Laboratorní encyklopedie

A-A     B-C     Č-D     E-E     F-F     G-H     CH-I     J-K     L-L     M-M     N-N     O-P     Q-R     Ř-S     T-T     U-V     W-Z    
E.coli
Escherichia coli
E
Glutamic Acid
EBCDIC
Extended Binary Coded Decimal Interchange Code - 8 bitové kódování znaků od IBM. Definuje i některé grafické znaky. Jinou normou kódování je např. ASCII.
ebulioskopie
metoda sloužící ke zjišťování koncentrace rozpuštěné látky pomocí stanovení zvýšení bodu varu oproti čistému roztoku
EC(number)
Enzyme Comission(Number)
ECD
Viz Electron Capture Detector
EDI
Electronic Data Interchange / Electronic Document Interchange - obecné označení pro elektronickou výměnu dat. Pro jednotlivé oblasti se definují standardy formátu, např. EDIFACT, XML aj.
EDIFACT
EDI for Administration Commerce and Transport - standard formátu pro přenos dat. Definuje základní strukturu datového souboru a specifické oborové normy definují i formáty pro jednotlivá pole.
EDT
1,2-ethanedithiol
EDTA
ethylenediaminetetraacetic acid
EEC číslo
indexové číslo (EEC) - registrační číslo chemikálií, vycházející z informačního systému zemí Evropské unie (viz ELINCS), uvedené v nařízení vlády ČR č.25/1999 Sb. Př.: 606-001-00-8 (aceton) První trojčíslí je buď atomové číslo chemického prvku (jemuž předchází jedna nebo dvě nuly pro účely vytvoření posloupnosti), které nejvíce charakterizuje danou látku nebo obvyklé číslo třídy pro organické látky (začínající šestkou, např. 606 = ketony a jejich deriváty). Druhé trojčíslí je pořadové číslo látky uvedené ve výše uvedených sériích. Dvojčíslí označuje formu, v níž je látka vyráběna nebo uváděna na trh a poslední číslice je kontrolní.
EEG
Electroencephalogram - záznam elektrických signálů mozku
EEPROM
Electrically Erasable Programmable Read Only Memory - paměť umožňující trvalé uchování dat a jejich změnu. Počet zápisů bývá obvykle omezen (cca 1000x).
EGL
External Granule Layer (cerebellum)
EGP
Exterior Gateway Protocol - protokol pro výměnu směrovacích informací (v rámci routerů) mezi sousedními bránami v autonomních systémech.
EGTA
ethyleneglycol-bis (beta-aminoethylether)- N,N'-tetraacetic acid
EIDE
Enhanced Integrated Drive Electronics - norma rozšiřující (vyšší rychlost) standard rozhraní IDE pro připojení interních disků v PC
EI-MS
Electron impact Mass Spectroscopy
EINECS
European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances - seznam existujících chemických látek. Např.: 200-841-8 (ethan)
EISA
Extended Industry Standard Architecture - rozšíření normy ISA pro připojení rozšiřujících karet do PC. EISA má konektor složený ze dvou částí - ISA část a doplňující část.
ekologická valence
tolerance druhu k určitým faktorům prostředí, tolerantnější druh má širší ekologickou valenci
ektoderm
vnější zárodečný list živočichů, vzniká z něho např. pokožka, některé kosti, nervová soustava aj.
ektoparazit
organismus (příživník) vyživující se na povrchu jiných organismů.
EL-CSC
end ligation coincident sequence cloning
ELDOR
Electron-Electron Double Resonance - dvojná rezonanční metoda založená na EPR
Electron Capture Detector
detektor používaný v plynové chromatografii (GC). Detekuje elektrický proud vzniklý mezi elektrodami po ionizaci vzorku pomocí radioaktivního záření (beta). Detektor je vhodný na molekuly s obsahující elektronegativní skupiny halogenů, fosforu apod. Viz chromatografie.
Electron impact
metoda tvorby iontů ozařováním molekul paprskem elektronů. Užívá se v: spektrometrie - hmotová.
Electron Multiplier Tube
Viz fotonásobič
Electrospray ionization
metoda tvorby iontů rozprašováním roztoku do komůrky s hrotovou elektrodou, která vytváří vysoký gradient el.pole. Vhodná zvláště pro velké molekuly (biologické vzorky). Užívá se v: spektrometrie - hmotová.
elektroforéza
obecně metoda separace složek z mobilní fáze založená na rozdílech v pohyblivosti iontů při průchodu skrze stacionární médium v elektrickém poli. Obvykle se zkoumaná látka kápne na destičku s vhodným materiálem (filtrační papír, celulóza apod., kapilára) nasyceným pufrovacím roztokem. K protilehlým stranám destičky se připojí elektrody s vysokým napětím. Ionty zkoumané látky cestují k elektrodám rychlostí úměrnou náboji, velikosti, tvaru apod. Na destičce jsou pak vidět pruhy odpovídají jednotlivým složkám ve zkoumané směsi. Metoda je zvláště vhodná na separaci velkých molekul (biomolekul).
elektroforéza - diskontinuální
metoda pro zvýšení citlivosti (rozlišení) u elektroforézy. Transportní gel je rozdělen na více částí s různým pH. Výsledkem je vytvoření ostřejších proužkových obrazců. Viz elektroforéza.
elektroforéza - kapilární
elektroforetická metoda využívající místo rovinného gelu kapiláru zevnitř potaženou gelem. Výhodou je, že je možno aplikovat podstatně vyšší elektrické pole neboť kapilára dokáže odvádět větší množství tepla. Ke kapiláře bývá připojen detektor (zpravidla obdobného typu jako u HPLC) díky němuž lze tuto metodu automatizovat a zvýšit analytickou účinnost. Viz elektroforéza.
elektrometr
přístroj na měření elektrostatických potenciálů. V praxi měřič napětí s téměř nekonečným vstupním odporem (více než 1018 Ohmů).
elektronegativita
relativní schopnost vázaného atomu přitahovat elektrony
elektronová difrakce
metoda sloužící ke studiu krystalové mřížky krystalických látek podle ohybu (difrakce) procházejícího paprsku elektronů.
elektronový mikroskop
mikroskop, v němž se na rozdíl od optického mikroskopu používá k zobrazení proudu elektronů namísto světelného záření. Místo skleněných optických čoček se používají čočky magnetické (elektromagnetické cívky). Díky kratší vlnové délce elektronů lze dosáhnout vyššího rozlišení (0,2 nm). Pozorovaný vzorek musí být umístěn ve vakuu (a často speciálně upraven - pozlacen apod.) a tak nelze elektronovým mikroskopem pozorovat živé objekty.
ELF
Executable and Linkable Format - objektový formát souborů navržený v Unix System Laboratories je dnes uznáván jako nejčastěji používaný formát v Linuxu. (obdoba .exe souborů pod MS Windows a MS Dos)
ELINCS
European List of Notified Chemical Substances - registr chemických látek v EU
ELISA
Enzyme Linked Immunosorbent Assay - metoda sloužící k zjišťování přítomnosti protilátek k určitému antigenu. Vzorek se aplikuje na destičku obsahující zjišťovaný antigen a enzymaticky vázanou značku (marker), která způsobí barevnou změnu, pokud se v testovaném vzorku vyskytují protilátky k danému antigenu. Je to klasická metoda pro průkaz přítomnosti protilátek v krvi. Jde o jednoduchou, rychlou a finančně nenáročnou techniku. Tato metoda je základem sérologického testu pro průkaz HIV infekce. Test ELISA je sice spolehlivý, ale ne stoprocentně, a proto je každý pozitivní výsledek nutno ověřit pomocí jiné konfirmační metody. Jiné názvy také IgA, IgG nebo IgM.
Jinak také název pro jeden z prvních počítačových programů (původně odladěný v jazyce FORTRAN) pro modelování umělé inteligence formou simulovaného dialogu mezi uživatelem a počítačovým programem
eluce
vymývání
eluvíum
zvětralá část horniny ležící na místě svého vzniku
EMBL
European Molecular Biology Laboratory
embryo
zárodek
emise
cizorodé látky (většinou kouřové zplodiny) vyletující do atmosféry
empirie
zkušenost
EMSA
electrophoretic mobility shift assay
EMT
Electron Multiplier Tube, Viz fotonásobič
enanciomer
optický izomer (antipod) - konformace molekuly, která stáčí polarizované světlo jinak něž jiný izomer téže látky
endemit
organismus žijící pouze na jednom ohraničeném území
endo H
Endoglycosidase H
endocytosa
pronikání látek do buňky endoplasmatickým váčkem, přes membránu.
endocytóza
pronikání cytotických váčků membránou do buňky
endokrinní žláza
žláza s vnitřní sekrecí, produkující hormony do tělních tekutin.
endoparazit
vnitřní parazit, organismus, vyživující se ve vnitřních orgánech hostitele.
endoplasmatické retikulum
cytoplasmatická organela, představující membránový systém vaků a kanálů, probíhá zde syntéza bílkovin (drsné endoplasmatické retikulum ) nebo metabolismus tuků (hladké endoplasmatické retikulum).
ENDOR
Electron-Nuclear Double resonance - dvojná rezonanční metoda založená na EPR
endosperm
výživné pletivo v zárodečném vaku krytosemenných rostlin, které vyživuje zárodek.
endotermní reakce
reakce, která spotřebovává tepelnou energii
energie Helmholtzova
Viz Helmholtzova energie
entoderm
vnitřní zárodečný list živočichů, vzniká z něho např. část zažívacího traktu, játra, plíce aj.
entomogamie
přenos pylu hmyzem
entropie
zvláštní stavová veličina charakterizující neuspořádanost systému. V termodynamice, pro ideální plyn, je změna entropie dS = dQ/T, kde dQ je změna tepelné energie a T je teplota.
environmentální komora
zařízení sloužící k simulaci povětrnostních vlivů a venkovních podmínek (voda, vlhkost, střídání teploty, záření apod.)
enzym
bílkovina, která řídí či urychluje biochemické procesy. Její projevy lze přirovnat k funkci katalyzátoru v běžné chemii.
EOF, EOL
End of File, End of Line - zkratky označující konec souboru či konec řádky
EOF
Electro Osmotic Flow - elektroosmotický tok (příspěvek zaslala Bohumila Kulichová)
eolické sedimenty
vzniklé činností větru
EP
zkratka pro Epoxide, epoxy
epidemiologie
věda zabývající se výskytem chorob a činiteli, které ho ovlivňují
epidermis
pokožka - povrchové pletivo orgánů rostliny nebo zevní tělní pokryv živočichů.
epitel
tkáň složená z buněk bez větších mezibuněčných prostorů, rozlišuje se epitel krycí a epitel žláznatý
EPL
External Plexiform Layer (retina)
EPP
End Plate Potential
EPR
Electron Paramagnetic Resonance - viz spektrometrie - EPR
EPROM
Erasable Programmable Read Only Memory - paměť umožňující trvalé uchování dat a jejich změnu. Mazání se dříve provádělo ultrafialovým zářením.
EPSC
Excitatory Postsynaptic Current
EPSP
Excitatory Postsynaptic Potential
ERIC
Emergency Response Intervention Card - položka a rozepsaný text nehodového listu evropské chemické asociace CEFIC
Erlenmayerova baňka
běžné chemické nádobí - skleněná nádobka kónického tvaru se zúženým hrdlem
ES číslo
viz EINECS
ESC/P
Epson Standard Code for Printers - kódy pro ovládání tiskárny (zvláště pro starší jehličkové)
ESCA
Electron Spectroscopy for Chemical Analysis - viz spektrometrie - XPS, ESCA
ESDI
Enhanced Small Device Interface - rozhraní k diskům v PC, které se ale příliš neujalo na rozdíl od IDE / EIDE / ATA
ESI
Electrospray ionization
ESI-MS
Electrospray ionization Mass Spectroscopy
ES-MS
electrospray mass spectrometry
ESR
Electron Spin Resonance - viz spektrometrie - EPR
EST
Expressed Sequence Tag
estuarium
nálevkovité ústí řeky do moře
Ethernet
Norma pro síťovou komunikaci. Jako hardware používá ke spojení několika hostitelů jediný kabel, který umožňuje přenosové rychlosti až 10 Mbps. V současnosti se používají dokonalejší obdoby tohoto standardu: FastEthernet a GiGabitEthernet, které umožňují přenosové rychlosti až 100 Mbps resp. 1000 Mbps.
etiologie
Věda zabývající se příčinami nemocí
eucaryota
buněčné organismy, jejichž buňky jsou vybavené jádrem.
euryekní
schopný tolerovat i značné výkyvy v podmínkách prostředí, opakem je stenoekní
eutrofizace
znečištění vod jejich nadměrným obohacením živnými látkami (např. z hnojiv), které vede zvláště k přemnožení řas.
EVA
zkratka pro Ethylene-vinyl-acetate
evaporáty
skupina nerostů srážejících se vypařováním z koncentrovaných roztoků, vzniklé usazeniny jsou evapority
evoluce
přirozený vývoj organismů hromaděním a přenosem vlastností z generace na generaci a působením přírodního výběru
EXAFS
extended X-ray absorption fine structure
excimer
excitovaný dimer - dvě excitované (vybuzené) stejné molekuly
exciplex
excitovaný komplex dvou různých molekul
excitace
vybuzení - převedení do vyššího energetického stavu např. působením záření
exciton
virtuální částice - pár excitovaného elektronu a díry, který se v jistých ohledech chová jako jedna částice.
exkluze
obtékání, např. v chromatografii se exkluzí nazývá obtékání gelu molekulami, které mají větší velikost než jsou póry gelu
exocytóza
opak endocytózy - transport látek z buňky pomocí vylučovacího měchýřku
exotermní reakce
reakce, která produkuje tepelnou energii
expanze
zvětšování objemu, roztahování
extrakce
proces využívající koncentračních rozdílů v heterogenních systémech kapalina - kapalina či kapalina - tuhá fáze pro koncentraci a/nebo izolaci rozpustných látek
extranet
Neveřejná síť, která používá internetové protokoly a veřejné telekomunikační sítě pro komunikaci s vybranou skupinou uživatelů (zaměstnanci, zákazníci, dodavatelé a jiní obchodní partneři). Obvykle se realizuje jako zabezpečenější rozšíření intranetu.


A-A     B-C     Č-D     E-E     F-F     G-H     CH-I     J-K     L-L     M-M     N-N     O-P     Q-R     Ř-S     T-T     U-V     W-Z    

© REMION - Laboratorní průvodce