Laboratorní encyklopedie

A-A     B-C     Č-D     E-E     F-F     G-H     CH-I     J-K     L-L     M-M     N-N     O-P     Q-R     Ř-S     T-T     U-V     W-Z    
čáry Fraunhoferovy
absorpční čáry vzniklé ve slunečním spektru při průchodu světla vrstvou plynného obalu Slunce a zemským ovzduším. Odpovídají emisním čárám některých známých prvků.
čeřiny
zvlněný povrch sedimentů, který vznikl pohybem vody nebo větru na povrchu ještě nezpevněné usazeniny
číslo Abbeovo
převrácená hodnota relativní disperze (charakterizuje velikost disperze barev při průchodu světla materiálem): n = (nD - 1)/(nF - nC), kde nD, nF, a nC jsou indexy lomu pro Fraunhoferovy čáry D, F a C.
číslo Ciolkovského
charakterizuje hmotnostní poměry u rakety: C = (m0 - m)/m, kde m0 je výchozí hmotnost rakety, m je hmotnost po spálení paliva. Konečná rychlost rakety je pak: v = c. ln(1 + C), kde c je výtoková rychlost plynů.
číslo Poissonovo
převrácená hodnota Poissonovy konstanty - udává poměr mezi příčným zkrácením a podélným prodloužením tyče čtvercového průřezu při tahové deformaci. Pro každý materiál má jinou hodnotu. Poměrné příčné zkrácení h = n. e , kde n je Poissonovo číslo a e je poměrné podélné prodloužení.
číslo Reynoldsovo
číslo (Re) charakterizující proudění kapaliny v trubici. Re menší než 1000 znamená laminární proudění, při vyšším Re je proudění turbulentní. Re = u.r/n, kde u je střední rychlost proudění, r je poloměr protékané trubice, n je kinematická viskozita. n = h/r, kde h je dynamická viskozita a r je hustota kapaliny.
článek Karolusův
viz článek Kerrův
článek Kerrův
optické zařízení umožňující modulovat intenzitu procházejícího světla pomocí elektrického napětí (nazývá se také Karolusův článek). Skládá se z kyvety s elektroopticky aktivním médiem (např. nitrobenzenem) mezi dvěma elektrodami, vložené mezi dva zkřížené polarizátory. Při aplikaci elektrického napětí se stane médium dvojlomným a část světla pak projde článkem. Využívá se zde elektrooptického jevu, který je velmi rychlý a umožňuje modulovat světlo na velmi vysokých frekvencích.
článek Pohlmannův
plochá kyveta s kapalinou obsahující mikroskopické hliníkové kotoučky, které se při působení ultrazvuku orientují kolmo ke směru vlnění. Umožňuje tak zobrazit rozložení intenzity ultrazvukového vlnění na ploše článku. Slouží jako zobrazovací prvek např. v ultrazvukové defektoskopii.
D/A převodník
elektronické zařízení převádějící číselnou hodnotu na analogový signál (napětí)
D
Aspartic Acid
Da
Dalton
DAB
diaminobenzidine
DALA
D-Ala-Mets-enkephalin
Daltonův zákon
viz zákon Daltonův
Daly detector
detektor s elektrodou, která po dopadu iontu emituje elektrony a ty způsobí scintilační záblesk na stínítku. Světelný záblesk je dále zesílen pomocí fotonásobiče. Užívá se k detekci iontů. Užívá se v: spektrometrie - hmotová.
DAP
zkratka pro Polydiallyl phthalate (starší zkratka, nyní PDAP)
DASH
Dynamic Allele Specific Hybridization
DBH
dopamine beta-hydroxylase
DBMS
Data Base Management System ("systém řízení báze dat") - jde o software spravující databázi a umožňující přístup k datům, tzv. databázový engine.
DCA
Dichloroacetate
DCC
Droplet Countercurrent Chromatography - kapková protiproudá chromatografie. Kapičky vzorku procházejí tenkými trubičkami proti proudu rozpouštědla. Kapičky se pohybují díky gravitaci.
DCE
Data Communications Equipment - označení komunikujícího zařízení, obvykle jde o počítač. Viz také DTE.
DCN
Dorsal Cochlear Nucleus
DCOM
Distributed Common Object Model - standard fy Microsoft pro distribuované (vzdálené) vzájemné volání procedur, viz také COM. Vychází se starší technologie RPC (Remote Procedure Call).
DCP
Direct-Current Plasma - metoda rozkladu vzorku a excitace atomů pomocí plasmy. Pevný vzorek je umístěn v těsné blízkosti (na elektrodě, u elektrody) elektrického výboje probíhajícího mezi elektrodami ve vhodném plynu (Ar). Používá se v: spektrometrie - AA, spektrometrie - emisní.
DCT
Discrete Cosine Transform - diskrétní kosinová transformace je odvozena z diskrétní Fourierovy transformace. Vstupními daty v případě digitálního obrazu je dvourozměrná matice, výstupem je také matice. Používá se např. při ztrátových kompresích obrazu (JPEG, MPEG aj.)
ddA
dideoxyadenosine
ddC
dideoxycytidine
ddF
dideoxynucleotide fingerprinting
ddG
dideoxyguanosine
DDT
Dichlor Diphenyl Trichlor Ethane - látka dříve používaná jako pesticid
ddT
dideoxythymidine
DEAE
DiEthylAminoEthyl
dedukce
odvození - ve filozofii mušlenkový postup od obecného ke speciálnímu
deflektor
zařízení sloužící k usměrnění nebo odchýlení proudící tekutiny
denaturace
"odpřírodnění" - změna organické látky na nepřírodní formu. Např. rozbití bílkovin při vaření, zněčištění lihu příměsemi apod.
dendrit
krátký silně rozvětvený výběžek nervové buňky, který zprostředkuje nervové spojení od axonu.
Také keříčkovitě nebo mechovitě rozvětvený plošný povlak oxidů a hydroxidů železa a manganu na vrstevních plochách sedimentů nebo na puklinách vyvřelin.
denudace
snižování zemského povrchu, též obnažování podložních hornin
denzitometr
obecně přístroj k měření hustoty. Obvykle se tak označuje přístroj k měření optické hustoty (propustnosti světla). Může to být ale také např. rentgenový přístroj k měření hustoty vápníku v kostech v lékařství. Někdy se tak také označuje přístroj sloužící k měření malých sil (povrchového napětí).
deratizace
odstraňování hlodavců
derivace
úchylka, změna, odvození. V matematice derivace vyjadřuje rychlost změny hodnoty nějaké funkce v závislosti na určitém parametru. Vyneseme-li funkci do grafu, pak derivace představuje sklon zobrazené křivky v daném bodě.
DES
Data Encryption Standard - americký standard pro šifrování
desorpce
opak od sorpce
destička Curieova
jedná se o jiný název pro piezoelektrickou destičku (generuje napětí působením tlaku)
destruenti
viz reducenti
detektor synchronní
viz synchronní detekce
deuterium
těžký vodík - izotop vodíku obsahující navíc jeden neutron v jádře oproti normálnímu vodíku (ten nemá žádný neutron)
Dewarova nádoba
"termoska" - nádoba využívající k tepelné izolaci svého obsahu od okolí dvojitých (obvykle zevnitř postříbřených) stěn mezi nimiž je vyčerpaný vzduch. Slouží obvykle k uchovávání látek s rozdílnou teplotou od okolí (tekutý dusík apod.)
dezinfekce
odstraňování choroboplodných zárodků
dezinsekce
odstraňování hmyzu
DGGE
denaturing gradient gel electrophoresis
DGP
Dog Genome Project
DHCP
Dynamic Host Configuration Protocol - protokol umožňující dynamické přidělování IP adres klientskému počítači. Používá se ve větších sítích (jednotlivým počítačům tak není nutné přidělovat nezávislé IP adresy).
DHFR
dihydrofolate reductase
DHTML
Dynamic HTML - společné označení pro poslední verzi HTML, CSS a programování, které umožňuje více animace a větší interakci s uživatelem. Často využívá funkcí specifických pro MS IE a na jiných prohlížečích mohlou nastat problémy - není zatím širokým standardem.
diageneze
fyzikální, chemické i biologické procesy (krystalizace, oxidace nebo redukce, sorpce ap.), jež probíhají v sedimentech po jejich uloženi a před jejich zpevněním
diagnóza
rozpoznání choroby
diagram Laueův
difrakční obrazec vzniklý na stínítku po průchodu rentgenova záření krystalem
dialýza
metoda pro oddělování látek z roztoku založená na selektivní propustnosti skrze polopropustnou membránu
diatomit
hornina složená převážně ze schránek rozsivek (Diatomaceae)
dielektrikum
izolant, látka, která nevede elektrický proud
diferenciace buňky
kvalitativní změny v morfologii a fyziologii, které probíhají v buňce během jejího vývoje do stavu zralosti nebo specializace
diferenciální skenovací kalorimetrie
DSC - metoda měření průběhu přísunu tepelné energie tak, aby teploty vzorku a referenčního vzorku byly stejné. Slouží obdobně jako DTA ke studiu fázových přechodů a tepelně zabarvených reakcí. Viz termální analýza.
diferenciální termální analýza
DTA - metoda měření průběhu rozdílu teploty vzorku a referenčního vzorku během plynulého přísunu tepelné energie. Slouží ke studiu fázových přechodů a tepelně zabarvených reakcí. Viz termální analýza.
difrakce
ohyb záření vlnového charakteru. K ohybovému jevu dochází u elektromagnetického záření (např. světlo), elektronů, neutronů apod.
difuze
postupné mísení molekul dvou nebo více látek mezi sebou
difúze
prolínání, prostupování - ve fyzice a chemii se jedná o prolínání částic díky jejich chaotickému (brownovu) pohybu
difúzní vývěva
viz vývěva difúzní
digestoř
chráněný pracovní prostor (box) vybavený odsáváním pro práci s nebezpečnými chemikáliemi
dichroismus
jev, při němž propustnost světla závisí na směru polarizace. Vyskytuje se např. u některých dvojlomných krystalů (turmalín).
dimer
dvě stejné molekuly spojené dohromady
DIN
Deutsche Industrie Norm - německé normy (obdoba ČSN)
dioda
elektronická součástka dovolující průchod el.proudu pouze jedním směrem
DIP
Dual In-line Pin - uspořádání vývodů elektronických součástek ve dvou řadách
diploidní
jádro buňky obsahující dvě sady chromozomů.
disimilace
proces, kterým rostliny uvolňují energii, přijímají 02 a vydávají CO2 - obdoba dýchání u živočichů
disperze (chem.)
rozptýlení částic jedné látky v jiné látce, které jsou jinak vzájemně nemísitelné
disperze (optika)
rozklad světla na barevné spektrum. Využívá se v optice k separaci jednotlivých vlnových délek, obvykle pomocí tzv. disperzního hranolu.
divergence (mat.operace)
skalární veličina charakterizující objemovou hustotu výtoku vektorové veličiny. Matematicky se jedná o limitu (pro objem V jdoucí k 0) z integrálu vektoru K přes plochu (skalárním součinem) uzavírající objem V. Značí se div K. Například pro elektrické pole vytvořené bodovým nábojem je divergence všude nulová kromě bodu, kde je náboj. Pole, kde je v nějakém bodě divergence nenulová se nazývá zřídlové.
divergence
rozbíhavost
DMC
Double Minute Chromosome
DMF
Dimethylformamide
DMSO
dimethyl sulfoxide
DMZ
demilitarizovaná zóna - síť určená k umístění veřejně přístupných (z Internetu) aplikačních serverů, u kterých existuje vyšší riziko napadení. Obvykle oddělena od ostatních sítí firewallem s velmi restriktivní filtrovací politikou.
DNA polymeráza
základní enzym zajišťující replikaci DNA
DNA
DeoxyriboNucleic Acid, v češtině deoxyribonukleová kyselina - DNK, vláknitý polymer nukleotidů čtyř typů tvořených z heterocyklické dusíkaté báze, sacharidu deoxyribózy a kyseliny trihydrogenfosforečné. DNA je nositelkou genetické informace, která je vyjádřena specifickou sekvencí nukleotidů.
DNIC
Data Network Identification Code - adresa používaná v rámci X.25 sítí
DNK
viz DNA_
DNS
Domain Name System - systém, kerý převádí jmenné adresy na číselné IP adresy (např. www.labo.cz na 172.87.24.141). Tento překlad provádí tzv. DNS server (nameserver).
DOM
Document Object Model - standard definující přístup k dokumentům jako k objektům (hlavička, tělo, vlastnosti apod.), má význam u strukturovaných dokumentů jako HTML, XML.
Doména
jednotka logického členění v Internetu. Domény jsou části Internetové adresy oddělené tečkou, kromě části zcela vlevo - to je název počítače. Nejvíce vpravo je doména prvního řádu (Top Level Domain), v České republice je to ".cz". Doména druhého řádu je druhá zprava, obvykle přísluší jednotlivým organizacím či firmám.
donor
dárce - u polovodičů porucha krystalické mřížky způsobující elektronovou vodivost, obecně také centrum (atom, molekula) schopné odevzdat energii
DOPAC
Dihydroxyphenylacetic acid
Dopplerův efekt
jev, při kterém závisí zdánlivá vlnová délka zvuku či světla na rychlosti pohybu mezi zdrojem a pozorovatelem (tón vzdalujícího se zdroje se jeví nižší, přibližujícího se vyšší)
dorzální
hřbetní
dozimetrie
techniky pro měření ionizujícího (radioaktivního) záření.
dozvuk
doba, za kterou poklesne hladina akustického tlaku o 60 dB v uzavřeném prostoru po skončení vyzařování zvuku zářičem. Delší dozvuk snižuje srozumitelnost mluveného slova a zkresluje vysílaný zvuk.
DPI
Dots Per Inch - počet teček/bodů na palec. Tato jednotka se obvykle používá k vyjádření rozlišení u grafiky (skenování a snímání obrázků, tisk apod.)
DPMI
DOS Protected Mode Interface - specifikace umožňující spouštět tzv. DOSové aplikace v chráněném režimu na libovolném systému. DPMI host simuluje DPMI klientovi služby bežné v prostředí DOS.
DPP
Differential Pulse Polarography - polarografická metoda eliminující nežádoucí vlivy kapacitance tak, že místo spojitého nárůstu napětí se napětí mění skokově obdobně jako u NPP, ale výchozí napětí u každého kroku není nulové, ale o málo menší než napětí předchozího kroku. Viz polarografie.
DRAM
Dynamic Random Access Memory - typ paměti, jejíž hardwarová realizace vyžaduje občerstování obsahu paměti (informace je uložena ve formě náboje v kondenzátoru, který se časem vybíjí). Občerstvování provádí příslušný obslužný čip pomocí signálu refresh. Viz také SRAM_.
DRE
downstream regulatory element
DREAM
DRE-antagonist modulator
DRG
Dorsal Root Ganglion
drúza
skupina krystalů nerostů narostlých na společném podkladě
DSC
Differential Scanning Calorimetry - viz diferenciální skenovací kalorimetrie
DSCT
Dorsal Spinocerebellar Tract
dsDNA
double-stranded DNA
DSL
Digital Subscriber Line - technologie pro vysokorychlostní datový přenos po běžných telefonních kabelech. Existuje v různých variantách - nejznámější je ADSL (Asymetric DSL), dále existují HDSL, SDSL, VDSL aj.
DSP
Digital Signal Processing / Digital Signal Processor - obecně zařízení pro zpracování digitálního signálu
DSR
Data Set Ready - signál oznamující připravenost zařízení přijímat data
dsRNA
double-stranded RNA
DSSS
Direct-Sequence Spread Spectrum - metoda komunikace v mobilních sítích sloužící k omezení vlivu šumů, rušení a znesnadnění odposlechu. Podstatou je zavedení redundance (místo 1 bitu se vysílá až 11 bitů) a rozložení do širšího frekvenčního spektra. Dekódování přijatého signálu je náročné na zpracování. Příbuznou metodou je FHSS.
DSTN
Double Supertwisted Nematic - technologie pro výrobu displejů z "tekutých krystalů". Dvě vrstvy STN jsou použity na sobě. Jedna vrstva (aktivní) je elektricky ovlivněna tak, že se tyčinky přestanou natáčet. V druhé (pasivní) se tyčinky stále otáčí o 240° proti směru hodinových ručiček. Dopadající světlo se v této vrstvě lomí stejně jako u STN panelů, druhá vrstva tuto chybu opět koriguje. Výsledkem je lepší kontrast. Viz také STN_, LCD_.
DTA
Differential Thermal Analysis - viz diferenciální termální analýza
DTD
Document Type Definition - definice popisující formát (strukturu) konkrétního XML (HTML) dokumentu. DTD obsahuje definice použitých elementů, jejich atributů atd. - v podstatě jde o popis pravidel, podle nichž je je daný XML dokument vytvořen. Příkladem DTD definic můžou být specifikace pro jednotlivé verze HTML - HTML 1.0, HTML 4.01 apod.
DTE
Data Terminal Equipment - označení komunikujícího zařízení, obvykle jde o koncové zařízení (terminál, modem, tiskárna apod.). Viz také DCE.
DTP
Desktop Publishing - příprava tiskovin (od návrhu po předtiskovou přípravu) vlastními silami (na osobním počítači)
DTR
Data Terminal Ready - signál oznamující připravenost terminálu přijímat data
DTT
Dithiothreitol
Duanův-Huntův zákon
viz zákon Duanův-Huntův
důlní plyn
většinou methan vzniklý při procesu prouhelňování
DVD
Digital Versatile Disk (Digital Video Disk) - technologie optických disků umožňující uložit 4,7 GB na každé straně, ve dvou vrstvách a na obou stranách dosahuje kapacity až 17 GB dat.
DWH
datawarehouse - datový sklad - velká databáze obsahující data z rozličných zdrojů, často včetně časového členění (historická data). Slouží k vytváření analytických výstupů - viz OLAP.
dye laser
"barvičkový" laser - laser, jehož výstupní vlnovou délku lze ladit pomocí vhodné barvy sloužící jako aktivní médium uvnitř dutiny rezonátoru laseru. K jemnému doladění se používá optická mřížka. Jako barva se používají organická barviva ve vhodném roztoku.
dýchání
proces, při němž rostlina oxiduje zásobní látky, z nichž získává energii k reakcím látkové výměny
dynamická viskozita
parametr charakterizující poměr mezi silovým napětím (tečným k rychlostnímu gradientu) k rychlostnímu gradientu v kapalině. Tečné napětí t = h. dv/dy, kde h je dynamická viskozita a dv/dy je rychlostní gradient.


A-A     B-C     Č-D     E-E     F-F     G-H     CH-I     J-K     L-L     M-M     N-N     O-P     Q-R     Ř-S     T-T     U-V     W-Z    

© REMION - Laboratorní průvodce