Laboratorní encyklopedie

A-A     B-C     Č-D     E-E     F-F     G-H     CH-I     J-K     L-L     M-M     N-N     O-P     Q-R     Ř-S     T-T     U-V     W-Z    
3D
Three-dimensional
5-HIAA
5-hydroxyindole acetic acid
5-HT
Serotonin
5-LO
5-lipoxygenase
5-NT
5-Nucleotidase
5'TOP
5'Terminal Oligopyrimidine (gene)
A/D převodník
elektronické zařízení převádějící analogový signál (napětí) na číselnou hodnotu dále zpracovatelnou pomocí výpočetní techniky
A/D
Analog to Digital
A
Adenine nebo Alanine
A1
Člen rodiny Bcl-2, nazývaný také protein BFL-1. Je exprimován v hemopoetické tkáni, prodlužuje přežívání buněk a umožňuje diferenciaci myeloidních buněk (zadal: REM)
AAS
Atomic-Absorption Spectroscopy - viz spektrometrie - AA
AAV
Adeno-associated Virus
Abbeovo číslo
viz číslo Abbeovo
aberace
odchyka
abiotický
neživý
abraze
narušení povrchu mechanickým působením kapaliny
ABS
zkratka pro Acrylonitrile-butadiene-styrene
absolutně černé těleso
idealizované těleso pohlcující veškeré dopadající elektromagnetické záření
absolutní nula
teplota odpovídající 0 K
absolutní teplota
teplota vycházející z termodynamické stupnice, udává se v kelvinech.
absorbance
veličina charakterizující intenzitu absorpce záření v látce o jednotkové tloušťce. Rovná se zápornému dekadickému logaritmu transmitance (propustnosti).
absorpce
obecně pohlcování něčeho (záření, molekuly) v celém objemu látky
absorptance
faktor pohlcení - podíl záření látkou pohlceného a dopadajícího
abundance
plošná hustota výskytu jedinců, používá se v biologii
abuse
zneužívání, škodlivé užívání
ACDP
(1S,3R)-1-aminocyclopentane-1,3-dicarboxylic acid
ACE
Angiotensin-converting Enzyme
aceton
dimetylketon (CH3 - CO - CH3)
acetylen
etin (C2H2)
acetylcholin
neuromediátor, přenašeč nervového vzruchu ze zakončení motorických nervů.
ACK
Acknowledgment (potvrzení)
ACL
Access Control List - seznam uživatelů s povoleným přístupem
ACS
Anomalously replicating consensus sequence
ActiveX
Objektově orientovaná programovací technologie fy Microsoft, založená na COM a DCOM. Používá se často jako doplněk k funkcím browseru, ale z hlediska bezpečnosti na Internetu je problematická.
ACTS
Automated Computer Time Service - systém poskytující časový standard k synchronizaci připojených počítačů
ACUTS
Ancient Conserved Untranslated Sequences
adaptace
přizpůsobení podmínkám vnějšího prostředí (vývojovými změnami, fyziologickou reakcí apod.)
adenin
purinová báze, složka např. nukleových kyselin DNA, RNA
adenopatie
zvětšení objemu lymfatických uzlin
adenosinfosfáty
adenosin (adenin s navázanou ribosou či deoxyribosou) s jednou či více fosfátovými skupinami
adenovir
neobalený vir skládající se z dvouvláknové DNA
adheze
přilnavost díky působení povrchových sil dotýkajících se dvou různých látek
adiabata
křivka závislosti mezi tlakem a objemem plynu při adiabatickém procesu
adiabatický proces
proces tepelně izolovaný od okolí
adice
chemická reakce při níž se sloučí více molekul do jedné
ADMD
Administrative Management Domain - doména používaná v rámci normy X.400
admitance
zdánlivá vodivost - převrácená hodnota impedance. Skládá se z reálné složky (konduktance) a imaginární složky (susceptance).
ADP
Adenosine 5'-diphosphate
ADSL
Viz DSL_
adsorpce
přilnutí molekul na povrchu látky
AE1
Autoregulatory Enhancer (Drosophila)
AED
Viz Atomic-Emission Detector
aerace
provzdušňování
aerobní organismus
organismus závislý na přítomnosti kyslíku.
aerosol
koloidní soustava složená z kapalných či pevných částic rozptýlených v plynném prostředí
AES
1) Atomic Emission Spectroscopy - viz spektrometrie - emisní
2) Auger Electron Spectroscopy
afinita
náklonnost či přitažlivost k něčemu
AFLP
Amplified Fragment Length Polymorphism
AFM
Atomic-Force Microscopy - viz mikroskopie atomických sil
AFP
alpha-Fetoprotein
AFS
Atomic-Fluorescence Spectroscopy - viz spektrometrie - AFS
aglutinace
shlukování, obvykle buněk, baktérií v biochemii
aglutininy
protilátky vylučované napadeným organismem - srážejí bakteriální toxiny a činí je neškodnými
AGP
Accelerated/Advanced Graphics Port - sběrnice pro připojení grafické karty v PC.
agregace
shlukování, seskupování
ACh
Acetylcholine
AChE
Acetylcholinesterase
AChR
Acetylcholine Receptor
achromát
optická soustava s korigovanou otvorovou a barevnou vadou (dosahuje se toho vhodnou kombinací čoček s různým indexem lomu a disperzí). Využívá se ke konstrukci objektivů.
AIDS
Acquired Immuno Deficiency Syndrome - syndrom získaného deficitu imunity (oslabené schopnosti organismu se bránit). Je působen virem HIV.
AIX
Operační systém fy IBM založený na UNIXu.
akaricid
látka určená k hubení roztočů
akcelerace
zrychlení
akceptor
příjemce - u polovodičů porucha krystalické mřížky způsobující děrovou vodivost, obecně také centrum (atom, molekula) schopné přijmout energii
akcesorické minerály
vyskytující se v nepatrném množství v horninách
akomodace
přispůsobení, akomodace oka znamená přizpůsobení zakřivení oční čočky vzdálenosti předmětu tak, aby bylo vidění ostré
akrece
nabalování hmoty - způsob zvětšování kosmických těles přitahováním okolní hmoty
aktinometrie
studium procesů souvisejících s radiační rovnováhou Země (dopadající záření, vysílané a odražené záření)
akulturace
přizpůsobování se novému společenskému prostředí
Ala
Alanine
albedo
odrazivost matné plochy - poměr mezi intenzitou záření odraženého a dopadajícího
albumin
globulární bílkovina neobsahující glycinové jednotky
aldehyd
sloučenina s funkční skupinou -CH=O
alely
různé formy jednoho určitého genu
alkohol
Obecně organický uhlovodík se skupinou OH, obvykle se pod tímto názvem myslí nejběžnější etylalkohol (C2H5OH).
alotrop
přirozená forma látky, např. uhlík exituje ve dvou formách (alotropech): grafit a diamant
alterace
zvětrávání, každá fyzikální nebo chemická změna horniny nebo nerostu
alveola
plicní sklípek - zakončení průdušek v plicích, kde dochází k výměně plynů.
amfetamin
patří mezi stimulancia, má podobné účinky jako pervitin a může vyvolávat závislost. Závislost na něm byla u nás poprvé popsána v roce 1941.
aminokyseliny
organická kyselina se skupinami NH2 a COOH. Díky těmto skupinám se mohou aminokyseliny mezi sebou vázat tzv. peptidickou vazbou do řetězců, tzv. polypeptidů (bílkovin). Aminokyseliny jsou základním stavebním kamenem živých organismů. Hlavních aminokyselin jen jen několik desítek.
AMP
adenosine 5'-monophosphate
AMPA
alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid
Ampéŕův zákon
viz zákon Ampéŕův
amplituda
rozkmit - velikost výchylky ze základního stavu u cyklického děje (např. výška sinusové vlny)
anabióza
schopnost mnohých bezobratlých přežívat nepříznivá klimatická období formou zvláštního stavu strnulosti, při kterém se výrazně zpomalí látková výměna
anabolika
mužské pohlavní hormony nebo látky jim blízké. Známé jako doping při sportu.
anaerobní organismus
organismus schopný existence bez přítomnosti kyslíku.
analgetika
léky proti bolestem
ANF
Auditory Nerve Fiber
anihilace
zánik páru částice-antičástice za vzniku fotonů
animace
oživení, rozpohybování
anizotropní
nestejný v různých směrech (např. teleskopickou anténu vytáhnete v podélném směru, ale napříč to nejde.). Opak od izotropní.
anoda
elektroda s kladným potenciálem (vůči druhé elektrodě)
Anodic Stripping Voltammetry
polarografická metoda založená na krátkodobém udržování Hg elektrody na negativním potenciálu, kde dojde k vytvoření amalgamu se zkoumaným kovem z roztoku. Průběh napětí je podobný NPP či DPP. Výhodou této metody je, že díky předkoncentrování zkoumaného kovu v amalgamu u elektrody lze měřit velice malé koncentrace vzorků. Viz polarografie.
anodyna
léky tlumící silné bolesti, většinou opioidy
ANSI
American National Standards Institute - americký úřad pro standardizaci a normalizaci
anthera
prašník - samčí orgán květu, kde se tvoří pylová zrna - svrchní část tyčinky
antheridium
samčí pohlavní orgán (pelatka) u rostlin, ve kterém vznikají pohlavní buňky (spermatozoidy).
antičástice
částice se stejnou hmotností, ale s opačnou hodnotou elektrického náboje, spinu, podivnosti a baryonového čísla
antidotum
protijed
antigen
cizorodá látka pronikající do organizmu a vyvolávající reakci, která se projeví především tvorbou specifických protilátek s obrannou schopností
antiklinála
vypouklý ohyb vrásy
anxieta
Úzkost
AOB
Accessory Olfatory Bulb
AON
Anterior Olfatory Nucleus
AP
Action Potential nebo Alkaline Phosphatase
API
Application Program Interface - rozhraní k softwarové aplikaci. Jde o množinu příkazů a datových struktur, prostřednictvím kterých je možno s aplikací komunikovat nebo ji ovládat.
APOE
Apolipoprotein E
APP
Amyloid Precursor Protein of Alzheimer's disease
applet
samostatná část kódu Java aplikace, používá se v Internetu (Java applet)
APUD
Amine Precursor Uptake and Decarboxylation
APV
D,L,-2-amino-5-phosphonovaleric acid
ARC
Arcuate Nucleus nebo Activity-related Cytoskeletal (protein)
areometr
přístroj sloužící k určování hustoty (specifické hmotnosti)
Arg
Arginine
Argandův diagram
diagram pro zobrazení strukturního faktoru v krystalografii
archegonium
zárodečník - samičí pohlavní orgán na prvoklíčku produkující u mechorostů a kapraďorostů vaječné buňky.
archegónium
zárodečník - samičí pohlavní orgán mechorostů a kapraďorostů s jedinou vaječnou buňkou.
Archimédův zákon
viz zákon Archimédův
ARIA
Acetylcholine Receptor Inducing Activity
aromatická sloučenina
organická látka obsahující uhlíkové atomy seřazené do šestičlenného nenasyceného kruhu (benzenové jádro)
ARP
Address Resolution Protocol - protokol sloužící k mapování IP adres na fyzické adresy ethernetových karet
ARS
Anomalously replicating sequence nebo Autonomously Replicating Sequence
artérie
tepna - silnostěnná céva vedoucí krev ze srdce.
ASAP
As Soon As Possible ("tak rychle, jak je to jen možné")
ASCII
American Standard Code for Information Interchange - norma pro kódování znaků ve výpočetní technice
ASIC
Application-Specific Integrated Circuit - speciální integrovaný obvod "na míru"
asimilace
biochemický proces, při němž živá hmota přijímá látky z okolního prostředí, chemicky je mění v látky svého těla a vestavuje je do vlastního organismu
Asn
Asparagine
AS-ODN
Antisense oligodeoxyribonucleotide
ASP
1) Active Server Pages - technologie pro generování dynamických HTML stránek na straně serveru vyvinutá firmou Microsoft, běží na platformě IIS (Internet Information Server)
2) Aspartic Acid
ASPCR
Allele Specific Polymerase Chain Reaction
AST
Alanine Serum Deaminase
astigmatizmus
vada optické soustavy způsobená různou optickou mohutností v různých směrech (čočka je jinak zakřivená v jednom směru než v druhém). Výsledkem je pak např. zobrazení čárky namísto tečky.
asymetrická kryptografie
moderní způsob šifrování založený na nevratnosti některých matematických procesů (eliptické křivky, prvočísla aj. - vybrané procesy jsou výpočetně příliš náročné). Zprávu je pak možné s daným klíčem zašifrovat, ale není možné ji odšifrovat, ačkoliv je stejný klíč k dispozici. Při reálné implementaci se používají dva klíče - veřejný a soukromý. Zprávu zašifruje odesilatel veřejným klíčem (předaným veřejně odesilateli) a k jejímu odšifrování a přečtení je zapotřebí soukromý klíč (tajný klíč příjemce). Díky asymetrické kryptografii je možno vytvářet zabezpečené spojení mezi subjekty i přes nezabezpečená média jako je Internet.
ATM
Asynchronous Transfer Mode - přenosový protokol, neumožňuje směrování, ale zase umí dobře vyhrazovat šířku pásma. Používá ze zvláště na point-to-point spojení v rámci páteřních sítí.
Atomic-Emission Detector
detektor používaný v plynové chromatografii (GC). Detekuje se atomové emisní spektrum emitované vzorkem po zahřátí na vysokou teplotu. Výhodou je komplexní informace o procházejícím vzorku, nevýhodou cena (jedná vlastně o celý atomový emisní spektrometr). Viz chromatografie.
ATP
Adenosine-TriPhosphate - nukleotid využívaný díky energeticky bohatým fosfátovým vazbám k přenosům energie v živých organismech. Viz také adenosinfosfáty.
ATPase
Adenosine Triphosphatase
ATTN
Attention ("pozor")
Auger Electron Spectroscopy
metoda studia povrchu vzorků měřením energetického spektra elektronů vyražených z vnitřních orbit atomu. K vyražení elektronů se používá paprsku vysokoenergetických elektronů. Podle energetického spektra emitovaných elektronů lze charakterizovat příslušný atom.
autokláv
nádoba používaná v chemii pro provádění reakcí za zvýšeného tlaku
autokolimační hranol
hranol sloužící k rozkladu světla sestavený tak, že výstupní paprsek se odráží zpět přibližně ve směru paprsku vstupujícího. Výhodou pak je, že lze použít jeden optický prvek (např. čočku) jak pro paprsek vstupující, tak vystupující.
autotrofie
soběstačnost při výživě; organismy nejsou vázány na organickou hmotu, využívají anorganické látky fotosyntézou.
autotrofní organismy
získávají výživu asimilací jednoduchých anorganických látek. Např. při fotosyntéze je přeměňován oxid uhličitý a voda na glukózu
AUX
Auxiliary (pomocný)
Avogadrův zákon
viz zákon Avogadrův
axon
neurit - dlouhý výběžek nervové buňky, vedoucí podráždění z neuronu, vytváří spojení (synapse) s dendrity dalšího neuronu.


A-A     B-C     Č-D     E-E     F-F     G-H     CH-I     J-K     L-L     M-M     N-N     O-P     Q-R     Ř-S     T-T     U-V     W-Z    

© REMION - Laboratorní průvodce