Základní fyzikální konstanty

(detailnější informace můžete nalézet např. v The NIST Reference on Constants.)

Avogadrova konstanta NA = 6,022045.1023 mol-1
Bohrův magneton mB = 9,274078.10-24 A.m2
Bohrův poloměr a1 = 5,2917.10-11 m
Boltzmannova konstanta k = 1,380662.10-23 J.K-1
Elementární náboj e = 1,6021892.10-19 C
Faradayova konstanta (náboj) F = 9,648455.104 C.mol-1
Gravitační konstanta c = 6,672.10-11 N.m2.kg-2
Hmotnostní jednotka mu = 1,6605655.10-27 kg
Jaderný magneton mN = 5,050824.10-27 A.m2
Klidová hmotnost elektronu me = 9,109534.10-31 kg
  me = 5,48597.10-4 u
Klidová hmotnost neutronu mn = 1,6749543.10-27 kg
  mn = 1,0086654 u
Klidová hmotnost protonu mp = 1,6726485.10-27 kg
  mp = 1,00727663 u
Konstanta Wienova zákona lmaxT = 2,897790.10-3 m.K
Loschmidtova konstanta n0 = 2,6873.1025 m-3
Měrný náboj elektronu e/me = 1,7588047.1011 C.kg-1
Molární (univerzální) plynová konstanta Rm = 8,31441 J.mol-1.K-1
Normální molární objem při 101325 Pa Vm0 = 2,24138.10-2 m3.mol-1
Normální tíhové zrychlení gn = 9,80665 m.s-2
Permeabilita vakua m0 = 4p.10-7 (1,256637.10-6) H.m-1
Permitivita vakua e0 = 8,854187818.10-12 F.m-1
Planckova konstanta h = 6,626176.10-34 J.s
  "přeškrtnutá" Planckova konstanta h/2p = 1,0545587.10-34 J.s
Rydbergova konstanta RĄ = 1,097373177.107 m-1
Rychlost šíření světla ve vakuu c = 2,99792458.108 m.s-1
Solární konstanta N = 1327 W.m-2
Stefanova-Boltzmannova konstanta s = 5,67032.10-8 W.m-2.K-4

 

Další relevantní odkazy:
Converter - konstanty fyzikální konstanty
Physlink - Physical Constants hlavní fyzikální konstanty
Physical Reference Data fyzikální konstanty, tabulkové údaje a další data
The NIST Reference on Constants všechny možné konstanty včetně přesnosti atd.

© REMION - Laboratorní průvodce