M     N-N     O-P     Q-R     Ř-S     T-T     U-V     W-Z    

© REMION - Laboratorní průvodce