Laboratorní encyklopedie

A-A     B-C     Č-D     E-E     F-F     G-H     CH-I     J-K     L-L     M-M     N-N     O-P     Q-R     Ř-S     T-T     U-V     W-Z    
channeltron
dynoda (něco jako neuzavřená elektronka s více elektrodami), která po dopadu iontu emituje elektrony a ty dále lavinovým jevem emitují další elektrony. Užívá se k detekci iontů. Užívá se v: spektrometrie - hmotová.
CHAPS
3-(3-cholamidopropyl) diethy-ammonio-1 propanesulfonate
Chemical ionization
metoda tvorby iontů na základě chemické reakce. Užívá se v: spektrometrie - hmotová.
chemoreceptor
smyslový orgán zaznamenávající chemické podněty
chiroptické jevy
obecně optické jevy, které se vyskytují u tzv. opticky aktivních látek. Jedná se o stáčení roviny polarizovaného světla (různý index lomu pro různé polarizace) nebo rozdílnou absorbanci pro různé roviny polarizovaného světla (viz dichroismus). Látky, které vykazují optickou aktivitu mají obvykle šroubovicovou (chirální) nadmolekulární strukturu.
chitin
dusíkatá látka, která se vyskytuje v buňkách hub a u některých živočichů, kde tvoří exoskelet (zvláště u členovců - krovky).
chlorofyl
zelené barvivo listů rostlin, které umožňuje absorbovat světelnou energii při fotosyntéze.
chloroplast
plastid rostlinné buňky, obsahující chlorofyl.
chromatin
složka jaderné hmoty, tvořená DNK a bílkovinami.
Chromatofokusace
chromatografická metoda pro dělení bílkovin podle izoelektrického bodu. Je založena na vytvoření gradientu pH v koloně. Molekuly jsou tak nuceny se soustřeďovat v místě odpovídajícímu jejich izoelektrickému bodu a dochází k zostření výstupních čar. Viz také IEC nebo Izoelektrická fokusace.
chromatografie
obecně metoda separace složek z mobilní fáze založená na rozdílech v průchodnosti jednotlivých složek mobilní fáze skrze jiné stacionární médium. Obvykle se zkoumaná látka vpraví do nosného média (rozpouštědlo, plyn) a nechá se procházet kolonou se sorbentem. Vhodně zvolený sorbent má takové vlastnosti, že některé složky procházejí kolonou rychleji, jiné pomaleji. Na výstupu z kolony je detektor, který registruje některou veličinu (např. optickou absorbanci). Signál z detektoru v závislosti na čase dává tzv. chromatogram - časové spektrum charakterizující danou směs složek. Jednotlivé vrcholy chromatogramu odpovídají jednotlivým složkám ve zkoumané směsi.
chromatografie - HPLC
High-Performance Liquid Chromatography - metoda separace složek z kapalného média. K separaci dochází při průchodu kolonou s pevným sorbentem. Zkoumaná látka se vpraví do rozpouštědla pomocí injekčního ventilu. Roztok je protlačován skrze kolonu pod vysokým tlakem. Viz chromatografie
chromatografie - iontová
Ion Chromatography - varianta kapalinové nebo HPLC chromatografie užívající jako sorbentu pryskyřic s iontovou výměnou. Používá se zvláště na iontově aktivní látky, aminokyseliny a proteiny.
chromatografie - kapalinová
Liquid Chromatography - metoda separace složek z kapalného média. K separaci dochází při průchodu kolonou s pevným sorbentem. Zkoumaná látka se zpravidla nalije shora do vertikální kolony. Používá se pro jednodušší stanovení nebo pro oddělení jednotlivých složek. Pro analytické účely s používá spíše chromatografie - HPLC. Viz chromatografie
chromatografie - plynová
Gas Chromatography (GC) - metoda separace složek z plynného média. K separaci dochází při průchodu kolonou se sorbentem pevným nebo kapalným na pevném nosiči. Viz chromatografie
chromatografie - SEC
Size Exclusion Chromatography (nebo také Gel-Permeation Chromatography nebo gelová filtrace) - metoda separace složek z kapalného média. K separaci dochází při průchodu kolonou s porézním gelovým sorbentem. Zkoumaná látka se zpravidla nalije shora do vertikální kolony. Používá se pro separaci velkých molekul (biomolekul) na základě rozdílné molekulové váhy. Viz chromatografie
chromatografie - SFC
Supercritical-Fluid Chromatography - chromatografická metoda užívající jako rozpouštědla (mobilní fáze) superkritickou kapalinu. Tato kapalina funguje jako kapalné rozpouštědlo, ale nabízí podobné výhody jaké lze dosáhnout jen u plynové chromatografie (použití detektorů FID apod.). Metoda spojuje výhody kapalinové a plynové chromatografie. Viz chromatografie, Supercritical Fluid.
chromatografie - Thin layer
metoda separace složek z kapalného média. K separaci dochází unášením spolu s rozpouštědlem v tenké vrstvě sorbentu naneseného na rovinné podložce. Zkoumaná látka se zpravidla kápne na okraj separační destičky. Destička se ponoří jedním okrajem do rozpouštědla, které po ní vzlíná a unáší s sebou vzorek. Na destičce jsou pak vidět (po případné vizualizaci vhodným činidlem) proužky odpovídající jednotlivým složkám. Metoda je vhodná pro rychlé a jednoduché ověření čistoty apod. Viz chromatografie
chromozóm
protáhlá tělíska, patrná při mitóze jádra, tvořená chromatinem (slouží k přenosu genetické informace).
CHTOX číslo
třída toxicity (Švýcarsko)
I
Isoleucine
IC
Integrated Circuit - integrovaný obvod
ICBM
International Consortium for Brain Imaging
ICLID
Incomming-Call Line Identification - zobrazení volajícího čísla u příchozího hovoru
ICP
Inductively-Coupled Plasma - metoda rozkladu vzorku a excitace atomů pomocí plasmy. Vzorek je vmísen do vhodného plynu (Ar), který je zahříván indukčními cívkami pomocí vysokofrekvenčního ohřevu. Zvláštností je, že pomocí ICP lze dosáhnout velmi vysokých teplot (až 8000 K). Na začátku je zapotřebí např. pomocí jiskry vytvořit počáteční množství iontů aby byl vzorek vodivý a dále se zahříval. Používá se v: spektrometrie - emisní, spektrometrie - hmotová.
ICQ
I Seek You - služba internetu, která umožňuje chat (textovou komunikaci), zasílání zpráv, souborů apod. mezi účastníky v reálném čase
IDE
Integrated Drive Electronics - rozhraní pro připojení disků v PC. Je nahrazováno novějšími specifikacemi (zpětně kompatibilními) EIDE, Ultra ATA aj.
IDS
Intrusion Detection System - systém určený k odhalování pokusů o průnik do sítě nebo jiných bezpečnostních problémů.
IEC
Ion Exchange Chromatography - chromatografie na měničích iontů (iontově výměnná, ionexová chromatografie). Iontově akivní vzorek se zachytí na stacionární fázi a pak se postupně uvolňuje promýváním roztokem s postupně měněným pH nebo iontovou silou.
IEEE
Institute of Electrical and Electronics Engineers - organizace vydávající různé technické normy a doporučení
IEF
viz Izoelektrická fokusace
IEG
Immediate Early Gene
IETF
Internet Engineering Task Force - organizace vydávající různé normy a doporučení pro Internet
IgA, IgG, IgM
Jiné názvy pro test ELISA
IIS
Internet Information Server - server vyvinutý firmou Microsoft pro jejich operační systém Windows NT Server. Obsahuje FTP a WWW server.
Ile
Isoleucine
imago
dospělé stadium hmyzu
IMAP
Internet Message Access Protocol - protokol umožňující programu na lokálním počítači přistupovat a manipulovat s elektronickou poštou na poštovním serveru a také archivovat ji do složek, sdílet poštovní schránky, sdílet více poštovních serverů. Zajišťuje lepší funkce než POP3 prokol.
IMHO
In My Humble Opinion ("podle mého skromného názoru") - zkratka používaná při neformální komunikaci
imise
působení znečištěného ovzduší na organismy
IMP
Interphotoreceptor Cell Matrix (Retina)
impedance
zdánlivý odpor kladený průchodu střídavého elektrického proudu
imprese
impression - ("shlédnutí") jednotka zobrazení webové stránky nebo reklamního banneru.
imunitní systém
Soubor prostředků, které má k dispozici organizmus na obranu proti vnějším původcům virových, bakteriálních, mykotických a parazitárních onemocnění
Imunoelektroforéza
metoda založená na rozdělení bílkovinného vzorku pomocí elektroforézy a následné aplikaci antigenu. Bílkoviny a antigeny difundují k sobě a vznikají tak charakteristické obrazce. Metoda je vhodná k detekci i malého množství velice specifických bílkovin.
imunoglobuliny
viz protilátky
imunosuprese
Potlačení obranyschopnosti imunitního systému
indexace
přidání ukazatelů (indexů) k položkám v databázi, které pak slouží k rychlému vyhledávání
indukce
vyvolání něčeho nějakou příčinou. Ve fyzice vyvolání elektrického napětí při změně magnetického pole, ve filozofii mušlenkový postup od speciálního k obecnému
infekce
Rozsev patogenního mikroorganizmu v těle
infrazvuk
zvuk s frekvencí nižší, než je dolní mez slyšitelnosti lidského ucha (16 Hz)
inkubační doba
Doba, která uběhne od proniknutí mikroorganizmu do těla do prvních projevů onemocnění
inkubátor
zařízení umožnující udržovat vhodné podmínky pro vývoj živých organismů (teplota, vlhkost, vzduch apod.)
Insulinový receptor
Receptor pro insulin; má extracelulární a-řetězec a transmembránový b-řetězec, který obsahuje několik fosforylačních míst (zadal: REM)
integrátor
přístroj integrující (načítající) vstupní veličinu během definovaného časového úseku.
interference
vzájemné působení dvou vlivů, v optice či akustice obecně jevy, které lze pozorovat u koherentního záření
interferometr
zařízení vyhodnocující interferenci mezi dvěma světelnými paprsky. Slouží pro měření velmi malých posuvů či změn optických vlastností látek nebo také jako filtr pro získání monochromatického záření.
interferometr Fabry-Perotův
interferometr skládající se ze dvou paralelních zrcadel mezi nimiž dochází k odrazům a interferenci světelných paprsků.
interferometr Mach-Zenderův
interferometr skládající se z děliče paprsku a dvojice zrcadel, které vracejí paprsky na jiný dělič, kde dochází k interferenci světelných paprsků.
interferometr Michelsonův
interferometr skládající se z děliče paprsku a dvojice zrcadel, které vracejí paprsky zpět na dělič, kde dochází k interferenci světelných paprsků.
interferon
Protivirová látka vylučovaná ve velmi malém množství buňkou infikovanou virem. Využití interferonu představuje jednu z cest, kterými se ubírá výzkum léčby AIDS.
interleukin
Látka vylučovaná některými buňkami v krvi (makrofágy, některé lymfocyty), která má stimulační účinek na aktivitu T lymfocytů. Její využití představuje jednu z cest, kterými se ubírá výzkum léčby AIDS.
intoxikace
ovlivnění látkou, otrava
intranet
Privátní síť, která používá internetové protokoly (TCP/IP) a služby. Obvykle se tak označuje vnitřní firemní síť využívající internetové protokoly.
intron
nekódující sekvence RNA, vyčlení se během zrání RNA v jádře buňky
invaginace
vchlípenina
ion
atom nebo molekula s elektrickým nábojem.
ionizující záření
záření, které při průchodu látkou vyvolává vytváření nábojů - ionizaci. K vytvoření náboje dojde odtržením elektronu od atomu či rozbitím atomu. Mezi ionizující záření patří krátkovlnné elektromagnetické záření (UV záření, rentgenovo záření, gama paprsky), proud volných elektronů (beta záření), proud protonů a neutronů (alfa záření).
iontová výměna
metodika separace a/nebo koncentrování elektrolytů (iontově rozpuštěných látek) využívajích výměnné schopnosti měničů iontů
Ion-Trap Mass Spectrometry
Hmotový spektrometr s detektorem na principu iontové pasti. Výsledný signál se získává následným uvolňováním iontů z pastí. Výhodou jsou malé rozměry a vysoká citlivost daná možností akumulovat větší množství iontů. Viz spektrometrie - hmotová.
IP adresa
Jedinečný řetězec čtyř čísel ve formátu xxx.xxx.xxx.xxx, kde xxx je číslo z intervalu 0-255. Idetifikuje každé koncové zařízení připojené k Internetu. Současná verze IPv4 (32 bitů) přestává stačit a je nahrazována verzí IPv6 (128 bitů).
IP
Internet Protocol - protokol pro přenos paketů a jejich směrování. Je to nejrozšířenější protokol, využívá se v Internetu. Využívají jej vyšší protokoly TCP/IP, FTP aj.
IP3
Inositol 1,4,5-triphosphate
IPL
Internal Plexiform Layer (retina)
IPSC
Inhibitory Postsynaptic Current
IPSP
Inhibitory Postsynaptic Potential
IPTG
Isopropyl-beta-D-thiogalactoside
IPX
Internetwork Packet Exchanger - síťový protokol v sítích Novell NetWare. Jedná se o 'síťovou' vrstvu protokolu (viz ISO/OSI). IPX navazuje na protokol SPX.
IR
InfraRed - elektromagnetické záření z oblasti infračerveného záření. Jedná se o záření vlnových délek přibližně 2.5 - 50 µm.
IRC
Internet Relay Chat - jeden ze způsobů textové komunikace (chatu) přes internet.
IRDA
Infrared Data Association - organizace vydávající normy v oblasti IR datové komunikace
IRMA
Immuno-radiometric assay
IRQ
Interrupt Request - žádost o přerušení - číslo žádosti o přerušení mikroprocesoru, které obsluhuje určité zařízení. Mikroprocesor během přerušení nakrátko zastaví svoji činnost a obslouží požadavek (přijme data z klávesnice či vstupního portu, odešle data na obrazovku či výstupní zařízení atd.). Díky přerušením (v PC je 15 hardwarových přerušení) procesor zdánlivě současně vykonává mnoho různých činností. Jedná se o obsluhu na nižší úrovní (hardwarové), nejedná se zde o multiprocessing, který je realizován na vyšší úrovni operačního systému.
IRS-PCR
interspersed repetitive sequence-Polymerase Chain Reaction
ISA
Industry Standard Architecture - starší specifikace rozhraní pro zásuvné karty do PC
ISAM
Indexed Sequential Access Method - metoda ukládání dat na disk, ktera uziva malý master index ukazující na diskové bloky sekundárního indexu. Sekundární index ukazuje na konkrétní bloky dat. Soubory jsou ukládány uspořádaně podle definovaného klíče. K nalezení určité položky je třeba nejprve binárně prohledat master index, který ukáže číslo bloku sekundárního indexu. Tento blok je načten, opět binárně prohledán a je nalezeno číslo bloku, který je sekvenčně prohledán. Při této organizaci přístupu k souboru je jeho libovolná položka nalezena maximálně po dvou přímých čteních.
ISBN
International Standard Book Number - mezinárodní standard číslování knih
ISDN
Integrated Services Digital Network - standardy pro digitální přenos přes konvenční měděné telefonní spoje. Jsou potřeba ISDN adaptéry na obou koncích linky. Základní ISDN umožňuje připojení do internetu rychlostí až 128Kbps, data a hlas může být přenášen současně. V ISDN se spojení vytváří rychle (do 1 s).
ISE
Ion-Selective Electrode - elektroda, jejíž potenciál je úměrný koncentraci určitých iontů. Umožňuje tak přímo měřit koncentraci těchto iontů v roztoku. Nejběžnější je tzv. pH elektroda (měření pH).
ISO/OSI
International Organization for Standardization/Open Systems Interconnection - model síťové komunikace definující 7 vrstev a jejich rozhraní. Vrastvy: 1. fyzická, 2. linková, 3. síťová, 4. transportní, 5. relační, 6. prezentační, 7. aplikační
ISO
International Organization of Standardization - mezinárodní organizace, založená v roce 1946, sdružující přes 100 národních standardizačních organizací.
isotachoforéza
elektroforetická metoda k dělení a/nebo prekoncentraci nabitých částic v roztoku zakotveného v disperzní či gelové fázi na základě jejich různých pohyblivostí v elektrostatickém poli
ISP
Internet Service Provider - organizace, která vlastní připojení do internetu a za úplatu poskytuje toto připojení dalším subjektům. Obvykle ještě zajišťuje činnosti s tím spojené - např. provoz mail serverů, dns serverů, routerů apod.
ISSN
International Standard Serial Number - mezinárodní standard číslování výrobků
IT-MS
Viz Ion-Trap Mass Spectrometry
ITP
IsoTachoPhoresis - viz Izotachoforéza
ITR
Inverted Terminal Repeat
IVD
In vitro Diagnostic
IVS
Intervening sequence = intron
izoelektrická fokusace
IEF (Isoelectric Focusing) - metoda pro zvýšení citlivosti (rozlišení) u elektroforézy. Spočívá ve vytvoření gradientu pH v gelu. Pohybující se molekula proteinu dorazí do místa, kde se pH vyrovná s jejím isoelektrickým bodem, stane se nutrální a její pohyb se zastaví. Výsledkem je vytvoření ostrých proužkových obrazců. Používá se zvláště pro bílkoviny a nukleové kyseliny. Viz elektroforéza. Viz také Chromatofokusace.
izomer
varianta dané molekuly se stejným sumárním chemickým vzorcem (obsahuje stejné počty jednotlivých atomů), ale lišící se uspořádáním jednotlivých atomů (různé vazby mezi atomy).
Izotachoforéza
ITP - druh elektroforézy při které se všechny ionty vzorku pohybyjí k elektrodě stejně rychle v řadě za sebou podle své pohyblivosti. Dosahuje se toho vhodnou volbou elektrolytů s různou pohyblivostí iontů u jednotlivých elektrod.
izotop
varianta daného prvku (stejné protonové číslo) lišící se počtem neutronů (hmotnostním číslem)
izotropní
stejný ve všech směrech (např. gumová koule má stejné vlastnosti ve všech směrech). Opak od anizotropní.


A-A     B-C     Č-D     E-E     F-F     G-H     CH-I     J-K     L-L     M-M     N-N     O-P     Q-R     Ř-S     T-T     U-V     W-Z    

© REMION - Laboratorní průvodce